Przetarg: Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Przedmiot:

Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Data zamieszczenia: 2021-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Przemysłowej 6 w Ornecie
Mickiewicza 6/2
11-130 Orneta
powiat: lidzbarski
608370674
wspolnota.przemyslowa6.orneta@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/54320
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Orneta
Wadium: ---
Nr telefonu: 608370674
Termin składania ofert: 2021-07-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPWM.04.03.02-28-0006/17 - Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Ul. Przemysłowej 6 w Ornecie

Opis
Zakres realizacji zadania obejmuje roboty budowlane związane z dokończeniem prac związanych z realizacją projektu pn.: ,,Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Ul. Przemysłowej 6 w Ornecie", tj.:
a) Ocieplenie stropu nad piwnicą.
b) Ocieplenie stropodachu.
c) Ocieplenie ścian (podłużnych i szczytowych).
d) Wymiana okien na klatkach schodowych.
e) Ocieplenie ścian piwnicy.
Okres gwarancji
min. 60 mies.

CPV: 45000000-7, 45110000-1, 45210000-2, 45233200-1, 45260000-7, 45320000-6, 45400000-1, 45443000-4, 45453000-7

Dokument nr: 2021-22507-54320, l.dz.156/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-05

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
lidzbarski
Gmina
Orneta
Miejscowość
Orneta

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności i może być dokonana wyłącznie w formie aneksu do umowy.
3. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym - Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. Zamawiający dopuszcza i dokona zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w szczególności w następującym zakresie:
a) terminu wykonania zadania:
- w przypadku konieczności zlecenia robót dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez Wykonawcę,
- w przypadku konieczności wprowadzenia zmian projektowych z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji,
- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
- przedłużającej się procedury przetargowej na wybór Wykonawcy robót budowlanych,
- wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie inwestycji w terminie,
- opieszałości, przewlekłości lub zwłoki działania urzędów i organów, których decyzje, zgody, braki sprzeciwu itp. są niezbędne w celu realizacji umowy
b) wynagrodzenia:
- zlecenia przez Zamawiającego wykonania robót dodatkowych lub zamiennych.
5. Nie stanowi zmiany umowy w szczególności:
- zmiana osób od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg Specyfikacji,
- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego),
- zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami,
- aktualizacja harmonogramu terminowo - rzeczowo - finansowego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawca wykaże, że jest uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej należy załączyć umowę spółki.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 zadania, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiących przedmiot zamówienia. W przypadku oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający wspólną ofertę będą spełniać łącznie.Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie wykazu wykonanych robót wraz z referencjami, opiniami i rekomendacjami (z określeniem inwestora, nazwy zadania, zakresu robót, wartości zamówienia, terminów wykonanych prac) udzielone Oferentowi przez inwestorów, dla których wcześniej realizował zadania (wg zał. nr 5)
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca musi wykazać, że:
a) posiada ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w zakresie wykonywanej działalności na kwotę co najmniej 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na realizację zamówienia.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia wg Zał. nr 2 do Specyfikacji.
W przypadku oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać łącznie.
Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia w/w warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentu.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333, z późn. zm.) niezbędnych do wykonania zamówienia, dla podanych niżej stanowisk:
a) 1 kierownik budowy: posiadający zgodnie z ustawą Prawo budowlane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zrzeszony we właściwej miejscowo Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót, w tym co najmniej pełnił samodzielne funkcje przy realizacji 1 zadania, odpowiadającego swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
b) 1 kierownik robót budowlanych: posiadający zgodnie z ustawą Prawo budowlane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zrzeszony we właściwej miejscowo Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, posiadający w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót, w tym co najmniej pełnił samodzielne funkcje przy realizacji 1 zadania, odpowiadającego swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
Kierownik budowy jest osobą odpowiedzialną za koordynowanie całości prac związanych z realizacją przedmiotowego zadania a wszyscy są zobowiązani współpracować z kierownikiem budowy.
Zamawiający dopuszcza jednoczesne pełnienie funkcji Kierownika Budowy i Kierownika robót budowlanych przez tą samą osobę.
W przypadku oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający wspólną ofertę będą spełniać łącznie.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń wg wzoru Nr 4 i oraz przedstawionych dokumentów.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Podmiot ubiegający się o realizację zamówienia nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zmawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych stanowiącego zał. nr 3 do Zapytania ofertowego. W przypadku stwierdzenia wystąpienia powiązania oferent zostanie wykluczony z postępowania. W przypadku braku złożenia oświadczenia o braku powiązań oferent zostanie wykluczony z postępowania.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-06-19
Data ostatniej zmiany
2021-06-19

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Waga 80%. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. waga=Cena oferty najtańszej/cena oferty ocenianej*znaczenie procentowe kryterium * waga punktowa kryterium
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
waga 20%, min. termin okresu gwarancji wynosi 5 lat. Zaoferowanie terminu krótszego niż 5 lata spowoduje odrzucenie oferty, jako jako niezgodnej z treścią Opisu przed. zamówienia. Zamawiający będzie przyznawał punkty w następujący sposób: za 5 lat - 0 pkt; za 6 lat -5 pkt i za 7 lat i więcej-10 pkt

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Anna Bartoszewicz
tel.: 608370674
e-mail: wspolnota.przemyslowa6.orneta@gmail.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii