Przetarg: Budowa oświetlenia drogowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa oświetlenia drogowego

Data zamieszczenia: 2021-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA KOŁOBRZEG
Trzebiatowska 48A
78-100 Kołobrzeg
powiat: kołobrzeski
sekretariat@gmina.kolobrzeg.pl
https://gmina-kolobrzeg.ezamawiajacy.pl/pn/gmina-kolobrzeg/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Kołobrzeg
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Zgodnej w Rościęcinie wraz z rozbudową oświetlenia drogowego w Ul. Jesiennej w Grzybowie. Zadanie realizowane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" tj. dokumentacja projektowa i roboty budowlane obejmujące budowę oświetlenia drogowego. Zakres inwestycji i parametry określa program Funkcjonalno-Użytkowy.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę oświetlenia drogowego drogi gminnej w Karcinie w której zakres wchodzi: 1) Linia kablowa oświetleniowa; 2) Układanie kabla; 3) Montaż instalacji oświetleniowej

Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie pn. Budowa oświetlenia drogowego w Ul. Kanarkowej i Wakacyjnej w Zieleniewie, którego zakres zawiera: 1) Roboty przygotowawcze; 2) Roboty ziemne; 3) Roboty montażowe; 4) Nawierzchnie

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Budowa oświetlenia drogowego w Ul. Kapitańskiej i Żeglarskiej w Grzybowie - etap I

CPV: 45316110-9, 45316000-5, 71248000-8, 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00086841, ZP.271.7.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-05 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.gmina-kolobrzeg.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.gmina-kolobrzeg.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania zostały określone w rozdziałach 10 i 11 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje w tym zakresie zostały określone w rozdziale 20
SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gmina-kolobrzeg.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-05 09:30
Miejsce składania ofert: https://gmina-kolobrzeg.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii