Przetarg: Modernizacja oświetlenia

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Modernizacja oświetlenia

Data zamieszczenia: 2021-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Skórzec
Siedlecka 3
08-114 Skórzec
powiat: siedlecki
zamowieniapubliczne@gminaskorzec.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Skórzec
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec w miejscowości Grala Dąbrowizna, Wólka Kobyla i Teodorów
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec w ramach następujących zadań:
1) Zadanie nr 1 ,,Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grala Dąbrowizna i Wólka Kobyla", w tym:
a) budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego przewodem YAKXS 4x35 mm2 - 471/570 m,
b) budowa stanowisk słupowych z oprawami oświetleniowymi - 14 szt.,
c) dostosowanie szafki oświetlenia ulicznego na istniejącej stacji - 1 kpl;
2) Zadanie nr 2 ,,Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Teodorów", w tym:
a) budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego przewodem YAKXS 4x35 mm2 - 70/84 m,
b) budowa stanowisk słupowych z oprawami oświetleniowymi - 2 szt.

CPV: 45316110-9

Dokument nr: 2021/BZP 00089454, RG.271.9.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-06 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, PUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.2. Zamawiający
wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pani Marta Sikorska, email
zamowieniapubliczne@gminaskorzec.pl w zakresie proceduryPani Marzanna Czarny, email
zamowieniapubliczne@gminaskorzec.pl w zakresie merytorycznym.3. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji"4. Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej (ePUAP).5. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1
p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w
szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa
w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przy czym podpis ma
zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą (lub ,,paczce" dokumentów elektronicznych
zawierających ofertę) a podpisanie jedynie formularza służącego do przekazania oferty nie jest
równoznaczne ze złożeniem podpisu pod ofertą i oferta tak podpisana będzie podlegała odrzuceniu.6.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).7. Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.8. Za datę przekazania oferty,
wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.9.
Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej
SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu
klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.10. W
korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem
przedmiotowego postępowania
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): według załącznika nr 6 do SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-06 10:50
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-15

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 06.07.2021 r. do godz. 10:50 wnieść wadium w wysokości: 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299)

3. Wadium w formie pieniężnej wykonawca wpłaci przelewem na konto Urzędu Gminy w Skórcu BS Siedlce O/Skórzec Nr 72 9194 0007 0055 0143 2000 0910, z dopiskiem: Wadium: Zamówienie publiczne nr RG.271.9.2021 pn. ,,Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec w miejscowości Grala Dąbrowizna, Wólka Kobyla i Teodorów".

1) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli, w podanym w ust. 1 terminie, znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
2) Skuteczne wniesienie wadium oceniane jest zgodnie z ust. 3 pkt. 1. Zaleca się wniesienie wadium z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.

5. Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania) oraz umożliwiać zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie.

6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.

7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.9.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec w ramach następujących zadań:
1) Zadanie nr 1 ,,Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grala Dąbrowizna i Wólka Kobyla", w tym:
a) budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego przewodem YAKXS 4x35 mm2 - 471/570 m,
b) budowa stanowisk słupowych z oprawami oświetleniowymi - 14 szt.,
c) dostosowanie szafki oświetlenia ulicznego na istniejącej stacji - 1 kpl;
2) Zadanie nr 2 ,,Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Teodorów", w tym:
a) budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego przewodem YAKXS 4x35 mm2 - 70/84 m,
b) budowa stanowisk słupowych z oprawami oświetleniowymi - 2 szt.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia, tj.: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i mogącej być kierownikiem budowy, której wykonawca powierzy funkcję kierownika budowy
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 06.07.2021 r. do godz. 10:50 wnieść wadium w wysokości: 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299)

3. Wadium w formie pieniężnej wykonawca wpłaci przelewem na konto Urzędu Gminy w Skórcu BS Siedlce O/Skórzec Nr 72 9194 0007 0055 0143 2000 0910, z dopiskiem: Wadium: Zamówienie publiczne nr RG.271.9.2021 pn. ,,Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec w miejscowości Grala Dąbrowizna, Wólka Kobyla i Teodorów".

1) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli, w podanym w ust. 1 terminie, znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
2) Skuteczne wniesienie wadium oceniane jest zgodnie z ust. 3 pkt. 1. Zaleca się wniesienie wadium z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.

5. Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania) oraz umożliwiać zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie.

6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.

7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności albo aneksu w postaci elektronicznej - opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy, o których mowa w art. 454 p.z.p.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w przypadku:
1) konieczności zastąpienia osób pełniących nadzór z ramienia inwestora oraz osób, które zostały wskazane w ofercie Wykonawcy do kierowania robotami - z powodu wystąpienia okoliczności losowych, w szczególności śmierci, choroby, zmiany pracodawcy wskazanej osoby, na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia uzasadniającego konieczność dokonania takiej zmiany i wskazania w zamian osoby o wymaganych kwalifikacjach;
2) konieczności wykonania prac budowlanych lub innych robót w wyniku usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
3) zmiany terminu realizacji zamówienia wskutek zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych w postaci np. opadów śniegu, deszczu albo mrozu;
4) wstrzymania wykonywania robót przez Zamawiającego;
5) wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwi wykonywanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;
6) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy;
7) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy;
8) kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa - w zakresie, który jest niezbędny dla wyeliminowania tych błędów.
4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 pkt. 2, 3, 4, 5 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
5. Niezależnie od postanowień ust. 3, zmiana Umowy może zostać dokonana w sytuacjach przewidzianych w ustawie.
6. Warunkiem dokonania istotnej zmiany w trakcie niniejszej umowy będzie protokół konieczności sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego albo protokół konieczności sporządzony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy z podaniem podstawy faktycznej i prawnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii