Przetarg: Adaptacja pomieszczeń

Przedmiot:

Adaptacja pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2021-06-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM SEZAM
Jana Śliwki 12
44-102 Gliwice
powiat: Gliwice
324281690
biuro@sezamsm.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/54746
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: ---
Nr telefonu: 324281690
Termin składania ofert: 2021-07-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPSL.09.02.05-24-01EC/20 - Sami na swoiM

Opis
Przedmiotem zamówienia jest nabycie robót i materiałów budowlanych w celu utworzenia 4 mieszkań wspomaganych na poziomie 3 budynku przy Ul. Jana Śliwki 12 w Gliwicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 EFS dla osi priorytetowej IX. Włączenie do działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych - konkurs.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zaadoptowanie pomieszczeń na 4 mieszkania wspomagane.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac adaptacyjnych w wyniku których utworzone 4 mieszkania wspomagane.
Prace adaptacyjne obejmują wykonanie prac budowlanych wraz z zakupem i dostawą materiałów oraz wyposażeniem łazienek (biały montaż) zgodnie z projektami udostępnionymi przez zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie rozwiązań równoważonych lub lepszych. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w zapytaniu ofertowym jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych, które muszą być na poziomie nie niższym od wskazanych przez Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Szczegóły przedmiotu zamówienia:
Zakres prac
- Wyburzenia ścian
- Demontaż wykończenia posadzek
- Demontaż posadzki z uwagi na stan zły stan techniczny
- Demontaż opraw oświetleniowych
- Montaż ścian GK na stelażu
- Montaż ścian GK na stelażu- wodoodpornych
- Przygotowanie otworów drzwiowych
- Obróbka ościeży po montażu drzwi
- Gładzie na ścianach istniejących
- Suche tynki wewnętrzne ścian murowanych
- Płytkowanie ścian do 2m
- Montaż sufitów podwieszanych
- Posadzka PVC typu Tarkett układana na kleju
- Płytkowanie posadzki w łazienkach z brodzikiem
- Ścianki HPL - pisuary
- Izolacja płynna folia
- Wykonanie nowej posadzki cementowej
- Wylewka samopoziomująca do 4 mm
- Stolarka aluminiowa
- Stolarka stalowa
- Stolarka płycinowa
- Zabudowa szachtów instalacyjnych EI 60
- Gruntowanie podłoża
- Malowanie ścian wewnętrznych
- Wywóz i utylizacja gruzu z demontażu ścian
Adaptacja obejmuje pomieszczenia od P.2-01 do P.2-22 zgodnie z załączonym rzutem.
Za przyjęte do wyceny rodzaje oraz ilości robót odpowiada Oferent.
Wszelkie prace muszą być wykonywane w zgodzie z projektem, jakiekolwiek zmiany muszą uzyskać wcześniejszą zgodę Zamawiającego.
Wymagania odnośnie wykonawstwa:
Wykonawca wykona wszystkie prace zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym.
Obiekt jest czynny i wszystkie roboty budowlane należy wykonywać z zachowaniem zasad BHP i w taki sposób aby obiekt w dalszym ciągu był użytkowany.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet atestów i deklaracji zgodności.
Wymagania odnośnie gwarancji:
Wymagany jest minimalny 24 miesięczny okres gwarancji na urządzenia i roboty będące przedmiotem zapytania. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny oferty.
Okres gwarancji
24 miesiące

CPV: 45000000-7, 45421100-5

Dokument nr: 2021-2543-54746, 1/9.2.5/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-05

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Gliwice
Gmina
Gliwice
Miejscowość
Gliwice
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2021-10-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Planowane zakończenie realizacji zamówienia

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie niezbędnych do sprawnej realizacji prac, w szczególności:
1. możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niemożliwych do przewidzenia na etapie zawierania umowy.
2. możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany terminów i warunków płatności - pod warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę takiego zamiaru i otrzymania stosownej uprzednio udzielonej, pisemnej zgody Zamawiającego.
3. możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
4. możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi oraz/lub okolicznościami siły wyższej.
5. możliwość dokonania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, które nie wpływają w istotny sposób na przedmiot zamówienia oraz nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy.
Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg potencjalnych Wykonawców ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania. Wszelkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania tego rodzaju robót
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3) Dysponują osobami posiadającymi stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Podmiot dysponuje odpowiednim doświadczeniem do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 3 roboty budowlane w zakresie przedmiotu zamówienia bądź pokrewnym o wartości nie mniejszej niż wartość oferty każda.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty opis wykonanych co najmniej trzech robót (wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Podmiot dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu sprzętu przeznaczonego do realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodne z obowiązującym Prawem budowlanym tj. Kierownika Budowy, który musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, doświadczenie jako kierownik budowy/kierownik robót (realizacja co najmniej dwóch robót budowlanych budynków przemysłowych i/lub użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż wartość oferty każda) w przeciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty:
1. Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia, posiadających doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone -ze wskazaniem zrealizowanych robót budowlanych, ich okresu realizacji, zakresu i wartości inwestycji.
2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;
4. Kopie referencji imiennych potwierdzających posiadanie doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/kierownika robót w okresie ostatnich 3 lat przy realizacji co najmniej 2 robót budowlanych budynków przemysłowych i/lub użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż wartość oferty każda.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej, potwierdzającą posiadanie środków finansowych nie mniejszych niż wartość oferty brutto lub zdolność kredytową, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania oferty wraz z oświadczeniem o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia i kopie dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 PLN.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego
- Zakres oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
- Oferta musi zostać wypełniona w sposób czytelny w języku polskim
- Wszystkie wymagane załączniki muszą zostać podpisane przez Wykonawcę. Kserokopie dokumentów składanych wraz z ofertą powinny zostać opatrzone klauzulą ,,za zgodność z oryginałem" datą i podpisem Wykonawcy (zgodnie z reprezentacją wskazaną w odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), a w przypadku podpisu przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawiania treści przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę
- Oferty niekompletne i nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu zostaną odrzucone z powodu błędów formalnych.
- Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą przyjęte.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji złożonych ofert.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W każdym czasie postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru Wykonawcy. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
- Zamawiający ma prawo do anulowania części lub całości zapytania ofertowego bez podania przyczyny w każdym momencie postępowania.
- Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia, Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie podwykonawcy o braku powiązań z zamawiającym. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Oferta przygotowana na wzorze formularza.
2. Oświadczenie o braku powiązań z Wykonawcą
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
4. Kosztorys zgodnie z przedmiotem zamówienia.
5. Wykaz sprzętu przeznaczonego do realizacji zamówienia.
6.Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia, posiadających doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj. osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.
7. Opis wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej trzech robót wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania
8. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia.
9. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca posiadanie środków finansowych nie mniejszych niż wartość oferty brutto lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania oferty.
10. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych.
11. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 PLN;
12. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia (kopie referencji, w tym również imiennych dot. kierownika budowy)
13. Pełnomocnictwo (jeśli ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy).

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-06-18
Data ostatniej zmiany
2021-06-18

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto- 6 pkt.
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena
Pc=(Cmin/Cc) x Pmax
gdzie:
Cmin - najniższa cena netto
Cc - cena netto oferty badanej
Pmax - maksymalna liczba punktów
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Okres gwarancji - 4 pkt.
Maksymalna punktacja dla oferty z najdłuższym okresem, tj. 4 pkt. Kolejne zgodnie ze wzorem: okres gwarancji danej oferty / okres gwarancji oferty z najdłuższym okresem gwarancji x 4 pkt.
Uwaga! Oferty krótsze niż 24 miesiące odrzucone jako niezgodna z treścią Zapyt. ofert.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Tomasz Golder
tel.: 324281690
e-mail: biuro@sezamsm.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii