Przetarg: Termomodernizacja budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Termomodernizacja budynku

Data zamieszczenia: 2021-06-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Lubliniecki
Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec
powiat: lubliniecki
343510500, faks 343510511
zamowienia-publiczne@lubliniec.starostwo.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Lubliniec
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 343510500, faks 3435
Termin składania ofert: 2021-07-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lublińcu przy Ul. Stalmacha 90.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1)Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lublińcu przy Ul. Stalmacha 90 w ramach projektu ,,Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego".
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45443000-4 Roboty elewacyjne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
2)Wykonanie robót związanych z termomodernizacją budynku szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lublińcu przy Ul. Stalmacha 90, zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w dokumentacji projektowej, obejmuje m. in. prace przygotowawcze, izolację pionową ścian fundamentowych, docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymianę stolarki okiennej będącej w złym stanie technicznym, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, wymianę pokrycia dachowego, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, prace wykończeniowe: wymiana niezbędnych obróbek blacharskich, parapetów, rur spustowych, rynien, opaski z płyt betonowych, przełożenie instalacji odgromowej, demontaż i ponowny montaż klimatyzatorów i kamer monitoringu. W ramach zamówienia nie będą realizowane roboty związane z chodnikami, montażem tablic emaliowanych, wymianą opraw oświetleniowych, wymianą skrzynki przyłącza gazowego - pomimo ich ujęcia w dokumentacji projektowej.
3)Opis przedmiotu zamówienia wraz z technologią wykonania robót określony został w dokumentach opisanych w ust.9). Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy, niebędący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek sprawdzić zakres i rodzaj robót z projektem budowlanym i uwzględnić powyższe w oferowanej cenie ryczałtowej.
4)W ramach realizacji przedmiotu umowy należy wykonać wszystkie zalecenia wynikające z:
a)opinii ornitologiczno-chiropterologicznej dla budynków Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną, Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz internatu chłopców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublińcu, Ul. Stalmacha 90 (Załącznik nr 7 do SWZ)
b)decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WPN.6401.40.2021.ZB.1 z dnia 23.02.2021 r. (Załącznik nr 9 do SWZ)
4.1) Zgodnie z niniejszymi dokumentami należy m.in.:
a)prowadzić prace pod nadzorem przyrodniczym,
b)wykonać budki lęgowe i zamontować je zgodnie z przedmiotowymi dokumentami,
c)przedstawić zamawiającemu wraz z dokumentacją odbiorową potwierdzone przez nadzór ornitologiczno-chiropterologiczny sprawozdanie wraz z dokumentacją fotograficzną z przeprowadzonych czynności, wynikające z ww. decyzji RDOŚ.
4.2) Część prac, polegających na zalepieniu otworów wlotowych została wykonana i przedstawiona w sprawozdaniu ornitologicznym z wykonania tych prac (Załącznik nr 8 do SWZ). Pozostałe prace należy wykonać w ramach realizacji zamówienia.
5)System BAUMIT przyjęty w projektach budowlanych jest systemem przykładowym i dopuszcza się stosowanie innego systemu np. CERESIT, OPTOLITH, BOLIX, STO, ATLAS itp. mającego dopuszczenie do obrotu o parametrach nie gorszych niż w projektach budowlanych.
5.1)Wskazane w projektach aprobaty techniczne dotyczą systemu BAUMIT. W związku z faktem, że system ten jest systemem przykładowym, zastosowany system winien posiadać aktualne, dedykowane mu aprobaty techniczne.
5.2) Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego.
5.3) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W załączniku nr 6 do SWZ wskazano kryteria równoważności dla produktów, dla których w projektach budowlanych wskazano nazwy własne.
5.4) Pomimo zawarcia w projekcie budowlanym dla branży sanitarnej wymogu uzyskania pisemnej zgody pracowni projektowej na zamianę wskazanych w projekcie urządzeń, wykonawca nie ma obowiązku uzyskiwania przedmiotowej zgody. Zastosowanie równoważnych urządzeń jest bowiem możliwe pod warunkiem spełnienia kryteriów równoważności.
6)Przyjęta w projektach budowlanych dla inwestycji objętej niniejszym zamówieniem kolorystyka jest kolorystyką wzorcową. W przypadku stosowania innego systemu kolorystycznego niż wskazany w projektach budowlanych należy dobrać kolorystykę identyczną lub najbardziej zbliżoną do wzorcowej. Przed zastosowaniem farb należy zastosować próbki kolorów na ścianie budynku i uzyskać ostateczną akceptację zamawiającego.
7)Pomimo wskazania w projekcie budowlanym parametru styropianu EPS 80 określającego wytrzymałość na ściskanie CS 80 kg/m3 przy którym nastąpi 10% odkształcenie, zamawiający nie wymaga, aby styropian spełniał przedmiotowy parametr.
8)Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych z dnia 09.03.2017r. - załącznik nr 10 do SWZ.
9)Przedmiot zamówienia określają n/w załączniki stanowiące dokumentację projektową i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót:
a) załącznik nr 2 do SWZ - Projekt budowlany dla termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lublińcu (branża sanitarna, branża budowlana wraz z aktualizacją projektu);
b) załącznik nr 3 do SWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dla termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w SOS-W w Lublińcu;
c) załącznik nr 4 do SWZ - Audyt energetyczny dla budynku szkoły podstawowej w SOS-W w Lublińcu;
d) załącznik nr 5 do SWZ - Przedmiar robót dla termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w SOS-W w Lublińcu (branża budowlana i branża sanitarna);
e) załącznik nr 6 do SWZ - Tabela równoważności dla projektu termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w SOS-W w Lublińcu;
f) załącznik nr 7 do SWZ - Opinia ornitologiczno-chiropterologiczna dla budynków szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną, zasadniczej szkoły zawodowej oraz internatu chłopców Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lublińcu, Ul. Stalmacha 90;
g) załącznik nr 8 do SWZ - Sprawozdanie z nadzoru przyrodniczego nad pracami zabezpieczającymi otwory wlotowe do budynków szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej oraz internatu chłopców Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lublińcu, Ul. Stalmacha 90;
h) załącznik nr 9 do SWZ - Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WPN.6401.40.2021.ZB.1 z dnia 23.02.2021 r. ;
i) załącznik nr 10 do SWZ - Zgłoszenie robót budowlanych.

CPV: 45443000-4, 45320000-6, 45331100-7

Dokument nr: 2021/BZP 00087803, RZP.272.12.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-05 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://pzlubliniec.e-zp.finn.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzlubliniec.e-zp.finn.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego - dostępnego pod adresem: https://pzlubliniec.e-zp.finn.pl/.
2) Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ. Instrukcja korzystania z systemu: https://pomoc.e-zp.finn.pl/
3) Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją obsługi Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z postanowieniami SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z postanowieniami SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-05 09:00
Miejsce składania ofert: https://pzlubliniec.e-zp.finn.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.272.12.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1)Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lublińcu przy ul. Stalmacha 90 w ramach projektu ,,Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego".
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45443000-4 Roboty elewacyjne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
2)Wykonanie robót związanych z termomodernizacją budynku szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lublińcu przy ul. Stalmacha 90, zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w dokumentacji projektowej, obejmuje m. in. prace przygotowawcze, izolację pionową ścian fundamentowych, docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymianę stolarki okiennej będącej w złym stanie technicznym, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, wymianę pokrycia dachowego, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, prace wykończeniowe: wymiana niezbędnych obróbek blacharskich, parapetów, rur spustowych, rynien, opaski z płyt betonowych, przełożenie instalacji odgromowej, demontaż i ponowny montaż klimatyzatorów i kamer monitoringu. W ramach zamówienia nie będą realizowane roboty związane z chodnikami, montażem tablic emaliowanych, wymianą opraw oświetleniowych, wymianą skrzynki przyłącza gazowego - pomimo ich ujęcia w dokumentacji projektowej.
3)Opis przedmiotu zamówienia wraz z technologią wykonania robót określony został w dokumentach opisanych w ust.9). Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy, niebędący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek sprawdzić zakres i rodzaj robót z projektem budowlanym i uwzględnić powyższe w oferowanej cenie ryczałtowej.
4)W ramach realizacji przedmiotu umowy należy wykonać wszystkie zalecenia wynikające z:
a)opinii ornitologiczno-chiropterologicznej dla budynków Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną, Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz internatu chłopców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublińcu, ul. Stalmacha 90 (Załącznik nr 7 do SWZ)
b)decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WPN.6401.40.2021.ZB.1 z dnia 23.02.2021 r. (Załącznik nr 9 do SWZ)
4.1) Zgodnie z niniejszymi dokumentami należy m.in.:
a)prowadzić prace pod nadzorem przyrodniczym,
b)wykonać budki lęgowe i zamontować je zgodnie z przedmiotowymi dokumentami,
c)przedstawić zamawiającemu wraz z dokumentacją odbiorową potwierdzone przez nadzór ornitologiczno-chiropterologiczny sprawozdanie wraz z dokumentacją fotograficzną z przeprowadzonych czynności, wynikające z ww. decyzji RDOŚ.
4.2) Część prac, polegających na zalepieniu otworów wlotowych została wykonana i przedstawiona w sprawozdaniu ornitologicznym z wykonania tych prac (Załącznik nr 8 do SWZ). Pozostałe prace należy wykonać w ramach realizacji zamówienia.
5)System BAUMIT przyjęty w projektach budowlanych jest systemem przykładowym i dopuszcza się stosowanie innego systemu np. CERESIT, OPTOLITH, BOLIX, STO, ATLAS itp. mającego dopuszczenie do obrotu o parametrach nie gorszych niż w projektach budowlanych.
5.1)Wskazane w projektach aprobaty techniczne dotyczą systemu BAUMIT. W związku z faktem, że system ten jest systemem przykładowym, zastosowany system winien posiadać aktualne, dedykowane mu aprobaty techniczne.
5.2) Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego.
5.3) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W załączniku nr 6 do SWZ wskazano kryteria równoważności dla produktów, dla których w projektach budowlanych wskazano nazwy własne.
5.4) Pomimo zawarcia w projekcie budowlanym dla branży sanitarnej wymogu uzyskania pisemnej zgody pracowni projektowej na zamianę wskazanych w projekcie urządzeń, wykonawca nie ma obowiązku uzyskiwania przedmiotowej zgody. Zastosowanie równoważnych urządzeń jest bowiem możliwe pod warunkiem spełnienia kryteriów równoważności.
6)Przyjęta w projektach budowlanych dla inwestycji objętej niniejszym zamówieniem kolorystyka jest kolorystyką wzorcową. W przypadku stosowania innego systemu kolorystycznego niż wskazany w projektach budowlanych należy dobrać kolorystykę identyczną lub najbardziej zbliżoną do wzorcowej. Przed zastosowaniem farb należy zastosować próbki kolorów na ścianie budynku i uzyskać ostateczną akceptację zamawiającego.
7)Pomimo wskazania w projekcie budowlanym parametru styropianu EPS 80 określającego wytrzymałość na ściskanie CS 80 kg/m3 przy którym nastąpi 10% odkształcenie, zamawiający nie wymaga, aby styropian spełniał przedmiotowy parametr.
8)Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych z dnia 09.03.2017r. - załącznik nr 10 do SWZ.
9)Przedmiot zamówienia określają n/w załączniki stanowiące dokumentację projektową i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót:
a) załącznik nr 2 do SWZ - Projekt budowlany dla termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lublińcu (branża sanitarna, branża budowlana wraz z aktualizacją projektu);
b) załącznik nr 3 do SWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dla termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w SOS-W w Lublińcu;
c) załącznik nr 4 do SWZ - Audyt energetyczny dla budynku szkoły podstawowej w SOS-W w Lublińcu;
d) załącznik nr 5 do SWZ - Przedmiar robót dla termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w SOS-W w Lublińcu (branża budowlana i branża sanitarna);
e) załącznik nr 6 do SWZ - Tabela równoważności dla projektu termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w SOS-W w Lublińcu;
f) załącznik nr 7 do SWZ - Opinia ornitologiczno-chiropterologiczna dla budynków szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną, zasadniczej szkoły zawodowej oraz internatu chłopców Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lublińcu, ul. Stalmacha 90;
g) załącznik nr 8 do SWZ - Sprawozdanie z nadzoru przyrodniczego nad pracami zabezpieczającymi otwory wlotowe do budynków szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej oraz internatu chłopców Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lublińcu, ul. Stalmacha 90;
h) załącznik nr 9 do SWZ - Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WPN.6401.40.2021.ZB.1 z dnia 23.02.2021 r. ;
i) załącznik nr 10 do SWZ - Zgłoszenie robót budowlanych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45443000-4 - Roboty elewacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium oceny Waga (%)
1) Cena (P1) 60 %
2) Termin wykonania przedmiotu umowy (P2) 40 %
Razem (P) 100%

Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej.

Ad.1) Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt ,,1) Cena" - (P1)

Najniższa cena pośród ofert nie odrzuconych
Wartość punktowa P1 = ------------------------------------------- x 100 x waga
Cena (brutto) badanej oferty

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców
w zakresie kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.

Ad.2) Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt ,,2) Termin wykonania przedmiotu umowy" - (P2)

Punkty będą przyznawane w oparciu o informację o terminie wykonania przedmiotu umowy, zawartą w ofercie, według następującej zasady:
a) 40 punktów otrzyma Wykonawca, który wskaże termin wykonania przedmiotu umowy do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy
b) 0 punktów otrzyma Wykonawca, który wskaże termin wykonania przedmiotu umowy do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W kryterium ,,Termin wykonania przedmiotu umowy" może uzyskać maksymalnie 40 pkt.

Kryterium okres gwarancji, będzie rozpatrywany na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego
w pkt 3.1 Formularza ofertowego.

UWAGA!
Brak wskazania w ofercie jakiegokolwiek terminu wykonania przedmiotu umowy, lub wskazanie innego terminu wykonania przedmiotu umowy uznane zostanie przez zamawiającego jako zaoferowanie przez wykonawcę minimalnego terminu wykonania przedmiotu umowy, tj. 4 miesiące.

Łączna wartość punktowa zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości:
P = wartość punktowa (P1 - Cena) + wartość punktowa (P2 - Termin wykonania zamówienia)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania przedmiotu umowy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu
dotyczący/-e:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: nie dotyczy
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: nie dotyczy
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia tj., że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na termomodernizacji budynku (obejmującą co najmniej docieplenie budynku oraz wykonanie/wymianę/modernizację instalacji centralnego ogrzewania), o wartości robót nie mniejszej niż 1 200 000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) łącznie z podatkiem VAT, przy czym wartość roboty w zakresie docieplenia budynku wyniosła co najmniej 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) łącznie z podatkiem VAT, natomiast w zakresie wykonania/wymiany/modernizacji instalacji centralnego ogrzewania co najmniej 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) łącznie z podatkiem VAT.

Zamawiający dopuszcza możliwość, aby Wykonawca wykazał spełnienie przedmiotowego warunku ramach dwóch umów, przedstawiając odrębnie 1 robotę w zakresie docieplenia budynku oraz 1 robotę w zakresie wykonania/wymiany/modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. Wówczas, dla spełnienia warunku wartość roboty w zakresie docieplenia budynku powinna wynosić co najmniej 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) łącznie z podatkiem VAT, natomiast roboty w zakresie wykonania/wymiany/modernizacji instalacji centralnego ogrzewania co najmniej 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) łącznie z podatkiem VAT.

Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót budowlanych o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych

4.2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) Kierownik robót budowlanych - minimalne wymagania:
o doświadczenie zawodowe: pełnienie funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót budowlanych przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej (od początku realizacji roboty do jej zakończenia), polegającej na dociepleniu budynku, o wartości roboty nie mniejszej niż 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) łącznie z podatkiem VAT.
b) Kierownik robót sanitarnych - minimalne wymagania:
o doświadczenie zawodowe: pełnienie funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót sanitarnych przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej (od początku realizacji roboty do jej zakończenia), polegającej na wykonaniu/wymianie/modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, o wartości ww. robót nie mniejszej niż 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) łącznie z podatkiem VAT.

Wykonawca musi wykazać doświadczenie zawodowe osoby lub osób wyznaczonych do realizacji zamówienia na podstawie konkretnych zadań.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, zgodnie z załącznikiem nr 15 do SWZ;
Z wykazu ma wynikać, że wykonawca wykonał minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na termomodernizacji budynku (obejmującą co najmniej docieplenie budynku oraz wykonanie/wymianę/modernizację instalacji centralnego ogrzewania), o wartości robót nie mniejszej niż 1 200 000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) łącznie z podatkiem VAT, przy czym wartość roboty w zakresie docieplenia budynku wyniosła co najmniej 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) łącznie z podatkiem VAT, natomiast w zakresie wykonania/wymiany/modernizacji instalacji centralnego ogrzewania co najmniej 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) łącznie z podatkiem VAT.
Zamawiający dopuszcza możliwość, aby Wykonawca wykazał spełnienie przedmiotowego warunku ramach dwóch umów, przedstawiając odrębnie 1 robotę w zakresie docieplenia budynku oraz 1 robotę w zakresie wykonania/wymiany/modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. Wówczas, dla spełnienia warunku wartość roboty w zakresie docieplenia budynku powinna wynosić co najmniej 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) łącznie z podatkiem VAT, natomiast roboty w zakresie wykonania/wymiany/modernizacji instalacji centralnego ogrzewania co najmniej 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) łącznie z podatkiem VAT.
Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót budowlanych o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych.
(W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składają jeden w/w wykaz)
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania. Z wykazu ma wynikać, że wykonawca dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zawodowe na dane stanowisko, zgodnie z załącznikiem nr 16 do SWZ.
Z wykazu ma wynikać, że Wykonawca dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
A) Kierownik robót budowlanych - minimalne wymagania:
o doświadczenie zawodowe: pełnienie funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót budowlanych przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej (od początku realizacji roboty do jej zakończenia), polegającej na dociepleniu budynku, o wartości roboty nie mniejszej niż 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) łącznie z podatkiem VAT.
B) Kierownik robót sanitarnych - minimalne wymagania:
o doświadczenie zawodowe: pełnienie funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót sanitarnych przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej (od początku realizacji roboty do jej zakończenia), polegającej na wykonaniu/wymianie/modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, o wartości ww. robót nie mniejszej niż 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) łącznie z podatkiem VAT.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z postanowieniami SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z § 12 projektu umowy stanowiącym załącznik nr 19 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium oceny Waga (%)
1) Cena (P1) 60 %
2) Termin wykonania przedmiotu umowy (P2) 40 %
Razem (P) 100%

Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej.

Ad.1) Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt ,,1) Cena" - (P1)

Najniższa cena pośród ofert nie odrzuconych
Wartość punktowa P1 = ------------------------------------------- x 100 x waga
Cena (brutto) badanej oferty

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców
w zakresie kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.

Ad.2) Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt ,,2) Termin wykonania przedmiotu umowy" - (P2)

Punkty będą przyznawane w oparciu o informację o terminie wykonania przedmiotu umowy, zawartą w ofercie, według następującej zasady:
a) 40 punktów otrzyma Wykonawca, który wskaże termin wykonania przedmiotu umowy do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy
b) 0 punktów otrzyma Wykonawca, który wskaże termin wykonania przedmiotu umowy do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W kryterium ,,Termin wykonania przedmiotu umowy" może uzyskać maksymalnie 40 pkt.

Kryterium okres gwarancji, będzie rozpatrywany na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego
w pkt 3.1 Formularza ofertowego.

UWAGA!
Brak wskazania w ofercie jakiegokolwiek terminu wykonania przedmiotu umowy, lub wskazanie innego terminu wykonania przedmiotu umowy uznane zostanie przez zamawiającego jako zaoferowanie przez wykonawcę minimalnego terminu wykonania przedmiotu umowy, tj. 4 miesiące.

Łączna wartość punktowa zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości:
P = wartość punktowa (P1 - Cena) + wartość punktowa (P2 - Termin wykonania zamówienia)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania przedmiotu umowy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-03

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii