Przetarg: Remont kapitalny pokryć dachowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Przedmiot:

Remont kapitalny pokryć dachowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Data zamieszczenia: 2021-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa "PIAST" w Barlinku
ul. Wodna 2
74-320 Barlinek
powiat: myśliborski
tel. 95 7461-095., tel./fax +48 95 7479 113
sekretariat@smpiastbarlinek.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Barlinek
Wadium: 14.000,00 PLN
Nr telefonu: tel. 95 7461-095., t
Termin składania ofert: 2021-06-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont kapitalny pokryć dachowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych Słowackiego nr 8, Przemysłowa nr 9, wykonanie remontu dachu wraz z przebudową kominów w zakresie obejmującym trzy klatki schodowe tj. ,,A", ,,B" i ,,C" budynku Stodolna nr 1 oraz remont kapitalny pokrycia dachowego w zakresie obejmującym kl. sch. "A", ,,B", ,,C" i ,,D" budynku Stodolna nr 2 w Barlinku.

Otwarcie ofert: Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się dnia 30.06.2021 r. w siedzibie Zamawiającego w Barlinku,
ul. Wodna 2, pokój nr 13 o godz. 11:00.

Specyfikacja:
Dodatkowe informacje oraz szczegółową specyfikację można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w Dziale Technicznym, pokój nr 3, tel. 95 7461-095.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 1 / sekretariat / w terminie do dnia: 30.06.2021 r. do godz. 10:30.

Wymagania:
Oferta powinna zawierać:

Ofertę cenową.
Potencjał techniczny firmy niezbędny do wykonania zamówienia.
Podpisane oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z regulaminem obowiązującym w SM ,,PIAST" w Barlinku dotyczącym zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane.
Referencje.
Warunki płatności.
Okres gwarancji.
Termin wykonania.
Oferent winien dostarczyć ofertę w zamkniętej, zabezpieczonej i opieczętowanej kopercie.
Koperta powinna być zaadresowana i opisana w następujący sposób:
ZADANIE:
,,Oferta do przetargu nieograniczonego na remont kapitalny pokryć dachowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych Słowackiego nr 8, Przemysłowa nr 9, wykonanie remontu dachu wraz z przebudową kominów w zakresie obejmującym trzy klatki schodowe tj. ,,A", ,,B" i ,,C" budynku Stodolna nr 1 oraz remont kapitalny pokrycia dachowego w zakresie obejmującym kl. sch. "A", ,,B", ,,C" i ,,D" budynku Stodolna nr 2 w Barlinku."
Nie otwierać przed dniem 30.06.2021 r. do godz. 11:00 .
Wadium w kwocie: 14.000,00 zł należy wpłacić do dnia: 29.06.2021 r. przelewem na konto GBS Barlinek
02 8355 0009 0000 0345 2000 0017. Potwierdzeniem dokonania wpłaty będzie odcinek przelewu z pieczątką banku lub wydruk potwierdzający przelew. Datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii