Przetarg: Remont części instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegania

Przedmiot:

Remont części instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegania

Data zamieszczenia: 2021-06-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Gdańska 147
85-915 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
tel. 261411300 fax. 261411313
11wog.stun@ron.mil.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 261411300 fax.
Termin składania ofert: 2021-06-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
,,Remont części instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegania
w budynku nr 1 (poziom -1 i -2) w kompleksie wojskowym Osówiec"

Dokument nr: 17/ZO/STUN/2021

Składanie ofert:
10. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:
Oferty wraz z załącznikami należy opisać:
,,Remont części instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegania w budynku nr 1 (poziom -1 i -2) w kompleksie wojskowym Osówiec"
i przesłać mailem na adres: 11wog.stun@ron.mil.pl.

TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 29.06.2021 r. o godz. 9:00.

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zgodnie z umową.

Wymagania:
3. TRYB POSTĘPOWANIA: (podstawa prawna):
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie uproszczonego rozeznania rynku zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w 11. Wojskowym Oddziale Gospodarczym
w Bydgoszczy (Rozdział 8 § 3).

5. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
o Robota realizowana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnym poziomem wiedzy technicznej, terminowo oraz z należytą starannością zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(załącznik nr 1);
o Warunkiem odbioru prac związanych z przedmiotem umowy jest między innymi usunięcie wszystkich odpadów powstałych w wyniku świadczenia usługi z terenu Zamawiającego.

6. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wykaz dokumentów jakie Wykonawca powinien dołączyć do ofert
(w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność)
o Formularz oferty (załącznik nr 3),
o Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
o Kosztorys ofertowy zgodny z przedmiarem robót (załącznik nr 2),
o Pracownicy przedsiębiorstwa wykonujący zakres umowy muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE i NATO SECRET ważne w okresie obowiązywania umowy oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych ważne w okresie obowiązywania umowy.
o Wykonawca musi posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego minimum
III stopnia o klauzuli TAJNE i NATO SECRET, ważne w okresie obowiązywania umowy.

7. GWARANCJA:
Min. 36 miesięcy - max. 60 miesięcy
8. DODATKOWE WYMAGANIA:
o Pracownicy przedsiębiorstwa wykonujący zakres umowy muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE i NATO SECRET ważne w okresie obowiązywania umowy oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych ważne w okresie obowiązywania umowy.
o Wykonawca musi posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego minimum
III stopnia o klauzuli TAJNE i NATO SECRET, ważne w okresie obowiązywania umowy.

9. WARUNKI DOSTAWY:
nie dotyczy

11. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA (np. istotne zapisy umowy lub wzór umowy, jeżeli w postępowaniu przewiduje się zawarcie umowy, zasady realizacji zamówienia):
o do 6 dni roboczych od momentu podpisania umowy Wykonujący usługę dostarczy do Komendanta 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Bydgoszczy, informację z podaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia prac, przedmiot umowy
i nr umowy, wykaz osób planowanych do realizacji zadania, zgodnie z zawartą umową z podaniem: imion, nazwisk, serii i nr dowodów osobistych, markę i nr rej. pojazdów ze wskazaniem kierowcy dla danego pojazdu oraz zdjęcia pracowników w celu wystawienia przepustek;
o zakazu używania na terenie objętym umową aparatów latających oraz urządzeń służących do przetwarzania obrazu i dźwięku;
o Wykonawca odpowiada za ochronę środowiska na terenie wykonywania robót
i w ich otoczeniu;
o Wykonawca robót budowlanych jest wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług objętych umową, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 Ustawy
o odpadach (Dz. U. 2020.797 - z późn. zm.).
o Wykonawca jest zobowiązany postępować na własny koszt z odpadami powstałymi w czasie świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia w sposób zgodny
z zapisami Ustawy o odpadach (Dz. U. 2020.797 - z późn. zm j.t.).

12. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
- cena 80%
- gwarancja 20%

13. TERMIN PŁATNOŚCI:
30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wypełnionej faktury.

14. SPOSÓB POWIADOMIENIA WYKONAWCY O WYBORZE OFERTY:
Zamawiający poinformuje o wyborze oferty wszystkich oferentów pisemnie - drogą elektroniczną.
16. INNE POSTANOWIENIA: W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu ofertowym mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.2019) a w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami, przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny
(Dz.U.2020.1740 t.j.); oraz przepisy innych szczegółowych aktów prawnych obowiązujących w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszego zapytania ofertowego.

Kontakt:
15. OSOBA DO KONTAKTU PROWADZĄCA POSTĘPOWANIE
Iga KALINOWSKA, nr tel. 261-414-572

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii