Przetarg: Kompleksowa modernizacja kominów

Przedmiot:

Kompleksowa modernizacja kominów

Data zamieszczenia: 2021-06-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z o.o
Wrocławska 3
68-300 Lubsko
powiat: żarski
inwestycje@pgkimlubsko.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Lubsko
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia ukazany jest w załączonym przedmiarze i ogólnej charakterystyce
robót i obejmuje:
1.1. kompleksowa modernizacja kominów wraz z robotami towarzyszącymi jak
wymiana/uzupełnienie komunikacji i wyłazów dachowych, montaż nasad oborotowych
2. Informacje dodatkowe:
o przewidziane do wbudowania materiały zapewnia wykonawca.
o w przypadku wątpliwości co do doboru materiału wykonawca uzgodni jego cechy
z zamawiającym (kolorystykę i rodzaj wykończenia materiałów itp.);
o zastosowane wyroby budowlane spełniają wymagania określone przepisami
prawa (posiadają deklaracje właściwości użytkowych i stosowne oznaczenie
lub CEUR);
o wszystkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi
normami, przepisami BHP;
o w przypadku konieczności prowadzenia prac z przyległych nieruchomości publicznych
wykonawca własnym staraniem uzyska stosowne pozwolenia (np. na zajęcie pasa
drogowego) lub zgodę właściciela tej nieruchomości;
o wykonawca przed przedstawieniem oferty przeprowadzi wizję lokalną;
o wykonawca będzie zobowiązany przewidzieć wszystkie okoliczności, mogące mieć
wpływ na cenę zamówienia (należy szczegółowo sprawdzić warunki wykonania prac),
o minimalny okres gwarancji - 36 miesięcy od końcowego odbioru robót budowlanych;

Składanie ofert:
MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERTY
Ofertę należy przekazana pocztą elektroniczną na adres: inwestycje@pgkimlubsko.pl lub
przez pocztę albo osobiście w zamkniętej i opisanej zadaniem kopercie na adres siedziby
zamawiającego do 6 lipca 2021 r. do godz. 15;00
Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego planowane jest do końca lipca br.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 2 listopada 2021 r.

Wymagania:
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Oferowana cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia to
jest cenę materiałów, robocizny i sprzętu łącznie z pracami pomocniczymi jak utylizacja
odpadów i przeprowadzenie odpowiednich badań i kontroli (np. kontrola drożności przewodów
kominowych lub sprawdzenie stanu i sprawności działania instalacji odgromowej).
2. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT).
3. Zlecenie zostanie opłacone oo protokolarnym odbiorze wykonanego zlecenia bez usterek
oraz wystawieniu faktury VAT przez wykonawcę, przelewem na konto wykonawcy w terminie
14 dni od daty wystawienia faktury.
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna zawierać niżej wymienione elementy:
o czytelną ofertę cenową,
o możliwy termin rozpoczęcia prac,
o długość okresu gwarancji,
o kopię polisy OC wraz z dowodem opłacenia składki.
2. Oferta powinna:
o być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta,
o posiadać nazwę zadania (inwestycji) oraz datę sporządzenia,
o zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, adres e-mail, NIP.
Oferty muszą być ważne przez okres 30 dni od dnia przesłania ich zamawiającemu.
4. Wykonawca składając ofertę poświadcza, że rozumie treść zapytania ofertowego i nie wnosi
zastrzeżeń.
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Nie planuje się publikowania ani pisemnego informowania wszystkich oferentów
o rozstrzygnięciu postępowania. Informacje o sprawie można uzyskać telefonicznie pod nr tel.
68 457 77 06.
Wybrany wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub/i e-mailem o wyborze jego
oferty oraz może zostać zaproszony do przeprowadzenia bardziej szczegółowych negocjacji.
Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa, w której ustali się wynagrodzenie
ryczałtowe za zlecone prace.
VIII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający kieruje się następującymi kryteriami:
o oferowana cena,
o termin rozpoczęcia prac,
o długość okresu gwarancji.
Waga poszczególnych kryteriów ustalana jest indywidualnie w zależności od decyzji
współwłaścicieli nieruchomości.
Zamawiający wybierze wykonawcę, który spełni wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu
ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
W trakcie prowadzenia i po zamknięciu postępowania zamawiający może wystąpić do
oferenta o uzupełnienie lub poprawienie oferty w przypadku wystąpienia:
o oczywistych błędów lub braków w treści (mających wpływ na końcową ofertę),
o wystąpienia nowych okoliczności dotyczących inwestycji (np. konieczność zmiany
zakresu prac),
o nie uwzględnieniu przez oferenta wszystkich robót wyszczególnionych w załączonym
przedmiarze prac.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii