Przetarg: Dostarczenie, instalacja , konfiguracja i utrzymanie łączy dostępowych do publicznej...

Przedmiot:

Dostarczenie, instalacja , konfiguracja i utrzymanie łączy dostępowych do publicznej sieci Internet

Data zamieszczenia: 2021-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. (22) 695-60-09
mwerner@mazowieckie.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (22) 695-60-09
Termin składania ofert: 2021-06-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania jest: dostarczenie, instalacja , konfiguracja i utrzymanie łączy
dostępowych do publicznej sieci Internet zwanym dalej Usługą, w 2 lokalizacjach:
1) w Siedlcach w budynku KM PSP w Siedlcach, Ul. Czerwonego Krzyża 45,
2) w Radomiu w budynku KW PSP w Radomiu, Ul. Traugutta 57.
na zasadach opisanych w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego stanowiącego wzór umowy,
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do wzoru umowy).

Dokument nr: BI-III.1233.12.2021

Składanie ofert:
VI. Termin, miejsce i sposób składnia ofert
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu
stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w terminie do 22.06.2021 r. do godz.
14:00, drogą e-mailową na adres: mwerner@mazowieckie.pl

Miejsce i termin realizacji:
IV. Warunki realizacji zamówienia
1) termin realizacji zamówienia:
Świadczenie usługi od 28 czerwca 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

Wymagania:
III. Kryteria oceny ofert
1) cena - 100%
2) W cenę oferty powinny być wliczone wszystkie koszty realizacji zamówienia,
uwzględniające wszystkie wymagania określone w załączonym wzorze umowy.
V. Termin związania ofertą
Składający ofertę jest nią związany przez okres minimum 14 dni od upływu terminu składania
ofert.
VII. Informacja o dokumentach jakie wykonawca musi załączyć do oferty
Nie dotyczy
VIII. Informacja dotycząca negocjacji z wykonawcami
Dopuszcza się negocjowanie oferowanych cen ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli
prawidłowe oferty.
IX. Informacja dotycząca rezygnacji z realizacji zamówienia
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji przedmiotu zamówienia na
każdym etapie procedury.

Kontakt:
X. Informacja o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami
Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:
1) osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: Marek Werner,
nr tel. (22) 695-60-09, adres email: mwerner@mazowieckie.pl
2) korespondencja pisemna za pośrednictwem poczty, kuriera lub składana osobiście
w kancelarii zamawiającego: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa (kancelaria główna, wejście F, pok. 1)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii