Przetarg: Remont/modernizacja pomieszczeń

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont/modernizacja pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2021-06-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN
Adolfa Pawińskiego 5
02-106 Warszawa
powiat: Warszawa
przetargi@imdik.pan.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
remont/modernizacja pomieszczeń
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu/modernizacji pomieszczeń: C116, C117, C118 w sumie o powierzchni 23,5 m2, C111,C112,C113,C114 w sumie o powierzchni 30,5 m2 oraz wydzielenie pomieszczenia toalety w szatni budynku D o powierzchni ok 10m2 zlokalizowanych w siedzibie Instytutu. Pomieszczenia, w których będą prowadzone roboty budowlane zlokalizowane są na poziomie 1 budynku C i D Instytutu w Warszawie Ul. A. Pawińskiego 5 .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załączniki Nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia - PFU.

CPV: 45000000-7, 45210000-2

Dokument nr: 2021/BZP 00090204, ZP-2403-1/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-07 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://imdik.bip.gov.pl/zamowienia_publiczne/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja elektroniczna oraz składanie ofert i wszelkich dokumentów odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) za pomocą https://miniportal.uzp.gov.pl Szczegółowy opis wymagań technicznych platformy dostępny jest https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ,,Formularz do komunikacji" dostępny na ePUAP oraz udostępniony przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postepowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują? się? numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń? oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): § 25 RODO Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa,
? z inspektorem ochrony danych osobowych w IMDiK PAN można skontaktować się pod nr telefonu 605-976-900 lub pod adresem e-mail: daneosobowe@imdik.pan.pl;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu/modernizacji pomieszczeń: C116, C117, C118 w sumie o powierzchni 23,5 m2, C111,C112,C113,C114 w sumie o powierzchni 30,5 m2 oraz wydzielenie pomieszczenia toalety w szatni budynku D o powierzchni ok 10m2 zlokalizowanych w siedzibie Instytutu numer ZP-2403-1/21 prowadzonym w trybie podstawowym;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 11.września.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
? W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 RODO (tj. realizacja żądania dostępu do danych) wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może zażądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
? Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 RODO (tj. żądanie ograniczenia przetwarzania), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-07 12:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę? za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP ; adres skrzynki ePUAP:/IMDiK_PAN/SkrytkaESP

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-2403-1/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu/modernizacji pomieszczeń: C116, C117, C118 w sumie o powierzchni 23,5 m2, C111,C112,C113,C114 w sumie o powierzchni 30,5 m2 oraz wydzielenie pomieszczenia toalety w szatni budynku D o powierzchni ok 10m2 zlokalizowanych w siedzibie Instytutu. Pomieszczenia, w których będą prowadzone roboty budowlane zlokalizowane są na poziomie 1 budynku C i D Instytutu w Warszawie ul. A. Pawińskiego 5 .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załączniki Nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia - PFU.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji liczony w miesiącach na wykonane roboty budowlane i całość zamówienia oraz materiały i urządzenia wykorzystane przy ich wykonywaniu
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
a) w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali co najmniej dwie roboty obejmujące swym zakresem roboty: budowlano-sanitarne, wodno-kanalizacyjne w tym kanalizacja technologiczna, elektryczne i montażu instalacji gazów medycznych przy czym roboty te były wykonywane na obiektach czynnie pracujących, których działanie nie może być zakłócane przerwami w dostawie energii elektrycznej i gazów medycznych. Roboty winny być wykonane na
obiektach o rozbudowanej infrastrukturze technicznej:
i. posiadających instalację wodno-kanalizacyjną o min. zapotrzebowaniu wody 40m3/h,
ii. o mocy węzła cieplnego min. grupy taryfowej A3/B1/C3,
iii. posiadających instalację gazów medycznych z reduktorem ciśnienia i wytwornicami tlenu i azotu oraz instalacją próżni wraz z wytwornicą, i sprężonym powietrzem
iv. posiadających instalację elektryczną: rozdzielnie min.15kV

o wartości wykazanych robót:
- jednej roboty co najmniej 100 000 zł brutto
- drugiej co najmniej 50 000 zł brutto

b) Dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia SEP E i D, F-gazy i G3 E i D
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego:

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:

1) odpisu lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 oraz pkt.4 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r., - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
3) oświadczenia wykonawcy w zakresie art.108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ; (Dz. U. z 2020 r. poz 1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp (§ 9 ust. 1 SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a. art. 108 ust. 1 pkt 3 pzp,
b. art. 108 ust. 1 pkt 4 pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c. art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d. art. 108 ust. 1 pkt 6 pzp,
e. art. 109 ust. 1 pkt 5 i 8 pzp.

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 5 pkt 2 - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2;
2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 5 pkt 1- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3) Dokument, o którym mowa w:
a) pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;
b) dokumenty, o których mowa w pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1-3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108
dalej patrz SWZ paragraf 9
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykazu robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty

? Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz:
o dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
o dotyczy dostaw lub usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

2) Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług tj. osób, o których mowa w § 8 ust. pkt 4 lit. B SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 2 SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Postanowienia § 10 stosuje się.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118-123 pzp przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 8 w zakresie w jakim podmioty te wykazują spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wykonawca dołącza oświadczenie że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Wykonawca złoży oświadczenie w zakresie potwierdzającym brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w § 7 oraz wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 4 do SWZ
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1-3 wykonawca składa w zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, w formie elektronicznej, lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym pod rygorem nieważności, w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa § 7 SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak
7.2.) Informacje na temat zaliczek:
Wykonawca może otrzymać zaliczkę do kwoty odpowiadającej wysokości 10 % wynagrodzenia
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, poza przypadkami określonymi w art. 455 pzp, w następujących sytuacjach:
1) w przypadku personelu Wykonawcy wskazanego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdy zmiana polegać będzie na zastąpieniu osoby dotychczasowej inną osobą, która posiadać będzie doświadczenie i kwalifikacje potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do tej osoby;
2) w przypadku zmiany podwykonawcy na zasadach, o których mowa w art. 462 ust. 7 pzp, jeżeli Wykonawca nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu;
3) w odniesieniu do terminu wykonania zamówienia, w przypadku:
i. w przypadku opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z zawartej umowy lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego o ile uniemożliwiało to terminowe zakończenie prac przez Wykonawcę;
ii. wystąpienia awarii na terenie budowy, za zaistnienie której odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, uniemożliwiającej kontynuację prac;
iii. zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego po upływie terminu składania ofert, która to zmiana wpływa na możliwość wykonania przedmiotu zamówienia w umówionym terminie;
iv. wystąpienia niemożności wykonywania robót wskutek zaistnienia siły wyższej;
v. wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji lub innych mających wpływ na konieczność wstrzymania robót błędów w dokumentacji projektowej lub skutkujących koniecznością przeprowadzenia robót dodatkowych lub zamiennych
- każdorazowo zmiana terminu wykonania umowy możliwa jest wyłącznie o czas trwania przeszkody w wykonywaniu prac.
4) w odniesieniu do przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:
i. konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji projektowej;
ii. w przypadku, o którym mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 pzp;
5) w odniesieniu do wynagrodzenia wykonawcy:
i. konieczności przeprowadzenia robót dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest niezbędne do realizacji umowy - o wartość tychże;
ii. w przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt 3-4, jeżeli ich wprowadzenie nierozerwalnie związane jest ze zmianą wysokości wynagrodzenia - o wartość zmiany, o której mowa w pkt 3 - 4.
2. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o dokonanie zmiany.
3. Wykonawca występując z wnioskiem o rozważanie zasadności zmiany Umowy obowiązany jest sporządzić uzasadnienie wykazujące zaistnienie odpowiedniej przesłanki zmiany Umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji liczony w miesiącach na wykonane roboty budowlane i całość zamówienia oraz materiały i urządzenia wykorzystane przy ich wykonywaniu
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-06

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii