Przetarg: Budowa oświetlenia drogi powiatowej

Przedmiot:

Budowa oświetlenia drogi powiatowej

Data zamieszczenia: 2021-06-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Otyń
Rynek 1
67-106 Otyń
powiat: nowosolski
683559400, faks 683559401
sekretariat@otyn.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Otyń
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 683559400, faks 6835
Termin składania ofert: 2021-07-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 1028F relacji Bobrowniki - Otyń oraz Budowa oświetlenia drogowego w m. Niedoradz - Ul. Drzewna, Krasickiego, Kwiatowa, Podgórna
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część nr 1. Budowa kablowej sieci oświetleniowej niskiego napięcia 0,4 kV zlokalizowanej przy drodze powiatowej nr 1028F Zakres zadania m.in. obejmuje:
a) Branża drogowa:
? odtworzenie nawierzchni drogi
b) Roboty branży elektrycznej:
? budowa kablowej sieci energetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego YAKY 4x35mm2,
? zakup oraz montaż szafki oświetleniowej,
? zakup oraz montaż słupów oświetleniowych, stalowych, ocynkowanych - 11 szt. o wys. 5m (6m z wysięgnikiem); 2 szt. o wysokości 6m (7m z wysięgnikiem) na fundamentach prefabrykowanych.
? zakup oraz montaż ledowych opraw oświetleniowych o mocy (min.) 42W, strumień świetlny opraw (min.) 5617 lm, skuteczność świetlna (min.): 133,7 lm/W - (11 szt.) oraz o mocy (min.): 54W, strumień świetlny oprawy (min.): 7548 lm, skuteczność świetlna (min.): 139,8 lm/W - (2 szt.), na wysięgnikach o wys. 1m, wysięg 2m, kąt nachylenia 5o
? Wycinkę kolidujących drzew i krzewów.

2) Część nr 2. Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj oświetlenia drogowego w m. Niedoradz, Gmina Otyń przy ulicach - Drzewna, Krasickiego, Kwiatowa, Podgórna. Budowa obejmie swoim zakresem następujące roboty:
a) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz koniecznym do wykonania przedmiotu zadania, wraz z wykonaniem przedmiarów oraz kosztorysów dla przedmiotowych robót. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia od właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.
b) Ul. Drzewna dz. nr 94:
? budowa 13 odcinków linii kablowej oświetlenia ulicznego o sumarycznej długości ok. 850 mb,
? posadowienie słupów oświetlenia ulicznego - 13 szt.,
? zabudowa opraw oświetleniowych - 13 szt.,
? zabudowa szafki oświetleniowej dla zasilania i sterowania oświetleniem.
c) Ul. Krasickiego dz. nr 354/1:
? budowa 3 odcinków linii kablowej oświetlenia ulicznego o sumarycznej długości ok. 180 mb,
? posadowienie słupów oświetlenia ulicznego - 3szt.,
? zabudowa opraw oświetleniowych - 3 szt.,
? zabudowa szafki oświetleniowej dla zasilania i sterowania oświetleniem.
d) Ul. Kwiatowa dz. nr 337/9:
? budowa 2 odcinków linii kablowej oświetlenia ulicznego o sumarycznej długości ok. 120 mb,
? posadowienie słupów oświetlenia ulicznego - 2 szt.,
? zabudowa opraw oświetleniowych - 2 szt.,
? zabudowa szafki oświetleniowej dla zasilania i sterowania oświetleniem.
e) Ul. Podgórna dz. nr 27:
? budowa 8 odcinków linii kablowej oświetlenia ulicznego o sumarycznej długości ok. 520 mb,
? posadowienie słupów oświetlenia ulicznego - 8 szt.,
? zabudowa opraw oświetleniowych - 8 szt.,
? zabudowa szafki oświetleniowej dla zasilania i sterowania oświetleniem.

CPV: 45000000-7, 45231400-9, 45233140-2, 45316110-9, 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00087394, RIiZP.271.5.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-05 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. Adres skrzynki Zamawiającego na EPUAP: /7v20fxgb5o/SkrytkaESP. Wykonawca wypełniając na miniportalu w ,,Formularzu do komunikacji" lub w ,,Formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" punkt ,,Wpisz nazwę odbiorcy" powinien wpisać: URZĄD MIEJSKI (67-106 OTYŃ, WOJ. LUBUSKIE). Dalszy opis w rozdziale X SWZ.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal (dostępne na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. W takim przypadku wykonawca uzyska dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do Formularza do komunikacji.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Wykonawca składa ofertę, ofertę dodatkową za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
Wszystkie oświadczenia i dokumenty dołączone do oferty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego wraz z plikami stanowiącymi ofertę wykonawca skompresuje do jednego pliku archiwum (ZIP). Po skompletowaniu oferty wykonawca jest zobowiązany podpisać ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i musi zaszyfrować ofertę przy pomocy miniPortalu. Oferta będzie zapisywana w formacie .zip, następnie będzie przesyłana do Zamawiającego za pomocą dedykowanych formularzy dostępnych na ePUAP. Dalszy opis w rozdziale X SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 31.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Otynia, ul Rynek 1, 67-106 Otyń;
2) Kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji: Marek Biedak e-mail: marek.biedak@cbi24.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora danych osobowych;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasie przez okres wymagany przepisami szczególnymi prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne- zgodnie z JRWA: dokumentacja zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat) natomiast umowa zawartą w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat)
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Panu danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Dalszy opis w rozdziale XXXI SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-05 11:00
Miejsce składania ofert: miniportal.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii