Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie
Żelazna 59a
00-848 Warszawa
powiat: Warszawa
(071) 33 78 868
mariusz.luczkiewicz@wody.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: (071) 33 78 868
Termin składania ofert: 2021-06-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Remont jazu kozłowo-iglicowego Psie Pole we
Wrocławiu
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej pn. Remont jazu kozłowoiglicowego
Psie Pole zlokalizowanego w km 2+930 rzeki Starej Odry, we Wrocławiu. Celem
opracowania przedmiotowej dokumentacji projektowej jest przywrócenie odpowiedniego stanu
technicznego jazu wraz z ustaleniem technologii robót naprawczych powstałych uszkodzeń i
robót zabezpieczających.

CPV: 71322000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00087106/01, WR.ROZ.2810.30.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-06-29 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://przetargi.wody.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargi.wody.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp - komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej ,,Platformą" - pod
adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/.
2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod
adresem: https://przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców.
3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z
przedmiotowym postępowaniem.
5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub
oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 - 14.6
specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej ,,SWZ"), Wykonawca korzysta z zakładki ,,Zapytaj".
Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz
dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na
Platformie.
7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf,
.xls.
8. Zamawiający informuje, że adres e-mail: mariusz.luczkiewicz@wody.gov.pl wskazany w ogłoszeniu
o zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej z Biuletynu
Zamówień Publicznych. Nie jest to adres do komunikacji z Wykonawcami.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki. Sposób sporządzenia
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00087106/01 z dnia 2021-06-18
2021-06-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów lub oświadczeń
musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-06-29 09:00
Miejsce składania ofert: https://przetargi.wody.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-15

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WR.ROZ.2810.30.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 83750 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej pn. Remont jazu kozłowoiglicowego
Psie Pole zlokalizowanego w km 2+930 rzeki Starej Odry, we Wrocławiu. Celem
opracowania przedmiotowej dokumentacji projektowej jest przywrócenie odpowiedniego stanu
technicznego jazu wraz z ustaleniem technologii robót naprawczych powstałych uszkodzeń i
robót zabezpieczających.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej
i wodnej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00087106/01 z dnia 2021-06-18
2021-06-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej
dwie usługi polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę lub
remont obiektów hydrotechnicznych takich jak śluzy, jazy wyposażone w zamknięcia ruchome o
wysokości min. 1,5 m., zapory wodne, urządzenia zrzutowe zapór na podstawie którego
uzyskane zostały decyzje administracyjne tj. pozwolenia wodnoprawne - wraz z dowodami
potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia tj. protokoły odbioru, referencje,
poświadczenia, itp.
2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.
Projektantem spełniającym minimalne wymagania:
? min. 3-letni staż pracy w bezpośrednim projektowaniu budowli hydrotechnicznych;
? pełnił funkcję projektanta, w ciągu ostatnich 10 lat, w co najmniej jednym projekcie
budowlanym lub projekcie wykonawczym, które dotyczyły budowy, przebudowy, rozbudowy lub
remontu obiektów hydrotechnicznych wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z
dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U z 2007 r. Nr 86, poz. 579), dotyczących robót
budowlanych związanych z budową i przebudową, remontem lub rozbudową obiektów
wyposażonych w zamknięcia ruchome, takie jak: śluzy, urządzenia zrzutowe zapór;
? posiada uprawnienia budowlane do projektowania wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 7
lipca 1994 r., Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.), Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278), w specjalności inżynieryjnej
hydrotechnicznej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane równorzędne wydane przez
wejściem w życie ww. rozporządzenia;
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00087106/01 z dnia 2021-06-18
2021-06-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
? jest zrzeszony we właściwej izbie samorządu zawodowego - ustawa o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn.
zm.), posiadający ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1. Wykaz dostaw lub usług - wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu,
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodnego z
wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
3. oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie
od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w
ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta
spełniać będzie następujące wymagania:
1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00087106/01 z dnia 2021-06-18
2021-06-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w Formularzu oferty.
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika
takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą.
4. W odniesieniu do warunków określonych w pkt 7.2 SWZ, wymagania te muszą być spełnione
wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać osobno każdy z
Wykonawców składających ofertę wspólną). Na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty
określone w pkt 10.4 SWZ.
5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie zgodne
z treścią Załącznika nr 3 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że
każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ
w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku
oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 10.3.1-10.3.3 SWZ składa każdy z
Wykonawców występujących wspólnie.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden
spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W
takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:
1) Jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa lub
wystąpienia siły wyższej o której mowa w § 12 umowy oraz okoliczności wynikających z
działania organów administracji publicznej,
2) Zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na
innego dysponującego, co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym
i osobowym.
3) Wszelkie zmiany umowy są dokonywane w formie pisemnej, w drodze aneksu, pod rygorem
nieważności.
4) Do zmiany umowy dochodzi wskutek wniosku jednej ze stron, zawierającego opis zmiany
oraz jej uzasadnienie. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane w formie pisemnej, w drodze
aneksu, pod rygorem nieważności.
5) W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdują przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych regulujące możliwość zmiany umowy, w tym przepisy
umożliwiające dokonywanie nieistotnych zmian umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00087106/01 z dnia 2021-06-18
2021-06-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00087106/01 z dnia 2021-06-18
2021-06-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-07-28

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii