Przetarg: Przebudowa remizy

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa remizy

Data zamieszczenia: 2021-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mstów
Gminna 14
42-244 Mstów
powiat: częstochowski
34/3284-005, faks 34/3785-558
ug@mstow.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Mstów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 34/3284-005, faks 34
Termin składania ofert: 2021-07-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa remizy w Srocku
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa remizy w Srocku. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- przygotowanie placu budowy i zabezpieczenie terenu wokół budynku,
- demontaż bramy garażowej,
- demontaż posadzek wraz z wykonaniem nowej izolacji termicznej i przeciwwilgociowej,
- wyburzenie ścianki wewnętrznej,
- rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych,
- wykucie otworów drzwiowych zgodnie z projektem,
- demontaż drzwi zewnętrznych,
- demontaż stolarki wewnętrznej,
- wykonanie nowych fundamentów pod projektowane ściany nośne,
- wykonanie nowych ścian nośnych oraz działowych,
- wykonanie nadproży,
- wykonanie wieńców,
- wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z pokryciem nad częścią rozbudowaną,
- wykonanie obróbek blacharskich,
- wykonanie prac instalacyjnych i wykończeniowych,
- wykonanie nowych kanałów wentylacyjnych,
- wykonanie nowych posadzek,
- ocieplenie ścian zewnętrznych części projektowanej metodą lekką mokrą z zastosowaniem płyt styropianowych w nawiązaniu do istniejącego stanu bryły głównej,
- otynkowanie ścian,
- pokrycie ścian tynkowanych zaprawą gipsową, zagruntowanie oraz malowanie emulsją akrylową,
- demontaż istniejących parapetów i montaż nowych parapetów dla wszystkich okien (wewnętrzne PCV, zewnętrzne blacha stalowa powlekana),
- montaż rynny i rury spustowej z PCV,
- uporządkowanie terenu,
- zagospodarowanie terenu,
- budowa tablicy głównego wyłącznika p.poż. ozn. TWGP,
- budowa przycisku p.poż.,
- budowa tablicy rozdzielczej T1,
- budowa instalacji oświetlenia pomieszczeń,
- budowa instalacji gniazd wtykowych 230V i siły,
- budowa instalacji zasilania urządzeń grzewczych i wentylacyjnych,
- budowa instalacji wyrównawczych,
- budowa istniejącego uziemienia,
- budowa istniejącej instalacji odgromowej,
- wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej z ochronnikami w tablicy rozdzielczej T1,
- zapewnienie ochrony przeciwporażeniowej projektowanych instalacji i urządzeń elektrycznych,
- budowa linii kablowej WLZ od zestawu kablowo-pomiarowego ZKP do tablicy TWGP,
- instalacja wod.-kan.,
- instalacja gazu,
- instalacja c.o. i wentylację.

CPV: 45216000-4, 45110000-1, 45300000-0, 45310000-3, 45311000-0, 45312310-3, 45315000-8, 45317000-2, 45332300-6, 45400000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00088885, IZP.271.1.6.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-07 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://e-zp.mstow.pl/procurements
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-zp.mstow.pl/procurements
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się będzie za pośrednictwem Systemu E-Zamówienia Publiczne, (zwanego dalej Systemem e-ZP lub Systemem) dostępnego pod adresem https://e-zp.mstow.pl/procurements
Wszelkie informacje dotyczące postępowania w tym zapytania i odpowiedzi dla Wykonawców, modyfikacje SWZ, ogłoszenie wyników itp., będą zamieszczane na Systemie e-ZP.
Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się
z Instrukcją dla wykonawców dot. Systemu E-Zamówienia Publiczne oraz Regulaminem korzystania z Systemu E-Zamówienia Publiczne.
Regulamin jest dostępny pod adresem: https://www.bip.mstow.finn.pl/bipkod/26115744.
Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/pomoc/
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanych funkcji formularzy ,,Wiadomość" dostępnych dla każdego zalogowanego Wykonawcy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mstów Ul. Gminna 14, 42-244 Mstów tel. 34 3284 005, e-mail: ug@mstow.pl;
-inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Mstów jest Pan Cezary Nowicki, inspektor@odocn.pl, nr telefonu 602762036 kontakt;
-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Przebudowa remizy w Srocku" nr sprawy: IZP.271.1.6.2021 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowy zakres zawiera pkt 35 SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-07 10:00
Miejsce składania ofert: System E-Zamówienia Publiczne dostępny pod adresem: https://e-zp.mstow.pl/procurements

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.1.6.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa remizy w Srocku. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- przygotowanie placu budowy i zabezpieczenie terenu wokół budynku,
- demontaż bramy garażowej,
- demontaż posadzek wraz z wykonaniem nowej izolacji termicznej i przeciwwilgociowej,
- wyburzenie ścianki wewnętrznej,
- rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych,
- wykucie otworów drzwiowych zgodnie z projektem,
- demontaż drzwi zewnętrznych,
- demontaż stolarki wewnętrznej,
- wykonanie nowych fundamentów pod projektowane ściany nośne,
- wykonanie nowych ścian nośnych oraz działowych,
- wykonanie nadproży,
- wykonanie wieńców,
- wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z pokryciem nad częścią rozbudowaną,
- wykonanie obróbek blacharskich,
- wykonanie prac instalacyjnych i wykończeniowych,
- wykonanie nowych kanałów wentylacyjnych,
- wykonanie nowych posadzek,
- ocieplenie ścian zewnętrznych części projektowanej metodą lekką mokrą z zastosowaniem płyt styropianowych w nawiązaniu do istniejącego stanu bryły głównej,
- otynkowanie ścian,
- pokrycie ścian tynkowanych zaprawą gipsową, zagruntowanie oraz malowanie emulsją akrylową,
- demontaż istniejących parapetów i montaż nowych parapetów dla wszystkich okien (wewnętrzne PCV, zewnętrzne blacha stalowa powlekana),
- montaż rynny i rury spustowej z PCV,
- uporządkowanie terenu,
- zagospodarowanie terenu,
- budowa tablicy głównego wyłącznika p.poż. ozn. TWGP,
- budowa przycisku p.poż.,
- budowa tablicy rozdzielczej T1,
- budowa instalacji oświetlenia pomieszczeń,
- budowa instalacji gniazd wtykowych 230V i siły,
- budowa instalacji zasilania urządzeń grzewczych i wentylacyjnych,
- budowa instalacji wyrównawczych,
- budowa istniejącego uziemienia,
- budowa istniejącej instalacji odgromowej,
- wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej z ochronnikami w tablicy rozdzielczej T1,
- zapewnienie ochrony przeciwporażeniowej projektowanych instalacji i urządzeń elektrycznych,
- budowa linii kablowej WLZ od zestawu kablowo-pomiarowego ZKP do tablicy TWGP,
- instalacja wod.-kan.,
- instalacja gazu,
- instalacja c.o. i wentylację.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45216000-4 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych oraz wojskowych obiektów budowlanych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów: Cena 95 %, Gwarancja 5 %
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 95
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 5
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
- posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tzn. wykonanie, tj. zakończenie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie budynku wraz z instalacjami o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
- dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania robotami), a w szczególności:
* kierownik budowy z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
* kierownik robót z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
* kierownik robót z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Uwaga:
Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.Dz. U. z 2020 r., poz. 220).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik nr 6 do SWZ). Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, należy złożyć wraz z ofertą.
Na wezwanie : 1) Wykaz robót budowlanych polegających polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie budynku wraz z instalacjami o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (Załącznik nr 7 do SWZ).
2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 8 do SIWZ).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie: Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (Załącznik nr 9 do SWZ).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta (Załącznik nr 2 do SWZ); oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 18 ppkt 4 SWZ (Załącznik nr 3 do SWZ); podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy (Załącznik nr 4 do SWZ); w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (Załącznik nr 5 do SWZ); Pełnomocnictwo ( jeżeli dotyczy)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
o Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
o Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
o Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo.
o Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać albo z dokumentu pod taką nazwą albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę (dołączonej do oferty).
o W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (żaden z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie).
o W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (wzór Załącznik nr 5 do SWZ).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogą nastąpić jedynie na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów: Cena 95 %, Gwarancja 5 %
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 95
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 5
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-05

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii