Przetarg: Modernizacja pawilonów szpitalnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Modernizacja pawilonów szpitalnych

Data zamieszczenia: 2021-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie
Mirowskiej 15
42-200 Częstochowa
powiat: Częstochowa
34 370 22 22
piotr.projekt@gazeta.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: 34 370 22 22
Termin składania ofert: 2021-06-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1 Przedmiotem zamówienia jest:
,,Modernizacja pawilonów szpitalnych w zakresie podniesienia komfortu
pacjentów oraz zapewnienia im odpowiednich warunków leczenia poprzez
montaż urządzeń klimatyzacji"
2. Opis przedmiotu zamówienia:
DOSTAWA i montaż urządzeń klimatyzacji wyposażonych w filtr zimnokatalityczny skutecznie
oczyszczający powietrze z substancji chemicznych takich jak tlenek węgla, siarkowodór,
amoniak, benzen i formaldehydy oraz filtr Bio HEP A,.
3. Wymagane oświadczenia/dokumenty:
o Potwierdzenie, że instalacja jest dopuszczona do stosowania w obiektach użyteczności
publicznej
o Wykaz wykonanych instalacji
o Dokumenty potwierdzające nabyte kwalifikacje do obrotu i montażu oferowanych urządzeń,
tym certyfikat F- GAZ

Składanie ofert:
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w terminie 23.06.2021 do godz.: 10;00
2. W przypadku składania oferty w innej formie opisać formę i miejsce składania oferty
3. W przypadku składania oferty w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego,
kuriera lub osobiście należy złożyć ofertę do siedziby Zamawiającego - SP ZOZ Miejski
Szpital Zespolony Ul. Mirowska 15, 42-200 Częstochowa - budynek G I piętro - sekretariat.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy
Miejsce wykonania zamówienia: szpital Ul. Bony 1/3, Częstochowa

Wymagania:
4. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
1. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom*.
*zaznaczyć odpowiednio
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
2. W przypadku składanie oferty w formie papierowej ofertę należy umieścić w zamkniętej
kopercie i oznaczyć: ,,Oferta na zapytanie ofertowe: ,,KLIMATYZACJA"
3. W przypadku składania oferty w innej formie - opisać sposób składania oferty.
4. Do oferty należy dołączyć:
- pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy
- inne dokumenty lub oświadczenia wymagane przez Zamawiającego:.
o Potwierdzenie, że instalacja jest dopuszczona do stosowania w obiektach użyteczności
publicznej
o Dokumenty potwierdzające nabyte kwalifikacje do obrotu i montażu oferowanych urządzeń
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zostanie
zamieszczona na stronie internetowej/platformie zakupowej Zamawiającego oraz przesłana do
Wykonawców.

Kontakt:
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Osobą/ami uprawnioną/ymi do udzielania informacji ze strony Zamawiającego jest/są:
Piotr Kaczmarczyk tel. 662 086 523 e-mail: piotr.projekt@gazeta.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii