Przetarg: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej elewacji Pałacu Pusłowskich

Data zamieszczenia: 2021-06-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
powiat: Kraków
126633912
kk.gorczyca@uj.edu.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 126633912
Termin składania ofert: 2021-07-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej elewacji Pałacu Pusłowskich przy Ul. Westerplatte 10 w Krakowie - Instytut Muzykologii UJ
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postepowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej elewacji Pałacu Pusłowskich przy Ul. Westerplatte 10 w Krakowie - Instytut Muzykologii.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A do niniejszej SWZ, który zawiera opis techniczny wraz z zestawieniem stolarki oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (zwana dalej w skrócie STWiOR), informacje uzupełniające, jak i przedmiar. Zamawiający zaznacza, iż załączony przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty jest opis techniczny oraz STWiOR.

CPV: 45212350-4, 45000000-7, 45400000-1, 45410000-4, 45420000-7, 45453000-7, 45454100-5, 92522200-8

Dokument nr: 2021/BZP 00089757, 80.272.98.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-07 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://przetargi.uj.edu.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargi.uj.edu.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarto w rozdziale IX SWZ, tj. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale XXI SWZ, tj. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych- dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale XXI SWZ, tj. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych- dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-07 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) i utrzymać go nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą,
z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 5 pkt 2 lub 3 lub w ust. 6.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego IBAN: PL nr 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764, SWIFT: PKO PP LPW. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na koncie Zamawiającego (dzień, godzina).
4. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 80.272.98.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postepowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej elewacji Pałacu Pusłowskich przy ul. Westerplatte 10 w Krakowie - Instytut Muzykologii.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A do niniejszej SWZ, który zawiera opis techniczny wraz z zestawieniem stolarki oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (zwana dalej w skrócie STWiOR), informacje uzupełniające, jak i przedmiar. Zamawiający zaznacza, iż załączony przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty jest opis techniczny oraz STWiOR.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45454100-5 - Odnawianie

92522200-8 - Usługi ochrony budynków historycznych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie,
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie,
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
1) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
4. Zdolność techniczna lub zawodowa - o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że:
1) skierują do realizacji zamówienia osoby zdolne do realizacji zamówienia tj.
a) kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającego doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi (w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), oraz spełniającym wymagania, o których mowa w art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 710 z późn. zm.)
b) kierownika robót konserwatorskich posiadającego stosowne uprawnienia lub odpowiednią praktykę zgodnie z art. 37a Ustawy dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 710 z późn. zm.) i doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami konserwatorskimi w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom.
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali:
a) co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane (dwa odrębne kontrakty) w zakresie konserwacji stolarki okiennej lub drzwiowej przeprowadzonej w obiektach wpisanych do rejestru zabytków o łącznej wartości wykazanych dwóch robót nie mniejszej niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Zamawiający ,,odrębny kontrakt" rozumie jako jedną, pisemną umowę odpłatną - a nie sumę pojedynczych ustnych bądź pisemnych zleceń realizowanych na rzecz tego samego podmiotu.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia: następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej w wysokości
150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
b) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia zawierający informacje pozwalające na potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych
w Rozdziale VI SWZ, w szczególności nazwę i rodzaj posiadanych uprawnień, wykaz inwestycji potwierdzających posiadane doświadczenie,
c) wykaz robót budowlanych zawierający informacje pozwalające na potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych w Rozdziale VI SWZ, w szczególności nazwy inwestycji, nr wpisu do rejestru zabytku, rodzaj realizowanych prac, wartość, termin realizacji, nazwę Zamawiającego,
d) dowody określające czy roboty budowlane zamieszczone w ,,Wykazie robót budowlanych" zostały wykonane należycie, w szczególności czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,
e) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w lit. a), wykonawca może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
2) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podmiotowe środki dowodowe, winny zostać przedstawione przez ten podmiot, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych, z zastrzeżeniem Rozdziału IV ust. 2 SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez wykonawcę według treści postanowień niniejszej SWZ oraz według treści formularza oferty i jego załączników, w szczególności oferta winna zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z co najmniej następującymi załącznikami (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią):
1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców,
2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3) oświadczenie dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby wykonawcy (o ile dotyczy),tj.:
a) oświadczenie o udostępnieniu zasobów wykonawcy wraz ze stosownym zobowiązaniem lub innym środkiem dowodowym /o ile dotyczy/;
b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu;
c) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim go dotyczą;
4) indywidualną kalkulację ceny oferty, zgodnie z zapisami Rozdziału III ust. 7 pkt 2),
5) przedmiotowe środki dowodowe: o ile dotyczy, zgodnie z rozdziałem IV SWZ.
6) pełnomocnictwo (zgodnie z ust. 4-5 powyżej) lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy;
7) dowód wniesienia wadium.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) i utrzymać go nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą,
z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 5 pkt 2 lub 3 lub w ust. 6.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego IBAN: PL nr 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764, SWIFT: PKO PP LPW. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na koncie Zamawiającego (dzień, godzina).
4. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Szczegółowo określono w Rozdziale XII - Opis sposobu przygotowywania ofert.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Szczegółowo określono w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii