Przetarg: Wykonanie oświetlenia ulicznego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2021-06-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Starachowice
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
powiat: starachowicki
zamowienia@starachowice.eu
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Starachowice
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie oświetlenia ulicznego odcinka ulicy Rubinowej
i Diamentowej w Starachowicach - część I. Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego od ulicy Majówka do ulicy Staszica w Starachowicach- część II...
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie oświetlenia ulicznego odcinka ulicy Rubinowej i Diamentowej w Starachowicach - część I.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia części ulicy Rubinowej i Diamentowej
w Starachowicach.
Główny zakres zamówienia obejmuje:
wykonanie ziemnej linii kablowej (kabel typu YAKXS 4 x 16 mm2) o długości ok. 295 m wraz z przyłączeniem do istniejącej sieci energetycznej, ustawienie słupów oświetleniowych aluminiowych + fundament B-60 z oprawą typu LED 11 słupów/11 opraw.
Projektowane oświetlenie będzie przedłużeniem już istniejącego obwodu nr 1 tj. od istniejącego słupa nr 4 w ulicy Rubinowej. Trasę linii kablowej pokazano w projekcie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na poszczególne części zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekty wykonawcze, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.
Obiekty powstałe w wyniku realizacji niniejszego zamówienia, przeznaczone są dla wszystkich użytkowników, w szczególności ułatwią poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową.
Nie wymaga się, ale przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej przez Wykonawcę, przed złożeniem oferty. Z uwagi na to, że zamówienie obejmuje roboty w terenie ogólnodostępnym, Wykonawca może dokonać wizji lokalnej samodzielnie.
Zamawiający nie wymaga i nie umożliwia sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zmówienia, dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osób wykonujących wskazane czynności związane z realizacją poszczególnych części zamówienia, tj. z wykonywaniem robót oświetleniowych.

Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego od ulicy Majówka do ulicy Staszica w Starachowicach - część II.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia ciągu pieszego od budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 14 przy ulicy Majówka do ulicy Staszica w Starachowicach.
Główny zakres zamówienia obejmuje:
wykonanie linii kablowej (kabel typu YAKXS 4 x 16 mm2) o długości ok. 70 m,
ustawienie słupów oświetleniowych aluminiowych + fundament z oprawą typu LED 3 słupy/3 oprawy.
Projektowane oświetlenie będzie przedłużeniem już istniejącego obwodu nr 6 tj. od istniejącego słupa nr 5 w ulicy Staszica. Trasę linii kablowej pokazano w projekcie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na poszczególne części zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekty wykonawcze, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.
Obiekty powstałe w wyniku realizacji niniejszego zamówienia, przeznaczone są dla wszystkich użytkowników, w szczególności ułatwią poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową.
Nie wymaga się, ale przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej przez Wykonawcę, przed złożeniem oferty. Z uwagi na to, że zamówienie obejmuje roboty w terenie ogólnodostępnym, Wykonawca może dokonać wizji lokalnej samodzielnie.
Zamawiający nie wymaga i nie umożliwia sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zmówienia, dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osób wykonujących wskazane czynności związane z realizacją poszczególnych części zamówienia, tj. z wykonywaniem robót oświetleniowych.

Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy Przedszkolu Miejskim Nr 11 w Starachowicach - część III.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia części ulicy Górnej w Starachowicach.
Główny zakres zamówienia obejmuje:
wykonanie linii kablowej (kabel typu YAKXS 4 x 25 mm2) o długości ok. 111 m wraz z przyłączeniem do istniejącej sieci energetycznej,
ustawienie słupów oświetleniowych aluminiowych + fundament z oprawą typu LED
3 słupy/7 opraw.
Projektowane oświetlenie będzie przedłużeniem już istniejącego obwodu nr 1 tj. od istniejącego słupa nr 4 w ulicy Górnej. Trasę linii kablowej pokazano w projekcie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na poszczególne części zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekty wykonawcze, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.
Obiekty powstałe w wyniku realizacji niniejszego zamówienia, przeznaczone są dla wszystkich użytkowników, w szczególności ułatwią poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową.
Nie wymaga się, ale przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej przez Wykonawcę, przed złożeniem oferty. Z uwagi na to, że zamówienie obejmuje roboty w terenie ogólnodostępnym, Wykonawca może dokonać wizji lokalnej samodzielnie.
Zamawiający nie wymaga i nie umożliwia sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zmówienia, dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osób wykonujących wskazane czynności związane z realizacją poszczególnych części zamówienia, tj. z wykonywaniem robót oświetleniowych.

CPV: 45231400-9

Dokument nr: 2021/BZP 00087728

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-14 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.um.starachowice.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrzynki ePUAP (Urzędu Miejskiego w Starachowicach): /umstarachowice/SkrytkaESP
poczty elektronicznej: zamowienia@starachowice.eu
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawcy składający oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, muszą posiadać konto na Platformie ePUAP. Wykonawca przesyła w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zaszyfrowaną ofertę przez ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku".
Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl
i został opisany w załączniku do SWZ ,,Instrukcja użytkownika systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/".
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały ww. instrukcji.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, oświadczeń lub oraz innych dokumentów
i informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert).
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą,
z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP, udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) lub za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres email. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej
poprzez e - mail: zamowienia@starachowice.eu.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń Wykonawca składa jako załączniki.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO",
informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Starachowicach,
ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, tel. (41) 273-82-75.
inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Starachowicach jest Pan Wojciech
Gawęcki; e-mail: wojciech.gawecki@starachowice.eu
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie oświetlenia ulicznego odcinka ulicy Rubinowej i Diamentowej w Starachowicach - część I. Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego od ulicy Majówka do ulicy Staszica w Starachowicach - część II. Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy Przedszkolu Miejskim Nr 11 w Starachowicach - część III prowadzonym w trybie podstawowym;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, (jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy);
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje
o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych:
Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym
z ustawą.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia tego postępowania.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-14 10:00
Miejsce składania ofert: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii