Przetarg: Termomodernizacja budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Termomodernizacja budynku

Data zamieszczenia: 2021-06-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedszkole nr 1 w Cieszynie
dr Jana Michejdy 10
43-400 Cieszyn
powiat: cieszyński
przedszkole1cieszyn@gmail.com
Województwo: śląskie
Miasto: Cieszyn
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 wraz z wymianą nawierzchni placu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie Termomodernizacji budynku Przedszkola nr 1 wraz z przebudową sali zajęć oraz wymianą nawierzchni placu.
Zamówienie podzielone zostało na dwie odrębne części. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na jedną lub dwie części.
Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części I zamówienia ,,Termomodernizacja"
W zakres części I zamówienia wchodzi: a) wykonanie wymiany tynków zewnętrznych elewacji na około 100 % powierzchni elewacji usunięcie wtórnych narzutów tynkarskich z pozostałej pow. elewacji wraz z czyszczeniem całości elewacji po wykonanych pracach. b) odrestaurowanie istniejących detali architektonicznych (gzymsy, boniowanie poziome) po wykonaniu prac naprawczych z miejscowym skuciem tychże elementów, wykonanie pełnego doczyszczenia elementów sztukatorskich. c) remont tynków zewnętrznych z boniowaniem, odtworzeniem gzymsu i części zdobień oraz czyszczenie i renowacja cokołu kamiennego na elewacjach, d) docieplenie ścian zewnętrznych części dobudowanej na elewacji podwórzowej warstwą z wełny mineralnej gr 15 cm, e) wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej szarej nad gzymsami i elementami zaopatrzenia sztukaterii z pozostawieniem parapetów zewnętrznych przy oknach wymiana obróbek okapu dachu wraz z rynnami i rurami spustowymi, f) wykonanie kolorystyki wszystkich elewacji budynku, g) wykonanie ocieplenia dachu wełną mineralną gr. 25 cm. h) wykonanie nowej balustrady betonowej w nawiązaniu do pierwotnej, i)przebudowa Sali zajęć, j) wykonanie 4 okien dachowych.

W zakres części II zamówienia wchodzi wymiana nawierzchni asfaltowej placu na kostkę brukową wokół budynku Przedszkola. Plac jest zlokalizowany od wejścia na teren działki z chodnika przy ulicy Michejdy wzdłuż budynku i rozciąga się za budynek zapewniając dojście do warsztatu oraz węzła cieplnego. W strefie wejść do budynku istniejąca stara kostka betonowa o powierzchni 110 m2 zostanie wymieniona na nową kostkę brukową natomiast plac za budynkiem o powierzchni 250 m2 obecnie asfaltowy zostanie rozebrany a w miejscu nawierzchni asfaltowej zostanie wykonana nawierzchnia z kostki brukowej. Obecna opaska wokół budynku żwirowa o powierzchni 50 m2 zostanie wykonana również z kostki brukowej. Projektuje się nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowo - cementowej w stosunku 1:4 gr. 5 cm, pozostała podbudowa w strefie wejść pod starą kostką brukową pozostaje bez zmian natomiast pod starą nawierzchnią asfaltową należy wykonać podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm. Wokół nowej nawierzchni należy wykonać opaskę z krawężników ogrodowych 20/6 Łączna powierzchnia projektowanej kostki brukowej 410m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 7 do SWZ - dokumentacja projektowa.

CPV: 45000000-7, 45200000-9, 45210000-2, 45214000-0, 45214100-1, 45400000-1, 45410000-4, 45233251-3

Dokument nr: 2021/BZP 00088067, P1.271.1.1.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-05 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej przedszkole1cieszyn@gmail.com
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji", 2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP),3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: Formularz złożenia,zmiany,wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB,4.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu pod rygorem odrzucenia. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jestpodać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem oraz adres e-mail.5. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.6. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w ,,Instrukcji użytkownika",
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 7. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r.poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,,Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.8. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz
z plikami stanowiącymi ofertę.9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta
oraz dokumentów składanych wraz z ofertą), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, ID postępowania lub nr referencyjnym P1.271.1.1.2021). Korespondencja przesłana za pomocą ,,Formularz do komunikacji"nie może być szyfrowana,10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U.z 2020 poz. 2415). Pełna informacja znajduje się SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujemy, że: 1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola nr 1 w Cieszynie, e-mail : przedszkole1cieszyn@gmail.com
2 dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Ul. dr Jana Michejdy 10, 43-400 Cieszyn, e-mail: asrobka@um.cieszyn.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 2.a art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego P1.271.1.1.2021 pn.: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 wraz z wymianą nawierzchni placu, prowadzonym w trybie podstawowym o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych; 2.b art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy, jeżeli oferta będzie najkorzystniejsza 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp", a także firmy informatyczne świadczące usługi IT dla Przedszkola nr 1 w Cieszynie, organy kontroli; 4 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, przez okres 5 lat począwszy od roku następnego od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza ten, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7 posiada Pani/Pan: a na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących1; b na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych2; c na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3; d prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 8 nie przysługuje Pani/Panu: a w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. (1) W związku z art. 75 Pzp ustawy, w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego z uprawnienia dostępu do danych osobowych, zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. W związku z art. 19 ust. 2 oraz art. 76 ustawy Pzp,
skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników,2. W związku z art. 19 ust.3 zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-05 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Adres skrzynki e-puap: P1Cieszyn/SkrytkaESP

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii