Przetarg: Przystosowanie obiektów miejskich do potrzeb opieki i wychowania dzieci

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przystosowanie obiektów miejskich do potrzeb opieki i wychowania dzieci

Data zamieszczenia: 2021-06-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Szczytno
ul. Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno
powiat: szczycieński
+48 89 624 72 00, faks 48 89 624 72 01
anna.pawelczyk@um.szczytno.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/472721
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Szczytno
Wadium: 4 500,00 zł
Nr telefonu: +48 89 624 72 00, fa
Termin składania ofert: 2021-07-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przystosowanie obiektów miejskich do potrzeb opieki i wychowania dzieci do lat 6
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie istniejących obiektów budynku Hali Wagnera o kubaturze 1544,35 m3 w Szczytnie przy Ul. Jerzego Lanca 1 celem adaptacji na potrzeby żłobka, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przystosowanie obiektów miejskich do potrzeb opieki i wychowania dzieci do lat 6".
2. PARAMETRY OBIEKTU
Ilość kondygnacji - 1 (część budynku parterowa)
Kubatura budynku - 1544,35 m3
Powierzchnia zabudowy - 346,65 m2
Powierzchnia użytkowa - 301,80 m2
wysokość - 4,93 m
3. Zakres prac do wykonania:
1) wykonanie nowych otworów drzwiowych i okna,
2) wykonanie nowych ścianek działowych,
3) uzupełnienie podkładów betonowych posadzek,
4) wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem nowej tablicy elektrycznej,
5) wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych wraz ze szpachlowaniem i malowaniem,
6) wyposażenie zaplecza dla sal dla dzieci,
7) montaż osprzętu elektrycznego,
8) montaż wentylatorów,
9) montaż osłon grzejnikowych na salach dla dzieci,
10) montaż wyposażenia łazienki dla dzieci,
11) montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej,
12) wykonanie nowych chodników do budynku i uporządkowanie terenu wokół budynku,
13) dostawa i montaż wyposażenia zgodnie z projektem technologi.
UWAGA! Zamówienie nie obejmuje rozbiórki i instalacji sanitarnych.

CPV: 45000000-7, 31214500-4, 31320000-5, 31520000-7, 31681000-3, 34953300-5, 45262500-6, 45311200-2, 45421000-4, 45421160-3

Dokument nr: 2021/BZP 00087160, GM-P.271.6.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-05 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/miasto_szczytno
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/miasto_szczytno
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem
platformyzakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/miasto_szczytno.2.
Funkcjonalność platformy gwarantuje złożenie przez Wykonawcę w postępowaniu zaszyfrowanej
oferty wraz załącznikami, w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z treścią oferty
przedupływem terminu składania ofert. Szyfrowanie ofert odbywa się automatycznie przez system. 3.
Ofertamusi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc,
.docx,.rtf, .odt (ze szczególnym wskazaniem na .pdf) i opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym,podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.4. Zamawiający określając dopuszczalne
formaty danych w jakich może zostać przedłożona oferta wraz z załącznikami korzysta z katalogu
formatów wskazanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.
wsprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymianyinformacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). 5. Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lubelektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z
wymaganiami określonymi wrozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania iprzekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r, poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów luboświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z
2020r, poz. 2415).6.Szczegółowy opis sporządzania, podpisywania i przesyłania przez Wykonawcę:
oferty, oświadczeń,pełnomocnictw, podmiotowych środków dowodowych i innych dokumentów
dotyczących postępowania, został zawarty w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO):
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta Szczytno, Ul. Sienkiewicza 1,
12-100 Szczytno, tel: (89) 624 72 02, e-mail: burmistrz@um.szczytno.pl.
2. Osobą udzielającą wyjaśnień w zakresie ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony
Danych, z którym można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej e-mail: iod@um.szczytno.pl
lub na adres korespondencyjny Administratora danych.
3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego pn.:,,Przystosowanie obiektów miejskich do potrzeb opieki i
wychowania dzieci do lat 6".
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w związku z ustawą
Prawo zamówień publicznych.
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są przede wszystkim organy władzy publicznej oraz
podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w
zakresie i w celach, które regulują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a także Open Nexus
Sp. z o. o. świadcząca usługi dostępu Gminie Miejskiej Szczytno do platformy zakupowej.
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, liczone od roku następującego,
po roku w którym sprawę zakończono.
8. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do danych osobowych/ sprostowania danych osobowych/
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych/ wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani
zobowiązania do ich podania, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi
przepis prawa. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu,
jakim jest spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać
profilowaniu.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/472721
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-05 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/miasto_szczytno w sposób określony w SWZ

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GM-P.271.6.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie istniejących obiektów budynku Hali Wagnera o kubaturze 1544,35 m3 w Szczytnie przy ul. Jerzego Lanca 1 celem adaptacji na potrzeby żłobka, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przystosowanie obiektów miejskich do potrzeb opieki i wychowania dzieci do lat 6".
2. PARAMETRY OBIEKTU
Ilość kondygnacji - 1 (część budynku parterowa)
Kubatura budynku - 1544,35 m3
Powierzchnia zabudowy - 346,65 m2
Powierzchnia użytkowa - 301,80 m2
wysokość - 4,93 m
3. Zakres prac do wykonania:
1) wykonanie nowych otworów drzwiowych i okna,
2) wykonanie nowych ścianek działowych,
3) uzupełnienie podkładów betonowych posadzek,
4) wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem nowej tablicy elektrycznej,
5) wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych wraz ze szpachlowaniem i malowaniem,
6) wyposażenie zaplecza dla sal dla dzieci,
7) montaż osprzętu elektrycznego,
8) montaż wentylatorów,
9) montaż osłon grzejnikowych na salach dla dzieci,
10) montaż wyposażenia łazienki dla dzieci,
11) montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej,
12) wykonanie nowych chodników do budynku i uporządkowanie terenu wokół budynku,
13) dostawa i montaż wyposażenia zgodnie z projektem technologi.
UWAGA! Zamówienie nie obejmuje rozbiórki i instalacji sanitarnych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31214500-4 - Elektryczne tablice rozdzielcze

31320000-5 - Kable energetyczne

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

31681000-3 - Akcesoria elektryczne

34953300-5 - Chodniki

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: W niniejszym postępowaniu kryteriami oceny ofert są: cena i
okres gwarancji. A. CENA - waga (znaczenie) 60% ,B. OKRES GWARANCJI - waga (znaczenie) 40
%. Sposób oceny ofert został zawarty w SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający stawia warunek udziału w postępowaniu w zakresie:

1) zdolności zawodowej lub technicznej
Odnośnie przedmiotowego warunku Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że
a) wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej (1) jedno zamówienie, którego przedmiotem były roboty budowlane polegające na przebudowie/budowie/remoncie budynku użyteczności publicznej, obejmującego w swym zakresie wykonanie robót wewnętrznych ogólnobudowlanych oraz elektrycznych o kubaturze nie mniejszej niż 700 m3.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełnia w całości co najmniej jeden z nich.
W przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełniają w całości samodzielnie - lub - w całości jest on spełniany przez podmiot udostępniający, na zasoby którego Wykonawca się powołuje.

b) będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym w szczególności:
jedną osobę na stanowisko kierownika robót branży drogowej - posiadającą:
- uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełnia w całości co najmniej jeden z nich.
W przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełniają w całości samodzielnie - lub - w całości jest on spełniany przez podmiot udostępniający, na zasoby którego Wykonawca się powołuje.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, Wykonawca składa:
a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo świadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Wzór oświadczenia, o złożenie którego zostanie poproszony Wykonawca najwyżej oceniony - stanowi załącznik Nr 6 do SWZ .
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione prze podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty.
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wypełniony formularz oferty. Pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli dotyczy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4 500,00 zł ( słownie: cztery tysiące pięćset złotych i 00/100).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wymagania dotyczące składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały określone w SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został zawarty w załączniku nr 9 do SWZ w projekcie umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: W niniejszym postępowaniu kryteriami oceny ofert są: cena i
okres gwarancji. A. CENA - waga (znaczenie) 60% ,B. OKRES GWARANCJI - waga (znaczenie) 40
%. Sposób oceny ofert został zawarty w SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii