Przetarg: Dostawa sprzętu i środków do zwalczania wirusów i bakterii, wózków do sprzątania i...

Przedmiot:

Dostawa sprzętu i środków do zwalczania wirusów i bakterii, wózków do sprzątania i akcesoriów, oraz tablic informacyjnych

Data zamieszczenia: 2021-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Tyszowcach
ul. 3 Maja 8
22-630 Tyszowce
powiat: tomaszowski (lubelski)
Telefon (0-84) 66-19-302 FAX (0-84) 66-12-129
tyszowce@tyszowce.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Tyszowce
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon (0-84) 66-19
Termin składania ofert: 2021-06-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA sprzętu i środków do zwalczania wirusów i bakterii, wózków do sprzątania i akcesoriów, oraz tablic informacyjnych w ramach wsparcie na rzecz osób niepełnosprawnych w celu łagodzenia skutków wywołanych wirusem SARS-Cov-2

Zaproszenie do składania ofert

Gmina Tyszowce zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu i środków do zwalczania wirusów i bakterii, wózków do sprzątania
i akcesoriów, oraz tablic informacyjnych w ramach wsparcie na rzecz osób niepełnosprawnych w celu łagodzenia skutków wywołanych wirusem SARS-Cov-2.

Opis przedmiotu zamówienia:

DOSTAWA sprzętu i środków do zwalczania wirusów i bakterii, wózków do sprzątania

i akcesoriów, oraz tablic informacyjnych w ramach wsparcie na rzecz osób niepełnosprawnych w celu łagodzenia skutków wywołanych wirusem SARS-Cov-2
w formie zakupu:

Zadanie 1. Ozonatorów do pomieszczeń

Zadanie 2. Oczyszczaczy powietrza do pomieszczeń

Zadanie 3.Videodomofon

Zadanie 4. Wózków do sprzątania i akcesoriów

Zadanie 5 Bezdotykowych dozowników do dezynfekcji rąk

Zadanie 6. Dozowników do mydła

Zadanie 7. Płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni Tablic korkowych

Zadanie 8. Tablic korkowych

Istnieje możliwość złożenia oferty na wybrane zadania.

CPV: 42981000, 42514000, 34912100-4, 39224300-1, 39330000-4, 39831700, 30192170-3, 32000000-3, 33631600-8

Dokument nr: ZP.2711.6.2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-06-29 15:30
III. Przygotowanie i składanie ofert.

Opis sposobu przygotowania oferty:

a) Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności w języku polskim, pismem czytelnym,

b) Ofertę powinna podpisać osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

c) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę,

d) Cena oferty musi być podana w kwocie brutto cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem kwoty podatku VAT,

e) Ofertę składa się w jednym egzemplarzu,

f) Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia,

g) Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia,

h) Alternatywy nie będą brane pod uwagę,

i) Upoważnienie do podpisania oferty (pełnomocnictwo) winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

2. Zamawiający odstępuje od wymogu używania środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert, toteż oferty sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci papierowej i opatruje się własnoręcznym podpisem oraz składa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), osobiście lub za pośrednictwem posłańca do dnia 29-06-2021 r. do godz. 15:30, na adres:

Gmina Tyszowce

3 Maja 8

22-630 Tyszowce

Ofertę należy: opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

,,Oferta na DOSTAWA sprzętu i środków do zwalczania wirusów i bakterii, wózków do sprzątania i akcesoriów, oraz tablic informacyjnych w ramach wsparcie na rzecz osób niepełnosprawnych w celu łagodzenia skutków wywołanych wirusem SARS-Cov-2 - Zadanie: ......

Znak sprawy: ZP.2711.6.2021 r.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od 05-07-2021 r. do 12-07-2021 r.

Wymagania:
Kryterium wyboru oferty jest cena za poszczególne produkty.
Zamawiający informację o udzieleniu zamówienia przekaże niezwłocznie po zawarciu umowy wykonawcom, którzy odpowiedzieli na zapytanie ofertowe.
Wykonawcy wybrany w postępowaniu jest zobowiązany podpisać umowę w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o wyników postępowania.

Kontakt:
IV. Kontakt z wykonawcą:

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Marlena Kukiełka tel. 84 6619346.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii