Przetarg: Usługa rocznego przeglądu technicznego urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic, węży...

Przedmiot:

Usługa rocznego przeglądu technicznego urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic, węży hydrantowych, zaworów hydrantowych i hydrantów

Data zamieszczenia: 2021-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku
Polanki 117
80-305 Gdańsk
powiat: Gdańsk
Tel. 58 552 63 01 / 601 175 476 Faks: 58 552 64 57
sekretariat@7szmw.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 58 552 63 01 /
Termin składania ofert: 2021-06-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługa rocznego przeglądu technicznego urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic, węży hydrantowych, zaworów hydrantowych i hydrantów
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądu technicznego urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic, węży hydrantowych, zaworów hydrantowych i hydrantów, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719), ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623) oraz zasadami określonymi w aktualnych normach PN-EN.
I. Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje wykonanie usługi przeglądu technicznego urządzeń i sprzętu wyszczególnionego w załączniku nr 1 wraz z badaniem ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wykonanie prób ciśnieniowych węży hydrantowych.
II. Dokumentacja i odbiór usługi: Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przeglądów zgodnie z zakresem wynikającym z niniejszej specyfikacji oraz obowiązków umownych. Wyniki przeglądów należy spisać w protokołach i załącznikach do protokołów dla każdego budynku. Dokumentacja powinna być sporządzona w wersji elektronicznej w formacie pdf jak również w formie papierowej. Wszelkie nieprawidłowości powinny być udokumentowane w formie zdjęć i załączone do składanej dokumentacji w formie elektronicznej. Wzory protokołów z wykonania usługi przeglądu technicznego muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi wzorami w świetle obowiązujących przepisów prawa. Wzory protokołów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym najpóźniej 5 dni po podpisaniu Umowy. Protokoły z wykonanej kontroli powinny w szczególności zawierać:
o nazwę firmy przeprowadzającej kontrolę,
o nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono przegląd i konserwację,
o datę i miejsce wykonania kontroli,
o rzeczowy spis urządzeń, które podlegają kontroli wraz z ich oceną, uwagami i informacją o ich położeniu w budynku,
o wynik przeprowadzonego przeglądu ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do naprawy (z podaniem pełnego zakresu koniecznej naprawy) lub remontu, rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do badań, rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do wycofania z użytkowania,
o wyniki badań i pomiarów, pisemną ocenę stanu urządzeń ppoż.,
o podsumowanie z wnioskami (zaleceniami) z przeglądu z opisem nieprawidłowości koniecznych do natychmiastowego usunięcia oraz możliwych do usunięcia w terminie późniejszym,
o czytelny podpis wykonawcy.
III. Gaśnice oraz hydranty i zawory hydrantowe powinny otrzymać indywidualną cechę aktualizacji (nalepkę z nazwą firmy kontrolującej, nazwiskiem i podpisem wykonawcy oraz datą wykonania i ważności przeglądu). Kontrole, o których mowa powinny przeprowadzić osoby posiadające stosowne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania prac konserwatorskich i naprawczych. sprzętu objętego zamówieniem, potwierdzone następującymi dokumentami:
a) świadectwa, certyfikaty, autoryzacje do wykonywania konserwacji i/lub naprawy gaśnic wystawione/autoryzowane przez producentów gaśnic,
b) dokumenty poświadczające posiadanie przez Wykonawcę autoryzacji wymienionych producentów winny być wystawione na firmę (Wykonawcę), a nie na pracowników Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do prolongaty stosownych autoryzacji na okres realizacji zamówienia, w przypadkach, gdyby ich ważność upływała wcześniej.
c) Kserokopie dokumentów wskazanych w ppkt. a) i b) muszą zostać załączone do protokołu z przeglądu
IV. Dokumentacja i odbiór usługi:
Wykonawcą zamówienia mogą być podmioty posiadające doświadczenie w zakresie przeprowadzania przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic, węży hydrantowych, zaworów hydrantowych i hydrantów.

Wykonawca zapewnia: - niezbędne do wykonania usługi narzędzia, - co najmniej jedną osobę posiadającą doświadczenie w przeprowadzaniu przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic, węży, zaworów hydrantowych i hydrantów.

Dokument nr: 186/2021/R

Otwarcie ofert: Termin wykonania zamówienia: do 10.07.2021 r.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 28.06.2021 r. do godz. 24:00

Wymagania:
Po zakończonym wyborze oferenta, firmy które przesłały oferty zostaną powiadomione jaka firma została wybrana wraz ze zbiorczym zestawieniem ofert.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu Wojciech BARAŃSKI tel. 697-077-119 email w.baranski@7szmw.pl lub Jan SZYSZKA tel. 730 494 453.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii