Przetarg: System zabezpieczenia elektronicznego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

System zabezpieczenia elektronicznego

Data zamieszczenia: 2021-06-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Karny w Raciborzu
Eichendorffa 14
47-400 Racibórz
powiat: raciborski
324539600, faks 324539674
zk_raciborz@sw.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Racibórz
Wadium: 2200 zł
Nr telefonu: 324539600, faks 3245
Termin składania ofert: 2021-07-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
system zabezpieczenia elektronicznego IV
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest system zabezpieczenia elektronicznego
2.Przedmiot zamówienia ma zostać zrealizowany w 2 poniższych etapach:
Etap I - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczo-kosztowej(1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z niżej opisanymi wymaganiami:W ramach niniejszego postępowania, w etapie I, należy wykonać dokumentację projektową obejmującą: Wykonanie systemu ochrony obwodowej w rejonie stanowiska S-39 wraz z systemem CCTV ściśle zintegrowany z istniejącymi już systemami (aplikacja obsługująca system ochrony obwodowej, aplikacja obsługująca kamery IP) oraz pełną dokumentację wraz z projektem. System ochrony obwodowej, należy zintegrować w oparciu o istniejącą platformę, dodając maksymalnie kolejne cztery bariery mikrofalowe (nadajnik-odbiornik) oraz cztery czujki dualne. Działanie dodanych do systemu barier i czujek, należy zwizualizować na istniejącym stanowisku operatorskim w ramach istniejącej już aplikacji. Obraz z 15 kamer telewizji przemysłowej ma być udostępniony na istniejącym stanowisku operatorskim w ramach działającej już aplikacji NMS. Kamery stacjonarne i szybkoobrotowe mają obserwować newralgiczne miejsca podejścia do ogrodzenia oraz pas pomiędzy ogrodzeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Należy wprowadzić interakcje pomiędzy systemami (wyświetlanie obrazu z odpowiednich kamer przy naruszeniu bariery lub wykryciu ruchu w danej strefie)
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia, tj. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (I etap)
Etap II - Pełnienie nadzoru autorskiego, jak również kierownika budowy podczas wykonywania robót budowlanych, realizowanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej budowlano- wykonawczo-kosztowej zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,dostawa i montaż systemu zabezpieczenia elektronicznego." w oparciu o przepisy art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

CPV: 35120000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00090205, DKw.2232.6.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-07 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP oraz poczty elektronicznej.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy (Dkw.2232.6.2021).
3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,e-mail: zk_raciborz@sw.gov.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz w Regulaminie ePUAP.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1. administratorem danych osobowych jest Zakład Karny w Raciborzu Ul. Eichendorffa 14, 47-400 Racibórz, e-mail: zk_raciborz@sw.gov.pl;
2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
3. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp;
4. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. obowiązek podania danych osobowych, przez osobę, której bezpośrednio dotyczą, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
6. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. osoba, której dane dotyczą, posiada:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia jej danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy taka osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
8. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
9. wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-07 09:00
Miejsce składania ofert: miniportal za pośrednictwem epuap

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

Wymagania:
1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium.
2. Zamawiający określa wadium na kwotę zamówienia 2200 zł (dwa tysiące dwieście złotych 00/100)
3.Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
Wadium należy wnosić na konto zamawiającego przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 07-07-2021 r do godziny 9:00
Nazwa i numer konta
Zakład Karny w Raciborzu , ul. Józefa von Eichendorffa 14 47-400 Racibórz Konto: NBP O/ Katowice Nr 92 1010 1212 3061 0213 9120 0000 z dopiskiem ,, WADIUM - ZABEZPIECZENIA ELEKTRONICZNE ". Z potwierdzenia wpłaty wadium musi jasno wynikać oferty jakiego wykonawcy dotyczy
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na nieoprocentowanym rachunku bankowym.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa pkt 3. b-d , wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy: nazwę wykonawcy, beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Zakład Karny ul. Eichendorffa 14, 47-400 Racibórz; określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; kwotę gwarancji/poręczenia, termin ważności gwarancji/poręczenia, zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DKw.2232.6.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 159349 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający żąda określonej etykiety lub wskazuje mające zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustaw - etykiety społecznej
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest system zabezpieczenia elektronicznego
2.Przedmiot zamówienia ma zostać zrealizowany w 2 poniższych etapach:
Etap I - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczo-kosztowej(1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z niżej opisanymi wymaganiami:W ramach niniejszego postępowania, w etapie I, należy wykonać dokumentację projektową obejmującą: Wykonanie systemu ochrony obwodowej w rejonie stanowiska S-39 wraz z systemem CCTV ściśle zintegrowany z istniejącymi już systemami (aplikacja obsługująca system ochrony obwodowej, aplikacja obsługująca kamery IP) oraz pełną dokumentację wraz z projektem. System ochrony obwodowej, należy zintegrować w oparciu o istniejącą platformę, dodając maksymalnie kolejne cztery bariery mikrofalowe (nadajnik-odbiornik) oraz cztery czujki dualne. Działanie dodanych do systemu barier i czujek, należy zwizualizować na istniejącym stanowisku operatorskim w ramach istniejącej już aplikacji. Obraz z 15 kamer telewizji przemysłowej ma być udostępniony na istniejącym stanowisku operatorskim w ramach działającej już aplikacji NMS. Kamery stacjonarne i szybkoobrotowe mają obserwować newralgiczne miejsca podejścia do ogrodzenia oraz pas pomiędzy ogrodzeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Należy wprowadzić interakcje pomiędzy systemami (wyświetlanie obrazu z odpowiednich kamer przy naruszeniu bariery lub wykryciu ruchu w danej strefie)
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia, tj. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (I etap)
Etap II - Pełnienie nadzoru autorskiego, jak również kierownika budowy podczas wykonywania robót budowlanych, realizowanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej budowlano- wykonawczo-kosztowej zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,dostawa i montaż systemu zabezpieczenia elektronicznego." w oparciu o przepisy art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
4.2.6.) Główny kod CPV: 35120000-1 - Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który:
1. spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w SWZ
2. spełnia warunki klauzuli społecznej, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 5,
3. nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia),
4. złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu- zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przez wykonawcę oświadczenia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (oświadczenie stanowi załącznik do niniejszej swz)
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SWZ zgodnie z art. 112 ustawy:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym- Zamawiający w odniesieniu do tego warunku wymaga, aby wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania. Warunek ten będzie spełniony jeśli wykonawca jest wpisany do odpowiedniego rejestru (KRS, CEIDG itp).
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie spełniania ww warunku
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej- zamawiający wymaga złożenia dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000 zł tego ubezpieczenia. Warunek ten będzie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000 zł.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej- Zamawiający w odniesieniu do warunku wymaga, aby wykonawcy przedstawili , wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy oraz przedstawi wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Warunek ten będzie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
- wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z należytą starannością oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego co najmniej jedną dostawę zabezpieczenia elektronicznego w kwocie co najmniej 150 000 zł brutto oraz dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą stosowne do zakresu zamówienia uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020, poz. 1333 ze zm.)
Oraz spełniają warunki klauzuli społecznej, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 5- warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże , że procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do tej grupy jest nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych u wykonawcy albo w jego jednostce, która będzie realizowała zamówienie. Na potwierdzenie spełnienia ww warunku Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie potwierdzające, że wymagany procentowy wskaźnik zatrudnienia osób pozbawionych wolności zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej, spółdzielnie socjalne lub wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie jest nie mniejszy niż 30 %.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przez wykonawcę oświadczenia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (oświadczenie stanowi załącznik do swz)
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania. Warunek ten będzie spełniony jeśli wykonawca jest wpisany do odpowiedniego rejestru (KRS, CEIDG itp).
2. Zamawiający wymaga złożenia dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000 zł tego ubezpieczenia. Warunek ten będzie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000 zł.
3. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy przedstawili , wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy oraz przedstawi wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Warunek ten będzie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
- wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z należytą starannością oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego co najmniej jedną dostawę zabezpieczenia elektronicznego w kwocie co najmniej 150 000 zł brutto oraz dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą stosowne do zakresu zamówienia uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020, poz. 1333 ze zm.)
4. zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył oświadczenie potwierdzające, że wymagany procentowy wskaźnik zatrudnienia osób pozbawionych wolności zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej, spółdzielnie socjalne lub wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie jest nie mniejszy niż 30 %.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
zgodnie z art. 107 ust. 1 pzp wykonawca składa wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe. przedmiotowymi środkami dowodowymi są środku służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia. mogą one przybrać postać oznakowań, certyfikatów, bądź też innych środków. służą one ocenie zgodności zaoferowanego świadczenia z opisem przedmiotu zamówienia stanowiąc podstawę weryfikacji oferty
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
certyfikaty na znak bezpieczeństwa CE, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną na zastosowane wyroby.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium.
2. Zamawiający określa wadium na kwotę zamówienia 2200 zł (dwa tysiące dwieście złotych 00/100)
3.Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
Wadium należy wnosić na konto zamawiającego przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 07-07-2021 r do godziny 9:00
Nazwa i numer konta
Zakład Karny w Raciborzu , ul. Józefa von Eichendorffa 14 47-400 Racibórz Konto: NBP O/ Katowice Nr 92 1010 1212 3061 0213 9120 0000 z dopiskiem ,, WADIUM - ZABEZPIECZENIA ELEKTRONICZNE ". Z potwierdzenia wpłaty wadium musi jasno wynikać oferty jakiego wykonawcy dotyczy
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na nieoprocentowanym rachunku bankowym.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa pkt 3. b-d , wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy: nazwę wykonawcy, beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Zakład Karny ul. Eichendorffa 14, 47-400 Racibórz; określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; kwotę gwarancji/poręczenia, termin ważności gwarancji/poręczenia, zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w przypadku:
- wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,
- wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem,
- w przypadku oferty wspólnej musi być ona podpisana przez wszystkich wykonawców lub przez pełnomocnika,
- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (zał. nr 3 do SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnieniu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu powierza jego spełnianie),
-jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców,
-dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z wykonawców wspólnie składających ofertę.
-wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy.
Podwykonawstwo
- wykonawca może powierzyć wykonanie II części zamówienia podwykonawcy,
- zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia- tj. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej opisanej jako etap I zamówienia
- wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podanie nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani,
- zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy firm podwykonawców oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktów z nimi. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia zamawiającego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamówienia, a także do przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych,
- zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art., 109 Pzp. Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.l ustawy lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy,
-jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest w terminie określonym przez zamawiającego do zastąpienia tego podwykonawcy innym, pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia,
- jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powołał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
- powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień Umowy:
1) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku gdy:
a) zmianie ulegnie urzędowa stawka podatku od towarów i usług -Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wartości wynagrodzenia umownego w zakresie wartości brutto
;b) zmianie ulegnie zakres robót objętych niniejszą umową z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego,
2) zmiany wielkości zakresu przedmiotu zamówienia z powodu niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności w razie nieprzewidywanego i niezawinionego przez Zamawiającego braku środków finansowych na realizację całości lub części umowy,
3) zmiany terminu wykonania zamówienia z powodu:
a) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania (w tym o charakterze siły wyższej) - przedłużenie o okres niemożliwości realizacji umowy;
b) przedłużenia terminu realizacji zamówienia podstawowego na skutek konieczności wykonania zamówień/robót, dostaw, usług dodatkowych, nie objętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia;
c) wynikłych ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia; d) z powodu działań lub zaniechania Zamawiającego;
e) z powodu nie otrzymania stosownych decyzji od innych organów publicznych;
f) wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy,
g) wystąpienia awarii (innej przeszkody) nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności przez Wykonawcę - przedłużenie terminów realizacji umowy o czas niezbędny na usunięcie awarii (przeszkody) oraz podjęcie dalszej prawidłowej realizacji zamówienia;
h) konieczności wykonania zamiennych robót budowlanych w stosunku do robót będących przedmiotem umowy lub odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji ich części - zmiana w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy wraz ze zmianą wynagrodzenia należnego Wykonawcy (na podstawie zamiennego przedmiaru robót);
4) zmiany sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia w szczególności w przypadku konieczności realizacji projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji zamówienia;
5) zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą miały charakteru naruszenia zasad konkurencji i równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia oraz zmiany nie będą istotne w rozumieniu art. 454 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-06

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii