Przetarg: Dostawa i montaż opraw i urządzeń oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Dostawa i montaż opraw i urządzeń oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2021-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wyszkow
Aleja Róż 2
07-200 Wyszków
powiat: wyszkowski
(29) 742-42-01, faks (29) 742-42-09
zamowieniapubliczne@wyszkow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wyszków
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: (29) 742-42-01, faks
Termin składania ofert: 2021-07-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA i montaż opraw i urządzeń oświetlenia ulicznego - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wymiana starych opraw rtęciowych i sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne w msc. Olszanka

Wymiana opraw rtęciowych i sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED w msc. Leszczydół Pustki

Wymiana starych opraw rtęciowych i sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED w msc. Tumanek

CPV: 31520000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00088910, ROZ.271.26.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-06 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.wyszkow.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
www.wyszkow.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu 1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne - wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
2. Ofertę, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.
3. Ofertę, a także oświadczenie niepodleganiu wykluczeniu oraz warunków udziału w postępowaniu składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Zamawiający dopuszcza również możliwość porozumiewania się (składanie dokumentów, wysyłanie dokumentów) elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowieniapubliczne@wyszkow.pl.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje o RODO zamieszczone w SWZ przedmiotowego postępowania.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-05 14:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii