Przetarg: Wykonanie robót budowlanych niezbędnych dla doprowadzenia budynku Szkoły do zgodności z...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych niezbędnych dla doprowadzenia budynku Szkoły do zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej

Data zamieszczenia: 2021-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 317 IM. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO
ul. Deotymy 37
01-409 Warszawa
powiat: Warszawa
publicznespi317@onet.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlanych niezbędnych dla doprowadzenia budynku Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 317 do zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej - Etap 2
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pod nazwą:
,,Przebudowa wraz z rozbudową budynku o zabudowany szyb windy z przedsionkiem, przebudową schodów zewnętrznych oraz zmianą zagospodarowania terenu w związku z budową drogi pożarowej w celu przystosowania Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 317 do wymogów ochrony przeciwpożarowej - ETAP II", (objętego pozwoleniem na budowę z dnia 25 maja 2020 r. - Decyzja nr 58/N/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy).
II Etap realizacji w/w zadania obejmuję zakres robót wynikających z projektu budowlanego autorstwa ,,DFF Projekt Jacek Fiuk" zatwierdzonego powołaną powyżej Decyzją,
a zapewniających dostęp do budynku i wszystkich jego kondygnacji dla wszystkich użytkowników niezależnie od stopnia niepełnosprawności, a także stanowiący kolejny krok do uzyskania zakładanego projektem przystosowania obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Projekt, o którym mowa powyżej jest podstawą do wykonania robót wszystkich etapów realizacji zadania. Dokumentacja projektowa dla realizacji całego zadania stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. Wykonawcy zobowiązani są na podstawie dokumentacji stanowiącej Załącznik nr 1 wykonać zakres robót przewidziany dla Etapu II (objętego przedmiotem udzielanego zamówienia), którego to etapu zakres określają poniższe postanowienia oraz przedmiary załączone do SWZ.
1.1. W zakres prac objętych II Etapem, w szczególności wchodzą następujące roboty:
1.1.1. Winda wewnętrzna w budynku (demontaż starej i montaż nowej):
a. wykonanie projektu warsztatowego konstrukcji windy,
b. demontaż istniejącej windy (platformy) wraz z demontażem wszystkich jej elementów mechanicznych oraz instalacji elektrycznych w tym zasilającej napęd dźwigu,
c. roboty rozbiórkowe istniejącego szachtu windowego wraz z usunięciem i utylizacją materiałów z rozbiórki (z zabezpieczeniem istniejących elementów wykończenia budynku),
d. dostawa i montaż nowej windy (630 kg udźwigu, 4 przystanki) zgodnej ze specyfikacją w projekcie budowlanym,
e. wykonanie wszystkich niezbędnych do pracy w/w urządzenia: elektrycznej wraz
z zasilającą, oraz wentylacji szybu windowego,
f. uruchomienie windy, uzyskanie rejestracji i decyzji UDT (Urzędu Dozoru Technicznego), przekazanie użytkownikowi po przeprowadzeniu szkolenia eksploatacyjnego jego przedstawicieli.
1.1.2. Roboty budowlane związane z instalacją nowego urządzenia dźwigowego:
a) roboty rozbiórkowe istniejącego szachtu windowego wewnątrz budynku
z usunięciem i utylizacją materiałów z rozbiórki,
b) roboty wyburzeniowe związane z powiększeniem gabarytów nowego szachtu w tym przebicie stropu nad piwnicą i powiększenie otworów w stropach pozostałych kondygnacji, c) roboty ziemne w podszybiu projektowanego dźwigu z ręcznym transportem urobku,
c) wykonanie żelbetowej płyty konstrukcyjnej podszybia wraz z robotami izolacyjnymi, oraz innymi robotami stanowiącymi o przydatności eksploatacyjnej tej części szybu windowego,
d) wykonanie robót żelbetowych związanych z powiększonymi otworami w stropach między poszczególnymi kondygnacjami wraz z robotami wykończeniowymi,
e) wykonanie murowanych ścian szybu wraz z ich wykończeniem (tynkowanie, malowanie 3x, dostawa i montaż listw zabezpieczajacych)
f) wykonanie wszystkich innych robót budowlanych związanych z nowym szybem windowym takich jak: prace zabezpieczające, przygotowawcze, wykonanie ścianek g/k, połączenia nowo wykonanych elementów z istniejącym wykończeniem na poszczególnych kondygnacjach (sufity, podłogi, ściana zewnętrzna budynku i in.) wraz m.in. z przebudową pomieszczeń w piwnicy i pomieszczeń za szybem windowym (prace rozbiórkowe, demontażowe, murowe, dostawa i montaż drzwi, tynkowanie, malowanie, uzupełnienie ubytków (po rozbiórkach), inne prace wykończeniowe związane z zadaniem wymiany dźwigu).
1.1.3. Obudowa wykonanej w I Etapie komunikacji z poziomu terenu na parter (winda zewnętrzna plus schody zewnętrzne) z robotami uzupełniającymi:
a) dostawa i montaż konstrukcji aluminiowej obudowy przedsionka włącznie
z wypełnieniem wraz z wykonaniem projektu warsztatowego tych prac,
b) wypełnienie konstrukcji zamykającej przestrzeń wokół schodów i wyjścia z windy
z połączeniem jej z elementami konstrukcji obudowy wykonanymi w I Etapie realizacji,
c) wymiana drzwi wraz z naświetlem między przedsionkiem na podeście klatki schodowej, a korytarzem na parterze budynku na zgodne z projektem drzwi aluminiowe zewnętrzne, 1,5 skrzydłowe, z naświetlem, szklone szkłem bezpiecznym zgodnie ze specyfikacją projektu budowlanego,
j) pozostałe roboty dostosowujące do potrzeb użytkownika wejście do budynku od strony
ul. Brożka (poręcz na ścianie budynku, połączenie powierzchni podłogi w przedsionku z podłogą korytarza - wyrównanie poziomów parteru i podestu zewnętrznego.
1.1.4. Inne roboty związane z dostępem do budynku:
a) wymiana poręczy (pochwytów) na wykonane z rur średnicy 50 mm ze stali nierdzewnej wzdłuż ścian klatek schodowych (w odległości w świetle 5 cm od ściany). Sposób mocowania i formę/kształt (w tym zakończenia) poręczy należy uzgodnić z projektantem,
b) po wymianie i montażu poręczy, wykonanie prac naprawczych (na całej powierzchni lamperii) i wykończeniowych wraz z malowaniem ścian (lamperii) klatek schodowych. Kolor uzgodnić z projektantem i użytkownikiem.
c) w przypadku koniecznym demontaż i montaż instalacji i urządzeń wraz z ich sprawdzeniem znajdujących się w obszarze wykonywanych ww. prac.

CPV: 45000000-7, 45310000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00088932, 1/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-07 08:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://spi317.edupage.org
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://spi317.edupage.org
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:1) Platformy dostępnej pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl , ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal2)
poczty elektronicznej - adres:
publicznespi317@onet.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musiposiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do
komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO"),
informacja o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://spi317.edupage.org

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-07 08:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem - Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 600000 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pod nazwą:
,,Przebudowa wraz z rozbudową budynku o zabudowany szyb windy z przedsionkiem, przebudową schodów zewnętrznych oraz zmianą zagospodarowania terenu w związku z budową drogi pożarowej w celu przystosowania Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 317 do wymogów ochrony przeciwpożarowej - ETAP II", (objętego pozwoleniem na budowę z dnia 25 maja 2020 r. - Decyzja nr 58/N/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy).
II Etap realizacji w/w zadania obejmuję zakres robót wynikających z projektu budowlanego autorstwa ,,DFF Projekt Jacek Fiuk" zatwierdzonego powołaną powyżej Decyzją,
a zapewniających dostęp do budynku i wszystkich jego kondygnacji dla wszystkich użytkowników niezależnie od stopnia niepełnosprawności, a także stanowiący kolejny krok do uzyskania zakładanego projektem przystosowania obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Projekt, o którym mowa powyżej jest podstawą do wykonania robót wszystkich etapów realizacji zadania. Dokumentacja projektowa dla realizacji całego zadania stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. Wykonawcy zobowiązani są na podstawie dokumentacji stanowiącej Załącznik nr 1 wykonać zakres robót przewidziany dla Etapu II (objętego przedmiotem udzielanego zamówienia), którego to etapu zakres określają poniższe postanowienia oraz przedmiary załączone do SWZ.
1.1. W zakres prac objętych II Etapem, w szczególności wchodzą następujące roboty:
1.1.1. Winda wewnętrzna w budynku (demontaż starej i montaż nowej):
a. wykonanie projektu warsztatowego konstrukcji windy,
b. demontaż istniejącej windy (platformy) wraz z demontażem wszystkich jej elementów mechanicznych oraz instalacji elektrycznych w tym zasilającej napęd dźwigu,
c. roboty rozbiórkowe istniejącego szachtu windowego wraz z usunięciem i utylizacją materiałów z rozbiórki (z zabezpieczeniem istniejących elementów wykończenia budynku),
d. dostawa i montaż nowej windy (630 kg udźwigu, 4 przystanki) zgodnej ze specyfikacją w projekcie budowlanym,
e. wykonanie wszystkich niezbędnych do pracy w/w urządzenia: elektrycznej wraz
z zasilającą, oraz wentylacji szybu windowego,
f. uruchomienie windy, uzyskanie rejestracji i decyzji UDT (Urzędu Dozoru Technicznego), przekazanie użytkownikowi po przeprowadzeniu szkolenia eksploatacyjnego jego przedstawicieli.
1.1.2. Roboty budowlane związane z instalacją nowego urządzenia dźwigowego:
a) roboty rozbiórkowe istniejącego szachtu windowego wewnątrz budynku
z usunięciem i utylizacją materiałów z rozbiórki,
b) roboty wyburzeniowe związane z powiększeniem gabarytów nowego szachtu w tym przebicie stropu nad piwnicą i powiększenie otworów w stropach pozostałych kondygnacji, c) roboty ziemne w podszybiu projektowanego dźwigu z ręcznym transportem urobku,
c) wykonanie żelbetowej płyty konstrukcyjnej podszybia wraz z robotami izolacyjnymi, oraz innymi robotami stanowiącymi o przydatności eksploatacyjnej tej części szybu windowego,
d) wykonanie robót żelbetowych związanych z powiększonymi otworami w stropach między poszczególnymi kondygnacjami wraz z robotami wykończeniowymi,
e) wykonanie murowanych ścian szybu wraz z ich wykończeniem (tynkowanie, malowanie 3x, dostawa i montaż listw zabezpieczajacych)
f) wykonanie wszystkich innych robót budowlanych związanych z nowym szybem windowym takich jak: prace zabezpieczające, przygotowawcze, wykonanie ścianek g/k, połączenia nowo wykonanych elementów z istniejącym wykończeniem na poszczególnych kondygnacjach (sufity, podłogi, ściana zewnętrzna budynku i in.) wraz m.in. z przebudową pomieszczeń w piwnicy i pomieszczeń za szybem windowym (prace rozbiórkowe, demontażowe, murowe, dostawa i montaż drzwi, tynkowanie, malowanie, uzupełnienie ubytków (po rozbiórkach), inne prace wykończeniowe związane z zadaniem wymiany dźwigu).
1.1.3. Obudowa wykonanej w I Etapie komunikacji z poziomu terenu na parter (winda zewnętrzna plus schody zewnętrzne) z robotami uzupełniającymi:
a) dostawa i montaż konstrukcji aluminiowej obudowy przedsionka włącznie
z wypełnieniem wraz z wykonaniem projektu warsztatowego tych prac,
b) wypełnienie konstrukcji zamykającej przestrzeń wokół schodów i wyjścia z windy
z połączeniem jej z elementami konstrukcji obudowy wykonanymi w I Etapie realizacji,
c) wymiana drzwi wraz z naświetlem między przedsionkiem na podeście klatki schodowej, a korytarzem na parterze budynku na zgodne z projektem drzwi aluminiowe zewnętrzne, 1,5 skrzydłowe, z naświetlem, szklone szkłem bezpiecznym zgodnie ze specyfikacją projektu budowlanego,
j) pozostałe roboty dostosowujące do potrzeb użytkownika wejście do budynku od strony
ul. Brożka (poręcz na ścianie budynku, połączenie powierzchni podłogi w przedsionku z podłogą korytarza - wyrównanie poziomów parteru i podestu zewnętrznego.
1.1.4. Inne roboty związane z dostępem do budynku:
a) wymiana poręczy (pochwytów) na wykonane z rur średnicy 50 mm ze stali nierdzewnej wzdłuż ścian klatek schodowych (w odległości w świetle 5 cm od ściany). Sposób mocowania i formę/kształt (w tym zakończenia) poręczy należy uzgodnić z projektantem,
b) po wymianie i montażu poręczy, wykonanie prac naprawczych (na całej powierzchni lamperii) i wykończeniowych wraz z malowaniem ścian (lamperii) klatek schodowych. Kolor uzgodnić z projektantem i użytkownikiem.
c) w przypadku koniecznym demontaż i montaż instalacji i urządzeń wraz z ich sprawdzeniem znajdujących się w obszarze wykonywanych ww. prac.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu kluczowego
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 400.000,00 zł. Ponadto
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu obrotowego lub innego o ile środki te nie są przeznaczone na realizowanie konkretnego celu) lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 400.000,00 zł;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1). Wykonawcy zobowiązani są wykazać należyte wykonanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonanie co najmniej 3 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto każda, obejmujących każdorazowo co najmniej przebudowę lub remont w budynku przy czym każda z wykazanych robót dotyczyła realizacji robót ogólnobudowlanych w tym co najmniej dwie dotyczące jednocześnie instalacji p.poż w branży sanitarnej i elektrycznej a jedna instalacji dźwigu osobowego.
4.2). Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że dysponują następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:
a) co najmniej 1 osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831), oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117), legitymującą się min. 5 (pięcio) letnim doświadczeniem (po uzyskaniu uprawnień) w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi w wyżej wymienionej specjalności.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z art. 125 ust. 1
2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3
miesiące przed złożeniem oferty, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę wskazaną w Rozdziale VII pkt. 2.3.) SWZ, oraz informację z banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającą wielkość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż wskazana w Rozdziale VII
pkt. 2.3.) SWZ w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu jej złożenia. W
przypadku, gdy w informacji wartość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa
została wskazana w innych walutach niż PLN (zł), Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej
waluty wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia informacji.
b) wykaz robót budowlanych (sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ)
potwierdzających spełnianie warunku określonego w Rozdziale VII pkt 2.4) SWZ, wykonanych przez
Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Do wykazu robót
budowlanych Wykonawca powinien dołączyć informację, czy roboty wymienione w wykazie robót
budowlanych wykonał sam czy potwierdzają wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, którego
zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia winien załączyć wraz ze zobowiązaniem do
jego udziału w wykonaniu części zamówienia.
c) wypełniony formularz ,,Doświadczenie personelu kluczowego", którego wzór stanowi Załącznik nr 8
do SWZ, wraz z dołączeniem dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia to potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących
przypadkach:
1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku:
a) działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT;
b) ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego - roboty zaniechane. Rozliczenie wartości
robót zaniechanych, których wykonanie stało się zbędne, nastąpi na podstawie kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, złożonego przed zawarciem umowy.
2) Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku:
a) braku możliwości wykonywania umowy z uwagi na okoliczności związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o wpływie w/w
okoliczności na termin wykonania zamówienia wraz z dołączeniem stosownych dokumentów na
ich potwierdzenie);
b) działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć
nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie
jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy
zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w
wykonywaniu swoich zobowiązań umownych powstałych na skutek działania siły wyższej.
Pozostałe zmiany zawarte w swz.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu kluczowego
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii