Przetarg: Zagospodarowanie terenu wokół budynku

Przedmiot:

Zagospodarowanie terenu wokół budynku

Data zamieszczenia: 2021-06-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Iwanowice
ul. Ojcowska 11
32-095 Iwanowice Włościańskie
powiat: krakowski
tel. (12) 388-40-03 w.18 fax. (12) 388-40-30
Województwo: małopolskie
Miasto: Iwanowice Włościańskie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (12) 388-40-03
Termin składania ofert: 2021-06-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie zadania pn.: ,,Zagospodarowanie terenu wokół budynku remizy OSP Żerkowice"

1) Przedmiot zamówienia

,,Zagospodarowanie terenu wokół budynku remizy OSP Żerkowice"

2) Lokalizacja inwestycji

Ochotnicza Straż Pożarna w Żerkowicach, Żerkowice 52, 32-095 Iwanowice

Zakres prac:

Obejmuje wykonanie kostki przed budynkiem remizy, w tym:

- wykonanie korytowania

- wykonanie podbudowy

- ułożenie krawężników, obrzeży oraz kostki

- humusowanie w miejscach klombów

Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren wokół budynku.

Szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady w wykonanych robotach budowlanych oraz użytych materiałach na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

Wykonawca w cenie ofertowej jest zobowiązany do wykonania wszystkich czynności, które są związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

3) Odbiór wykonanych robót

a) Odbiór wykonanych robót zostanie dokonany przez komisję odbiorową, powołaną przez Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych, licząc od dnia pisemnego zgłoszenia wykonania przedmiotowych robót przez Wykonawcę,

b) Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który będzie zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Odbiór zostanie uznany za dokonany (końcowy) po potwierdzeniu przez Zamawiającego w w/w protokole bezusterkowego wykonania przedmiotu umowy, ewentualnie usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze,

c) Podpisany przez strony protokół odbioru przedmiotu zamówienia będzie stanowił podstawę do wystawienia rachunku przez Wykonawcę.

Dokument nr: IGKR 271.1.20.2021.AG

Składanie ofert:
1) Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszym zaproszeniem należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Iwanowice, Ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie, na dzienniku podawczym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 30.06.2021 r. do godz. 10:00.

2) Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpoznania.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia :

do 31 sierpnia 2021 r.

Wymagania:
4. Opis sposobu przygotowania oferty

4.1. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1) Wypełniony formularz Oferta według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia;

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

3) Wypełniony przedmiar robót o ceny brutto według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego

4.2. Opis sposobu przygotowania oferty

1) Oferta oraz wszystkie dokumenty składane wraz z ofertą muszą być sporządzone w języku polskim.

2) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej następująco:

3) Oferta w postępowaniu: ,,Zagospodarowanie terenu wokół budynku remizy OSP Żerkowice" oraz zaadresowane na adres Zamawiającego:

Gmina Iwanowice

ul. Ojcowska 11

32-095 Iwanowice Włościańskie

4) Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres wykonawcy

5) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

6. Ocena ofert

1) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne polegające na niezgodności oferty z niniejszym zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, z konsekwencją dokonanych zmian. O dokonaniu poprawek Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, danych i informacji,

3) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń i dokumentów wymaganych w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Nie uzupełnienie na wezwanie Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń w wyznaczonym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

7. Kryterium oceny ofert

1) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.

W kryterium ,,cena'' ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

2) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.

3) Cena brutto zaoferowana przez Wykonawcę zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji umowy jakie poniesie Zamawiający w związku z realizacją niniejszego zamówienia.

4) Wykonawca określi cenę na podstawie opisu przedmiotu zamówienia.

5) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna być wyrażona w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6) Cena będzie podlegała ocenie w ramach przyjętego kryterium oceny ofert.

W przypadku przekroczenia kwoty zaplanowanej w budżecie projektu na realizację zamówienia lub w przypadku złożenia ofert na taką samą kwotę przez kilku Oferentów, Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny usługi.

8. Warunki płatności.

Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia jednorazowa, po ostatecznym odbiorze wykonanych robót -14 dni (ilość dni od daty dostarczenia faktury/rachunku).

9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej z jednoczesnym zamieszczeniem informacji na stronie Urzędu www.iwanowice.pl .

10. Sposób porozumienia się zamawiającego i wykonawcy

1) Wszelka korespondencja związana z niniejszym postanowieniem prowadzona będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania na żądanie drugiej strony.
11. Unieważnienie postępowania

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwości do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez wskazania przyczyny.

2) O unieważnieniu postępowania o udzielenia zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców:

a) którym wysłał zaproszenie do złożenia oferty;

b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, oraz zamieści na stronie internetowej, jeśli zaproszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej.

Kontakt:
Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, upoważnia się:

Panią Agatę Gurbiel

tel. (12) 388-40-03 w.18

fax. (12) 388-40-30

e-mail: agurbiel@iwanowice.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii