Przetarg: Montaż akustycznej ściany mobilnej

Przedmiot:

Montaż akustycznej ściany mobilnej

Data zamieszczenia: 2021-06-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach
ul. św. Sebastiana 1
59-100 Polkowice
powiat: polkowicki
tel. 76/845 66 19
zamowienia@pcuwpolkowice.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Polkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 76/845 66 19
Termin składania ofert: 2021-06-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Montaż akustycznej ściany mobilnej w klasie niezapalnej celem wyodrębnienia dwóch pracowni zawodowych w Zespole Szkół Im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach".
I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest montaż ściany mobilnej w klasie niezapalnej celem wyodrębnienia dwóch pracowni zawodowych w Zespole Szkól im. Narodów
Zjednoczonej Europy w Polkowicach.
II. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
1. Szczegółowy przedmiot zmówienia obejmuje:
1J Ściana mobilna akustyczna w klasie niepalnej. Ściana powinna składań się z elementów modułowych, elementu teleskopowego jak i elementów przyściennych. Ściana
powinna parkować na uboczu osi toru jezdnego i być zawieszona na systemowym torze jezdnym.
2) Poziom akustyczności - od 42 dB do 54 dB
3) Rodzaj okładzin wypełnienia modułów - płyta laminowana w klasie niezapalnej B - s2 d0, w kolorze wybranym przez Zamawiającego
4) Szacunkowy wymiar powierzchni wynosi:
a) Ściana : dl. 6,35m;
wys. 3,32m
Po wykonaniu prac należy usunąć wszystkie śmieci powstałe w czasie remontu.
Przedmiot umowy Wykonawca wykona z własnych materiałów i przy użyciu własnego sprzętu, bez udziału firm podwykonawczych. Przed złożeniem oferty, zaleca się
dokonanie własnych pomiarów, celem rzetelnej wyceny.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z aktualnym stanem budynku, o którym mowa powyżej oraz wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na realizację
przedmiotu umowy i stwierdza, że nie występują żadne przeszkody w wykonaniu przedmiotu umowy.
4. Wykonawca podczas realizacji przedmiotu zamówienia zastosuje rozwiązania organizacyjno-techniczne, zapewniające prowadzenie robót w sposób jak najmniej
uciążliwy dla użytkowników obiektu, przy jednoczesnym zachowaniu wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na własny koszt wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Koszty transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania
ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do posprzątania budynku w miejscach gdzie prowadzone byty prace stanowiące
przedmiot zamówienia i przekaże Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy prac remontowych.
7. Wykonawca dokona na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac pomieszczeń.
8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić zainteresowanych użytkowników o fakcie powstałych uszkodzeń lub zniszczeń na skutek działań, za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca oraz dokonania natychmiastowej naprawy na własny koszt.
10. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia (telefonicznie lub mailowo na adres zamowienia@pcuwpolkowice.pl).

CPV: 44112310-4, 45421152-4, 44112600-4

Dokument nr: OA.2701.6.2021

Składanie ofert:
7.TERMIN SKŁADANIA ofert cenowych:
1) Ofertą należy złożyć w formie elektronicznej na adres skrzynki pocztowej zamowienia@pcuwpolkowice.pl w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty
polskiej na adres: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach,
ul, Św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice (liczy sią data dorączenia do siedziby Zamawiającego)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.06.2021 r. do godz. 09:00.
Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie zostaną otwarte i wzięte pod uwagę,

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin i miejsce wykonania:
Przewidywany termin realizacji zamówienia to: 01 sierpnia 2021 rok do 24 sierpnia 2021 rok.

Wymagania:
4. Wymagania niezbędne do realizacji zamówienia:
1) Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie do realizacji zadania oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym;
2) Wykonawca dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania usługi, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie, niezbędne do
wykonania zamówienia;
3J Wykonawca posiada warunki finansowo - ekonomiczne niezbędne do wykonania usługi;
4) W celu wykazania się przez Wykonawcę spełnianiem warunków udziału w postępowaniu do oferty załączyć należy: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
5. Warunki płatności:
Zamawiający przewiduje płatność za zrealizowaną dostawę w terminie do 14 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT,
Faktura VAT będą wystawiona przez Wykonawcę według danych wskazanych w umowie zawartej z jednostką.
6. Wybór oferty cenowej:
1) Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany o kryterium: Cena brutto.
2) Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta spełniająca wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego oraz mająca najniższą cenę.
3) Ofertę należy sporządzić na formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia. Cenę należy podać w złotych polskich.
4) Okres związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminy składania ofert.

Kontakt:
2) Osobą upewnioną du kontaktu z Wykonawcami są Pani Lidia Olszewska, Pani Dominika Cidylo tel. 768456619

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii