Przetarg: ,,Zaprojektowanie i wykonanie systemu Wi-Fi na 18 przejściach granicznych drogowych oraz 4...

Przedmiot:

,,Zaprojektowanie i wykonanie systemu Wi-Fi na 18 przejściach granicznych drogowych oraz 4 przejściach granicznych kolejowych"

Data zamieszczenia: 2021-06-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu
ul. Samorządowa 1
26-601 Radom
powiat: Radom
tel.: /48/ 367 36 00 fax.: /48/ 367 36 73
projekt.wificg@mf.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Radom
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: /48/ 367 36 00
Termin składania ofert: 2021-07-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zaprojektowanie i wykonanie systemu Wi-Fi na 18 przejściach granicznych drogowych oraz 4 przejściach granicznych kolejowych" oraz do przedstawienia oferty cenowej* na załączonym formularzu rozeznania rynku.
1. Opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki świadczenia
Zaprojektowanie i wykonanie systemu telekomunikacyjnego w postaci sieci Wi-Fi, wraz z dostarczeniem niezbędnej infrastruktury teletechnicznej oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, na 18 przejściach granicznych drogowych w:
o Przejście graniczne w Krościenku,
o Przejście graniczne w Medyce,
o Przejście graniczne w Korczowej,
o Przejście graniczne w Budomierzu,
o Przejście graniczne w Hrebennym,
o Przejście graniczne w Koroszczynie,
o Przejście graniczne w Dołhobyczowie,
o Przejście graniczne w Zosinie,
o Przejście graniczne w Dorohusku,
o Przejście graniczne w Sławatyczach,
o Przejście graniczne w Terespolu,
o Przejście graniczne w Połowcach,
o Przejście graniczne w Bobrownikach,
o Przejście graniczne w Kuźnicy,
o Przejście graniczne w Gołdapi,
o Przejście graniczne w Bezledach,
o Przejście graniczne w Grzechotkach,
o Przejście graniczne w Gronowie,
oraz na 4 przejściach granicznych kolejowych w:
o Przejście graniczne w Kuźnicy,
o Przejście graniczne w Dorohusku,
o Przejście graniczne w Terespolu,
o Przejście graniczne Przemyśl-Medyka
2. Założenia projektu i funkcjonalności sieci:
Projektowana sieć Wi-Fi musi spełniać poniższe wymagania:
a). Zakłada się powstanie jednolitego, spójnego systemu informatycznego ze strukturą hierarchiczną i możliwością centralnego zarządzania wszystkimi lokalizacjami (przejścia graniczne) z poziomu CIRF oraz zastosowanie urządzeń/technologii i oprogramowania jednego producenta.
2
b). Sieć Wi-Fi będzie działać na terenie przejść granicznych na zewnątrz pomieszczeń w tym w: odprawianych autobusach, pociągach, peronach, pod wiatami odpraw, zgodnie planami zasięgów zamieszczonymi w załączniku nr 3. Dodatkowo przewiduje się montaż 2 wewnętrznych AP na każdy Oddział Celny (miejsca dla stacji bazowych urządzeń mobilnych).
c). W doborze urządzeń należy uwzględnić możliwość rozbudowy o dodatkowe AP wewnętrzne i zewnętrzne.
d). Zakłada się, wykorzystanie urządzeń mobilnych typu tablet, smartfon, pracujących w domenie Ministerstwa Finansów do obsługi systemów Celno-Skarbowych w wyznaczonych miejscach.
e). Zakłada się wykorzystanie telefonów bezprzewodowych Wi-Fi VOIP.
3. Tryb postępowania
a). Zamówienie powinno być realizowane w trybie ,,Zaprojektuj i Wybuduj".
b). Budowana Sieć WLAN powinna zostać zintegrowana z siecią LAN/WAN Zamawiającego. Szczegóły dotyczące połączenia LAN/WAN oraz elementów, które dostarcza Zamawiający określone są w Załączniku nr 1.
c).Wykonawca na etapie projektowania powinien dokonać niezbędnych uzgodnień (np. w zakresie ewentualnych prac budowalnych, lokalizacji umieszczenia poszczególnych urządzeń, harmonogramu wykonywania prac, dokumentacji, integracji z obecną infrastrukturą LAN/WAN) z właściwymi organami administracyjnymi, w tym w szczególności zarządami drogowych przejść granicznych, Krajową Administracją Skarbową, Strażą Graniczną.
d). Wykonawca zapewni - w przypadku konieczności wykonania prac budowlanych realizacje w imieniu zamawiającego zadań inwestora przewidzianych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane w szczególności:
o zainicjowania procesu budowlanego poprzez realizację obowiązku zgłoszenia budowy lub uzyskania pozwolenia na budowę (jeżeli okaże się ono konieczne),
o dokonania niezbędnych uzgodnień z właściwymi organami administracyjnymi, w tym zarządami drogowych i kolejowych przejść granicznych oraz właścicielami / zarządcami gruntów,
o zorganizowania i kierowania procesem budowy z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a w szczególności, opracowaniem projektów budowlanych i wykonawczych (o ile dotyczy), objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania i odbioru prac budowlanych.
o Wszystkie prace budowlane muszą być wykonane zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami z zachowaniem przepisów bhp i ppoż.
e). Wykonawca na etapie projektowania powinien uzgodnić z Zamawiającym wszystkie kwestie techniczne w zakresie m.in. lokalizacji punktów sieci LAN, lokalizacji serwerowni, lokalizacji punktów dystrybucyjnych, sposobu przyłączenia nowych urządzeń do aktualnej infrastruktury Zamawiającego, szczegółowych wymagań dotyczących zasięgu sieci WLAN oraz sposobu przyszłego prowadzenia prac, a także podłączenia zasilania gwarantowanego i wykonania innej infrastruktury (jeżeli będzie niezbędna).
f). Wykonawca powinien uwzględnić charakterystykę przejść granicznych przy projektowaniu i prowadzeniu prac (utrzymanie ciągłości ruchu na przejściach podczas wykonywania prac).
3
g).Wykonawca powinien stworzyć dedykowaną, hierarchiczną dla sieci WLAN sieć LAN wyprowadzoną z głównego punktu dystrybucyjnego (szczegóły w załączniku nr 1).
Wstępne wymagania techniczne na wykonanie instalacji Wi-Fi na w/w przejściach granicznych znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Szkice obrazujące organizację przejść granicznych wraz obszarami wymagającymi dostępu do sieci Wi-Fi załączone są w postaci pliku spakowanego ZIP stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
Ze względu na specyfikę każdego przejścia, w celu oszacowania wartości instalacji należy wykonać projekt indywidualny dla każdego z nich, uwzględniający oczekiwane pokrycie sygnałem zaznaczonych obszarów oraz wymagany dobór urządzeń. Dobierane urządzenia powinny być podobnego typu np. z jednej linii produktowej danego producenta tak aby możliwe było zarządzanie nimi przez administratorów z CIRF za pomocą centralnego systemu zarządzania ulokowanego w CIRF i na przejściach granicznych (ale umożliwiającego równoczesną pracę wielu administratorów z różnych lokalizacji).
Wykonane instalacje i wdrożone rozwiązania zostaną objęte opieką gwarancyjną przez okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru wszystkich prac i przekazania rozwiązania do eksploatacji. Dodatkowo zostanie dostarczone wsparcie techniczne przez okres 36 miesięcy w postaci 900 godzin asysty technicznej do wykorzystania w tym okresie. Oczekiwany czas reakcji na zgłoszenie awarii skutkującej nieprawidłowym działaniem instalacji i wdrożonego rozwiązania (np. w przypadku brak dostępu do Wi-Fi w dowolnym punkcie obszaru wskazanego na szkicach) w formacie NBD (następny dzień roboczy).
Szkolenia
Przy szacowaniu należy ująć koszt szkolenia personelu CIRF wyznaczonego do zarządzania siecią Wi-Fi. Szacowana liczba uczestników 8 osób. Szkolenie musi się składać z serii certyfikowanych szkoleń, akredytowanych przez producenta sprzętu, zakończonych certyfikatami akceptowanymi przez producenta rozwiązania. Szkolenie musi obejmować ścieżkę od podstaw technologii radiowej (fundamentials), poprzez zarządzanie siecią, urządzeniami, użytkownikami (management, administrating) oraz obszar bezpieczeństwa RADIUS, TACACS+ (security).
Szacowanie
Jako wyniku szacowania Zamawiający oczekuje przedstawienia:
-koszty wykonania projektów sieci dla wszystkich lokalizacji
-kosztu wykonania sieci Wi-Fi dla każdej z lokalizacji
-przedstawienia zaproponowanego rozwiązania, w tym modeli i liczby urządzeń z rozbiciem na każde przejście graniczne oraz obszar centralny.
-przedstawienia koncepcji sieci Wi-Fi zgodnej z załącznikiem nr 1 szacowania
-kosztu łącznego za cały projekt

Składanie ofert:
Wypełniony formularz należy złożyć drogą elektroniczną w terminie do dnia 09.07.2021 do godz. 12.00 na adres projekt.wificg@mf.gov.pl
Zapytania dotyczące zagadnień technicznych i logistycznych proszę kierować pocztą elektroniczną na adres: projekt.wificg@mf.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
-etap projektowania: 6 miesięcy od podpisania umowy
-I etap realizacji (7 wytypowanych przejść granicznych + warstwa centralna i zarządzająca): najpóźniej rok od podpisania umowy
4
-II etap realizacji (8 wytypowanych przejść granicznych): najpóźniej dwa lata od podpisania umowy
-III etap realizacji (7 pozostałych przejść granicznych) najpóźniej trzy lata od podpisania umowy
Priorytety przejść granicznych do uzgodnienia z zamawiającym na etapie projektowania.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii