Przetarg: Remont dachów

Przedmiot:

Remont dachów

Data zamieszczenia: 2021-06-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego
ul. Silniki 1
61-325 Poznań
powiat: Poznań
fax: +48 261 548 555, tel. 261 547 400, tel. 261 547 555
31blt.sekcjatun@ron.mil.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: fax: +48 261 548 555
Termin składania ofert: 2021-06-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań - Krzesiny
na zadanie pn:
,,Remont dachów na terenie administrowanym przez 31. BLT
polegające na:
ZADANIE NR 1 Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 2
w m. Borowiec kompleks 8652.
ZADANIE NR 2 Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 183
kompleks 6035.

Składanie ofert:
Oferty na przedmiot zamówienia należy przesłać e-mail na adres
31blt.sekcjatun@ron.mil.pl lub złożyć osobiście w kancelarii 31. BLT pod
adresem 31. Baza Lotnictwa Taktycznego, Ul. Silniki 1, 61-325 Poznań,
(z dopiskiem Infrastruktura) do dnia 23.06.2021 r. w formie pisemnej w oparciu
o załączony do niniejszego zaproszenia kosztorys ślepy-przedmiar robót, opis
przedmiotu zamówienia i specyfikację techniczną wykonania robót.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zadania: 60 dni od dnia przekazania frontu robót.

Wymagania:
Zamawiający dopuszczenie w postępowaniu ofertowym możliwości
składania ofert częściowych na zadania 1 i 2.
W złożonej ofercie należy podać:
- kwotę wynagrodzenia ,,netto", wysokość podatku VAT oraz kwotę ,,brutto".
Cena oferty musi być ostateczna i musi zawierać wszystkie koszty związane z
realizacją zamówienia, ponadto powinna spełniać wymagania opisane w
przedmiocie zamówienia w szczególności co do:
- termin wykonania zadania,
- gwarancję na wykonane roboty (min. 36 m-cy).
- posiadanych poświadczeń w zakresie informacji niejawnych.
Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
- formularz ofertowy wg wzoru,
- kosztorys ofertowy w formie szczegółowej.
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej,
- oświadczenie Wykonawcy o niekaralności,
- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków,
- oświadczenia Wykonawcy dot. mechanizmu podzielnej płatności,
- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
- oświadczenie Wykonawcy o posiadanych uprawnieniach.
Oferent powinien spełniać wymogi Ustawy - Prawo zamówień Publicznych
i posiadać niezbędne kwalifikacje do wykonywania przedmiotowego
zamówienia.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który przedstawi najbardziej
korzystną ofertę Zamawiającemu - kryterium wyboru oferty 100% cena.
Uwaga:
W przypadku wybrania oferty, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić
Zamawiającemu listę osób przewidzianych do realizacji zadania podając imię,
nazwisko, nr dowodu osobistego pracownika oraz markę i nr rejestracyjny
samochodu.

Kontakt:
Informacji dotyczących zamówienia udziela p. Wojciech JAGODZIŃSKI
tel. 261 547 400, p. Marlena SZŁAPKA-CIAPA tel. 261 547 555.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii