Przetarg: Remont tłumików akustycznych kominów

Przedmiot:

Remont tłumików akustycznych kominów

Data zamieszczenia: 2021-06-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" S.A
Karkonoska 9
58-305 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
bkurasz@wzkvictoria.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1179036,9cc6e78927e9b645d258ecbcd7fbf3ae.html
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont tłumików akustycznych kominów nr 1 i nr 2 kotłowni gazowej w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych ,,Victoria" S.A.
Treść zapytania:
SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(SIWZ)
Zamawiający:
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze ,,Victoria" S.A. z siedzibą w Wałbrzychu (58-305) przy Ul. Karkonoskiej 9, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056561, kapitał zakładowy 2.152.265,00 zł, w całości opłacony, NIP 886-000-01-91
Postępowanie o udzielenie zamówienia w formie zapytania o cenę na
,,Remont tłumików akustycznych kominów nr 1 i nr 2 kotłowni gazowej w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych ,,Victoria" S.A."
I. Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont tłumików akustycznych kominów nr 1 i nr 2 kotłowni gazowej w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych ,,Victoria" S.A.
Zakres prac:
1) Dobór i dostawa tłumków (2 szt.), tłumiki wykonane ze stali nierdzewnej dostosowane do pracy ze spalinami o temperaturze 6000C i składzie dla spalania gazu koksowniczego i lekkiego oleju opałowego,
2) Demontaż zabudowanych tłumików (2 szt.) wraz z przekazaniem ich na miejsce wskazane przez Zamawiającego,
3) Montaż nowych tłumików (2 szt.),
4) Wykonanie pomiarów poziomu hałasu przez akredytowane laboratorium we wskazanych punktach przed i po montażu tłumików, wraz z przekazaniem protokołu pomiarowego:
a) Punkt pomiarowy zlokalizowany 1 m od elewacji budynku przy Ul. Sztygarskiej 1 w Wałbrzychu o współrzędnych geograficznych:
szerokość: N50°45'15.85''
wysokość: E16°14'25.80''.
b) Punkt pomiarowy zlokalizowany 1 m od elewacji budynku przy Ul. Sztygarskiej 1A w Wałbrzychu o współrzędnych geograficznych:
szerokość: N50°45'14.60''
wysokość: E16°14'23.84''.
dla następujących schematów pracy kotłowni:
a) określenie tła akustycznego - przy wyłączonych dwóch kotłach w porze dziennej i nocnej
b) praca kotła nr 1 na największej mocy w porze dziennej i nocnej
c) praca kotła nr 2 na największej mocy w porze dziennej i nocnej
d) praca kotła nr 1 i 2 na największej mocy w porze dziennej i nocnej
Dobrane i zainstalowane tłumiki nie mogą powodować przekroczeń dopuszczalnego natężenia hałasu do najbliższej zabudowy mieszkalnej, tj.:
45 dB(A) - w porze nocnej,
55 dB(A) - w porze dnia.
Uwagi:
1) Prace wykonywane będą w trakcie normlanego ruchu Zakładu.
2) Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną u Zamawiającego.
3) Zamawiający oczekuje min. 24 miesięcznego okresu gwarancji na wykonane prace.
4) Urządzenia i technologie, które Oferent będzie proponował powinny być zgodne z najlepszą wiedzą techniczno-technologiczną, spełniać wszystkie normy techniczne, normy środowiskowe i normy bezpieczeństwa wymagane przepisami polskiego prawa.
5) Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 r.
6) Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
II. Kluczowe terminy realizacji zamówienia
Oczekiwany termin realizacji zamówienia 30.09.2021 r.
III. Termin związania ofertą
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Po upływie terminu składania ofert oferta nie może być cofnięta, zmieniona lub uzupełniona bez zgody Zamawiającego.
IV. Warunki formalne udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie Oferenta o akceptacji Warunki wykonania przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
2) Oświadczenie, że znane są Oferentowi istniejące warunki wykonania zlecenia i nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń po odbyciu wizji lokalnej.
3) Oświadczenie, że wszyscy pracownicy Oferenta, którymi się posłuży posiadają niezbędne kwalifikacje do realizacji prac.
4) Oświadczenie, że Oferent jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
5) Oświadczenie o powołaniu przez Oferenta, Inspektora Ochrony Danych (IOD) i podanie jego danych kontaktowych.
6) Oświadczenie Oferenta, że rachunek, na który dokonywana będzie płatność jest zgłoszony w wykazie informacji o podatnikach VAT, tzw. ,,białej liście podatników".
7) Oświadczenie o zarejestrowaniu w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) wraz z podaniem numeru rejestrowego.
Wszystkie dokumenty załączone do oferty powinny zostać złożone w postaci skanu oryginału lub kopi poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem" przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.
V. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wag).
1) Wynagrodzenie (cena) łączna - waga: 100%.
VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami
1) Bartosz Kurasz - Kierownik Działu Technicznej Eksploatacji Koksowni
e-mail:bkurasz@wzkvictoria.pl
2) Joanna Osuchowska - Kierownik Działu Energetycznego
e-mail: josuchowska@wzkvictoria.pl
VII. Informacje dodatkowe:
1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań określonych w niniejszej SIWZ. Niespełnienie w ocenie Zamawiającego wymagań SIWZ może spowodować odrzucenie oferty.
2) Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, określa jedynie wymagania jakie winni spełniać oferenci.
3) Zlecenie prac nastąpi jeśli oferta Wykonawcy zostanie wybrana w wyniku postępowania. Warunkiem udzielenie zlecenia jest wyrażenie zgody przez właściwe organy Spółki.
4) Oferta może być zmieniona lub wycofana do upływu terminu składania ofert.
5) Ogłoszenie oraz warunki postępowania mogą być w każdym czasie zmienione przez Zamawiającego.
6) Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania postępowania i jego unieważniania w każdym czasie.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Remont tłumików akustycznych kominów nr 1 i nr 2 kotłowni gazowej w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych ,,Victoria" S.A." 1 komplet
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Remont tłumików akustycznych kominów nr 1 i nr 2 kotłowni gazowej w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych ,,Victoria" S.A."
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:

Dokument nr: Z41/348729

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1179036,9cc6e78927e9b645d258ecbcd7fbf3ae.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
18- 06- 2021 14: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
02- 07- 2021 14: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
18- 06- 2021 14: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1179036,9cc6e78927e9b645d258ecbcd7fbf3ae.html

Miejsce i termin realizacji:
Oczekiwany termin realizacji zamówienia 30.09.2021 r.

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Bartosz Kurasz
tel:
e-mail: bkurasz@wzkvictoria.pl
Kontakt merytoryczny:
Bartosz Kurasz
tel:
e-mail: bkurasz@wzkvictoria.pl
Kontakt merytoryczny:
Joanna Osuchowska
tel:
e-mail: josuchowska@wzkvictoria.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii