Przetarg: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania bufetu

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania bufetu

Data zamieszczenia: 2021-06-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Gliwicki
Zygmunta Starego 17
44-100 Gliwice
powiat: Gliwice
przetargi@starostwo.gliwice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: 3 350,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania bufetu uczniowskiego na pracownię nauki zawodu-technik logistyk w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w ramach projektu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania bufetu uczniowskiego na pracownię nauki zawodu-technik logistyk w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w ramach projektu ,,Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych"
Główny zakres prac, sposób ich wykonania oraz wymagania jakościowe co do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zostały określone w dokumentacji projektowej.

Zakres prac obejmuje:
Dostosowanie do nowej funkcji realizowane będzie poprzez m.in. :
- wydzielenie pomieszczenia ścianką działową
- przesunięcie skrzynki hydrantowej
- wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej
- wykonanie instalacji strukturalnej
- wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem
- wymianę instalacji co
- wyposażenie pracowni
W pracowni przewidziano 12 stolików mieszczących 24 stanowiska komputerowe oraz biurko dla nauczyciela. Powierzchnia pracowni wynosi 64,44m2 co zapewnia wymaganą minimalną powierzchnię na ucznia wynosząca 2,5m2. Układ stolików umożliwia nauczycielowi swobodny dostęp do każdego stanowiska. Wysokość pomieszczenia (do sufitu podwieszonego) wynosi - 303cm.

Rozwiązania materiałowo-techniczne
W zakres robót wchodzi:
- podłoga, wykonanie nowej posadzki z paneli podłogowych laminowanych z powłoką antystatyczną,
- ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowe na szkielecie stalowym systemowym oraz z pustaków szklanych,
- sufit podwieszony, kasetonowy z płyt wełny mineralnej przeznaczonych do pomieszczeń komputerowych,
- stolarka drzwiowa, drewniane laminowane CPL z szybą bezpieczną P2, ościeżnica regulowana drewniana,
- wykończenie ścian, gładź gipsowa, malowane farbą lateksową, kolumny wykończone tynkiem mozaikowym, elementy dekoracyjne z mchu.
Wyposażenie pracowni: stoliki uczniowskie, biurko nauczycielskie, krzesła uczniowskie, ergonomiczne siedzisko tapicerowane, obrotowe, krzesło nauczyciela, z podłokietnikiem, siedzisko tapicerowane, obrotowe, rolety okienne, materiałowe, zaciemniające, wyposażone w kasetki, witrynka ekspozycyjna, kontenerek z szufladami, tablica biała, magnetyczna,
Instalacje
W pracowni przewidziano wymianę instalacje elektrycznej i instalacji c.o. oraz wykonanie nowej instalacji strukturalnej i wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem.
Mając na uwadze zlokalizowanie terenu budowy w czynnych obiektach, Wykonawca wydzieli teren budowy tak, aby zapewnić całkowite bezpieczeństwo pracowników i uczniów. Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę takie prowadzenie robót, aby jak najmniej kolidowało z prowadzoną w obiektach działalnością.
Szczegółowy opis zawarto w dokumentacji projektowej wykonanej przez ,,KONTUR" Bogda Matoga, tj. projekt budowlano-wykonawczy ,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania bufetu uczniowskiego na pracownię nauki zawodu-technik logistyk" Zespół Szkół im. Jana Paderewskiego 44-190 Knurów, Ul. 1-go Maja 21. Główny zakres prac, sposób ich wykonania oraz wymagania jakościowe co do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zostały określone w przedmiarze robót oraz STWiORB stanowiących załącznik do SWZ.

4. Pozostałe warunki przedstawiono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia (ZAŁĄCZNIK NR 3).
5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z realizacją robót objętych zamówieniem, a których wykonywanie polega na świadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, tj.:.
o robót budowlanych
o robót konstrukcyjnych
o robót wykończeniowych
o robót instalacyjnych: elektrycznych i sanitarnych
o robót rozbiórkowych

Obowiązek ten dotyczy także Podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody (wszystkie lub wybrane przez Zamawiającego) w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie zatrudnionego pracownika,
b) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię zanonimizowanej umowy/umów o pracę zatrudnionego pracownika,
d) inne dokumenty.
Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte w powyższych dokumentach takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania.
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności zamawiający przewiduje sankcje przewidziane w projekcie umowy, stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 3 do SWZ.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

CPV: 45000000-7, 45214220-8, 45300000-0, 45310000-3, 45311000-0, 45311100-1, 45311200-2, 45331100-7, 45400000-1, 45410000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00089988, WIF-RZPO.272.00007.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-08 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/bipkod/15293041
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim, pisemnie, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dostępnych za
pośrednictwem miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej. Zamawiający dopuszcza również komunikację z Wykonawcami, w tym
przesyłanie informacji, dokumentów lub oświadczeń za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
/pzgliwice/skrytka lub przetargi@starostwo.gliwice.pl.
https://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/bipkod/15293041
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
7. Zamawiający dopuszcza również komunikację z Wykonawcami, w tym przesyłanie informacji, dokumentów lub oświadczeń za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: /pzgliwice/skrytka lub przetargi@starostwo.gliwice.pl.
8. Pozostałe informacje:
a) dostępne formaty danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xls, .odt, .ods; .xps; plik archiwum danych: .zip.
b) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wynosi: w przypadku miniPortalu - 150 MB; w przypadku poczty elektronicznej 500 MB.
9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu i zobowiązuje się korzystając z tego narzędzia przestrzegać postanowień tego Regulaminu.
10. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
11. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, niż wymienione w niniejszej specyfikacji.
12. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): dot. osób będących:
o Wykonawcami - osobami fizycznymi,
o Wykonawcami - osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą
o pełnomocnikami Wykonawców,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Gliwicki, dane adresowe jw.;
? w sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 32 231 96 86, e-mail: iod@starostwo.gliwice.pl;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZDP/DI/3421/3/2021 oraz zawarcia umowy;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp,;
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-08 10:00
Miejsce składania ofert: miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WIF-RZPO.272.00007.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania bufetu uczniowskiego na pracownię nauki zawodu-technik logistyk w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w ramach projektu ,,Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych"
Główny zakres prac, sposób ich wykonania oraz wymagania jakościowe co do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zostały określone w dokumentacji projektowej.

Zakres prac obejmuje:
Dostosowanie do nowej funkcji realizowane będzie poprzez m.in. :
- wydzielenie pomieszczenia ścianką działową
- przesunięcie skrzynki hydrantowej
- wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej
- wykonanie instalacji strukturalnej
- wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem
- wymianę instalacji co
- wyposażenie pracowni
W pracowni przewidziano 12 stolików mieszczących 24 stanowiska komputerowe oraz biurko dla nauczyciela. Powierzchnia pracowni wynosi 64,44m2 co zapewnia wymaganą minimalną powierzchnię na ucznia wynosząca 2,5m2. Układ stolików umożliwia nauczycielowi swobodny dostęp do każdego stanowiska. Wysokość pomieszczenia (do sufitu podwieszonego) wynosi - 303cm.

Rozwiązania materiałowo-techniczne
W zakres robót wchodzi:
- podłoga, wykonanie nowej posadzki z paneli podłogowych laminowanych z powłoką antystatyczną,
- ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowe na szkielecie stalowym systemowym oraz z pustaków szklanych,
- sufit podwieszony, kasetonowy z płyt wełny mineralnej przeznaczonych do pomieszczeń komputerowych,
- stolarka drzwiowa, drewniane laminowane CPL z szybą bezpieczną P2, ościeżnica regulowana drewniana,
- wykończenie ścian, gładź gipsowa, malowane farbą lateksową, kolumny wykończone tynkiem mozaikowym, elementy dekoracyjne z mchu.
Wyposażenie pracowni: stoliki uczniowskie, biurko nauczycielskie, krzesła uczniowskie, ergonomiczne siedzisko tapicerowane, obrotowe, krzesło nauczyciela, z podłokietnikiem, siedzisko tapicerowane, obrotowe, rolety okienne, materiałowe, zaciemniające, wyposażone w kasetki, witrynka ekspozycyjna, kontenerek z szufladami, tablica biała, magnetyczna,
Instalacje
W pracowni przewidziano wymianę instalacje elektrycznej i instalacji c.o. oraz wykonanie nowej instalacji strukturalnej i wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem.
Mając na uwadze zlokalizowanie terenu budowy w czynnych obiektach, Wykonawca wydzieli teren budowy tak, aby zapewnić całkowite bezpieczeństwo pracowników i uczniów. Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę takie prowadzenie robót, aby jak najmniej kolidowało z prowadzoną w obiektach działalnością.
Szczegółowy opis zawarto w dokumentacji projektowej wykonanej przez ,,KONTUR" Bogda Matoga, tj. projekt budowlano-wykonawczy ,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania bufetu uczniowskiego na pracownię nauki zawodu-technik logistyk" Zespół Szkół im. Jana Paderewskiego 44-190 Knurów, ul. 1-go Maja 21. Główny zakres prac, sposób ich wykonania oraz wymagania jakościowe co do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zostały określone w przedmiarze robót oraz STWiORB stanowiących załącznik do SWZ.

4. Pozostałe warunki przedstawiono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia (ZAŁĄCZNIK NR 3).
5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z realizacją robót objętych zamówieniem, a których wykonywanie polega na świadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, tj.:.
o robót budowlanych
o robót konstrukcyjnych
o robót wykończeniowych
o robót instalacyjnych: elektrycznych i sanitarnych
o robót rozbiórkowych

Obowiązek ten dotyczy także Podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody (wszystkie lub wybrane przez Zamawiającego) w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie zatrudnionego pracownika,
b) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię zanonimizowanej umowy/umów o pracę zatrudnionego pracownika,
d) inne dokumenty.
Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte w powyższych dokumentach takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania.
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności zamawiający przewiduje sankcje przewidziane w projekcie umowy, stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 3 do SWZ.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45214220-8 - Roboty budowlane w zakresie szkół średnich

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

45453100-8 - Roboty renowacyjne

48820000-2 - Serwery
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczenie:
1) ,,Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia" - C;
2) ,,Gwarancja i rękojmia" - G.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości i rękojmia na wykonane roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolność techniczna lub zawodowa
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
A) wykonali w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli minimum jedną robotę budowlaną ogólnobudowlaną i instalacyjną w budynku (budowa, przebudowa, remont) o wartości co najmniej 150 000 zł brutto;
B) skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, tj.:
- 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz min. 5 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu stosownych uprawnień;
- 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i min. 5 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu stosownych uprawnień,
- 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych
i elektroenergetycznych i min. 5 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu stosownych uprawnień.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp- o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do
SWZ,o wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SWZ dla potwierdzenia warunku określonego w rozdz. 9 ust.3 lit A), wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00046307/01 z dnia 2021-05-05
2021-05-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. o
wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SWZ dla potwierdzenia spełnienia warunku określonego w rozdz. 9 ust. 3 lit B).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy pzp (oraz art. 125 ust. 5 ustawy pzp - w sytuacji, gdy Wykonawca polega na
zdolnościach podmiotu trzeciego) - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2A do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca składa wypełniony
dokument - ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
winno potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:? zakres
dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;? sposób i okres
udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te
zasoby przy wykonywaniu zamówienia;? czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3 350,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100)
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy regulującej współpracę tych Wykonawców- W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Ogłoszenie nr 2021/BZP 00046307/01 z dnia 2021-05-05
2021-05-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Projekt umowy wraz z warunkami jej zmiany zawiera ZAŁĄCZNIK nr 3 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczenie:
1) ,,Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia" - C;
2) ,,Gwarancja i rękojmia" - G.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości i rękojmia na wykonane roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii