Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Olkusz
Rynek 1
32-300 Olkusz
powiat: olkuski
tel. 32 626 01 59
przetarg@umig.olkusz.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Olkusz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 626 01 59
Termin składania ofert: 2021-06-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Olkusz zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. :
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostateczności zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla zadania:
,, Przebudowa istniejącego boiska wraz z jego rozbudową na działce o numerach ewidencyjnych 401/3 i 404 Gmina Olkusz, obręb Witeradów"
Przedmiotem zamówienia jest: usługa

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostateczności zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla zadania: ,,Przebudowa istniejącego boiska wraz z jego rozbudową na działce o numerach ewidencyjnych 401/3 i 404 Gmina Olkusz, obręb Witeradów"

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie projektu technicznego boisk sportowych

polegających na przebudowie boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę siatkową, koszykową i piłkę ręczną wraz z rozbudowaniem oświetlenia w Witeradowie przy Szkole Podstawowej.

W ramach projektu ma powstać:

- boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, wymiary bez obrzeża 20,00 x 40,00 w tym:

Boisko do piłki ręcznej: wymiary 20,00 x 40,00 m
Boisko do siatkówki: wymiary 18,00 x 9,00 m
Boiska treningowe do koszykówki: wymiary: 15,00 x 18,00 m

Wyposażenie boisk:

Bramki do piłki ręcznej 2 x 3 m - 2 szt.
Słupki do siatkówki - 2szt.
Stojaki do koszykówki - 2 szt. lub 4 szt.
Ławki - 4 szt. i kosze na śmieci - 2 szt.

- strefa wolna w odległości 1 m od krawędzi bocznych oraz 2 m od krawędzi końcowych boiska do piłki ręcznej.

- piłkochwyty o wysokości 5m

Zakłada się odprowadzenie wody opadowej na teren zielony działki.

W przypadku braku możliwości usytuowania boiska o powyższych wymiarach w trenie dopuszczalne jest zmniejszenie wymiarów po wcześniejszym uzgodnieniu z Użytkownikiem i Zamawiającym.
okres gwarancji: - 36 miesięcy

CPV: 71320000-7, 71330000-0, 71220000-6, 71322000-1

Dokument nr: KBZ.272.1.30.2021

Specyfikacja:
Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w celu ustalenia pełnego zakresu prac projektowych związanych z realizacją zamówienia, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za wykonanie prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

Składanie ofert:
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zamówienia należy złożyć w terminie do dnia 25.06.2021 r. w formie:

a) pisemnej (osobiście, listownie) na adres. Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, 32-300 Olkusz,

ul. Rynek 1 (punkt informacyjno-podawczy)

b) faxem na numer:*.................. ........................... ...... ,

c) w wersji elektronicznej na e-mail: przetarg@umig.olkusz.pl.
.Ofertę na formularzu należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

,,Przebudowa istniejącego boiska wraz z jego rozbudową na działce o numerach ewidencyjnych 401/3 i 404 Gmina Olkusz, obręb Witeradów"

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich do 30 dni od podpisania umowy;

b) Uzyskanie ostatecznego zgłoszenia zamiaru wykonania prac do 45 dni od podpisania umowy.
Termin wykonania zamówienia: 1 miesiąc od daty zawarcia umowy,

Wymagania:
Tryb udzielenia zamówienia i rodzaj zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytanie ofertowego poniżej progu stosowania ustawy PZP
W szczególności należy zwrócić uwagę na rozwiązania komunikacyjne - wyjście z budynku szkoły na teren boiska, zabezpieczenie i oznakowanie drogi ewakuacyjnej. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na prawdopodobną konieczność przebudowy schodów komunikacyjnych obecnie prowadzących na teren boiska.

Zamawiający informuje, iż niedokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę nie będzie skutkować konsekwencjami w postaci wykluczenia z postępowania bądź odrzucenia oferty.

W ramach zamówienia należy opracować:

- projekt wykonawczy,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

- wizualizacja zastosowanych rozwiązań,

- kosztorys inwestorski,

- przedmiary,

- zaprojektowanie niezbędnego doświetlenia boiska poprzez rozbudowę oświetlenia szkolnego,

- wersję elektroniczną zawierającą cały zakres opracowania.
2. Dokumentacja powinna zawierać komplet wymaganych uzgodnień, decyzji, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi.

3. Dokumentacja musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami terenowymi, które objęte będą opracowaniem projektowym oraz wykonaniem dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla danego obszaru.

5. Projekty na etapie wstępnym należy skonsultować z Zamawiającym oraz Użytkownikiem i uzyskać akceptację przedstawionych rozwiązań.
V. Opis warunków udziału w postępowaniu:

1.W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

2.W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych usług, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane.

3.W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca przedłoży wykaz osób, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

4.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły "spełnia-nie spełnia", na podstawie analizy złożonych dokumentów.

VI. Opis sposobu obliczania ceny

a) Cena oferty brutto musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

b) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w szczególności z:

- opracowaniem/pozyskaniem stosownej mapy,

- opłatami za uzgodnienia i opinie projektu,

- uzyskaniem ostateczności zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych.

c) Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.

d) Cena powyższa stanowić będzie podstawę dla wybrania najkorzystniejszej oferty.
warunki płatności - do 21 dni,
kryteria oceny ofert - cena 100%.,
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
IX. Do oferty należy załączyć:

- wypełniony formularz ofertowy

- referencje potwierdzające należyte wykonanie usług

- kopie uprawnień wykazanych osób.

Kontakt:
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu przy Rynek 1, Wydział Inwestycyjno - Drogowy p. 309 tel. 32 626 01 59, a.adamczyk@umig.olkusz.pl osoba do kontaktu Anna Adamczyk lub p.306, tel. 32 626 01 56, m.perwenis@umig.olkusz.pl osoba do kontaktu: Magdalena Perwenis,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii