Przetarg: Wykonanie wymiany poziomów z wyniesieniem zaworów z piwnic lokatorskich na instalacji...

Przedmiot:

Wykonanie wymiany poziomów z wyniesieniem zaworów z piwnic lokatorskich na instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji

Data zamieszczenia: 2021-06-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Redzie
ul. Łąkowa 29A
84-240 Reda
powiat: wejherowski
Tel. 58-6783526
biuro@sm-sloneczna.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Reda
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 58-6783526
Termin składania ofert: 2021-07-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Redzie
Ogłasza konkurs ofert na wykonanie
wymiany poziomów z wyniesieniem zaworów z piwnic lokatorskich na instalacji zimnej i
ciepłej wody oraz cyrkulacji.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana poziomów z wyniesieniem zaworów z piwnic
lokatorskich na instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji w budynkach:
o Ul. Łąkowa 28, 29, 30, 34, 41, 45, 57,
o Ul. Spokojna 23, 25, 29, 33, 35
Szczegółowe zestawienie budynków stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Składanie ofert:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być dostarczona do siedziby Spółdzielni na adres Ul. Łąkowa 29A do dnia
06.07.2021 r. do godz. 10;00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców
lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie
wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia 30.11.2021 r.

Wymagania:
2. Podstawę przygotowania oferty stanowią:
- przedmiary robót w powtarzalnym budynku stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia,
- dokumentacja techniczna dostępna w Administracji Spółdzielni.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego konkursu w każdym terminie.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres siedziby oferenta, numer telefonu, numer NIP, informację o posiadaniu
ubezpieczenia związanego ze specyfiką robót,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do dnia 15.07.2021 r. na stronie
internetowej Spółdzielni www.sm-sloneczna.pl dodatkowo oferenci mogą uzyskać
informację o wynikach telefonicznie
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.sm-sloneczna.pl
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
o Cena
o Wiarygodność oferenta

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela Specjalista ds. technicznych - Adam Grubba
Tel. 58-6783526
email: biuro@sm-sloneczna.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii