Przetarg: Montaż instalacji RTV wraz z rozprowadzeniem przewodów dla lokali mieszkalnych

Przedmiot:

Montaż instalacji RTV wraz z rozprowadzeniem przewodów dla lokali mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2021-06-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gryfickie TBS Spółka z o. o
ul. Wiejska 8
72-300 Gryfice
powiat: gryficki
Tel./Fax.: +48 913843051, tel/fax. 91 384 30 51
gryfickie-tbs@wp.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Gryfice
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel./Fax.: +48 91384
Termin składania ofert: 2021-06-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gryfickie TBS spółka z o.o.
Zaprasza do złożenia oferty cenowej na : Montaż instalacji RTV wraz z rozprowadzeniem przewodów dla 6 lokali mieszkalnych przy Ul. Litewskiej 8a w Gryficach
Szczegółowy opis przedmiotu Zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie robót polegających : Wykonaniu instalacji RTV wraz z rozprowadzeniem przewodów do 6 lokali mieszkalnych oraz demontażu starych masztów antenowych przy Ul. Litewskiej 8a w Gryficach.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2021r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego-(siedzibie Spółki).

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie- siedzibie Zamawiającego (siedziba Spółki), w terminie do 25.06.2021r., godz. 10-00
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem : Wykonanie instalacji RTV przy Ul. Litewskiej 8a w Gryficach

Miejsce i termin realizacji:
Pożądany termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego - umowy na roboty budowlane w terminiedo godnym dla Wykonawcy nie później niż do 30.09.2021r

Wymagania:
IV. Uwagi Zamawiającego, dotyczące Zapytania ofertowego:
a) Zaleca się dokonanie przeglądu zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem ofertowym,
b) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, przepisami, normami technicznymi i zasadami sztuki budowlanej,
c) Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo budowlane art.l0,to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach,
d) Zakres zamawianych robót zostanie wykonany z materiałów i wyrobów dostarczonych przez Wykonawcę.
e) Zakres zamówienia obejmuje równie wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac i czynności związanych z wymogami BHP,
1. Wykonawca będzie zobowiązany do właściwej organizacji prac budowlanych związanych z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego, bez jakichkolwiek zakłóceń. W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należeć prowadzenie prac remontowych, właściwa zgodna z przepisami obowiązującego prawa organizacja i zagospodarowanie placu robót oraz właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy wszelkich szkód powstałych w trakcie prowadzenia robót.
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z oferentami, w tym o sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów:
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
2. Wszelkie zapytania dotyczące postępowania należy kierować nie później niż 5 dni przed upływem terminu składania ofert.
VII. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga aby oferta zawierała załączony wypełniony i podpisany przez Oferenta formularz cenowo ofertowy.
2. Zamawiający wymaga także aby Wykonawca załączył opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
IX. Opis deklarowanej ceny oferty:
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu Zapytania ofertowego, okres gwarancji.
2. Wartość cenową należy podać cyfrą w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zapytania ofertowego.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

X. Informacje o formalnościach:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bądź rezygnacji z części zakresu robót bez podania przyczyny i w przypadku jego unieważnienia powiadomi o tym
wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobody wybory Wykonawcy jak również możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami i z tego tytułu nie będą przysługiwać Wykonawcom roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
3. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający powiadomi o tym fakcie wszystkich oferentów, w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia oferty,
4. Jeżeli potencjalny Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyli się od zawarcia umowy na realizację przedmiotu Zapytania Ofertowego, Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo Zamówień publicznych tj. Protest, odwołanie, skarga.

Uwagi:
Zamawiający:
Gryfickie TBS spółka z o.o. ul. Wiejska 8 NIP 857-17-29-827, 72-300 Gryfice
Adres do korespondencji: Gryfickie TBS Spółka z o.o. ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice tel/fax. 91 384 30 51, e-mail: gryfickie-tbs@wp.pl, strona www.gryfickietbs.com

Kontakt:
Osoby po stronie Zamawiającego, uprawnione do kontaktowania się z oferentami:
- imię i nazwisko pracownika: Robert Zamolski tel.: 91 384 73 27, Grzegorz Szredziński
-adres: siedziba Zamawiającego- siedziba Spółki (pokój nr 12), -czas urzędowania: poniedziałek-piątek w godz. 7.00-15.00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii