Przetarg: Budowa oświetlenia boiska sportowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa oświetlenia boiska sportowego

Data zamieszczenia: 2021-06-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA UJAZD
pl. Kościuszki 6
97-225 Ujazd
powiat: tomaszowski (mazowiecki)
inwestycje@ujazd.com.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Ujazd
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Osiedle Niewiadów oraz oświetlenia ulicznego w miejscowości Buków Parcel i Niewiadów
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I ,,Budowa oświetlenia boiska sportowego w m. Osiedle Niewiadów" obejmuje m.in.:
1) Budowę 4 masztów oświetleniowych wraz z fundamentami oraz z niezbędną instalacją elektryczną zasilającą wg lokalizacji wskazanej w dokumentacji projektowej;
2) Montaż instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych obsługujących oświetlenie wewnątrz istniejącego budynku zaplecza (administracyjno-szatniowego) oraz na zewnątrz (na elewacji) wg lokalizacji wskazanej w dokumentacji projektowej;
3) Montaż 20 opraw oświetleniowych LED dla obiektów sportowych (po 5 szt. na każdym z masztów) o mocy 500 W o kącie świecenia 30 stopni;
4) Montaż 20 opraw oświetleniowych LED dla obiektów sportowych (po 5 szt. na każdym z masztów) o mocy 500 W o kącie świecenia 60 stopni;
5) Demontaż fragmentów pokrycia dachowego trybun bez demontażu konstrukcji pod montaż masztów oświetleniowych;
6) Demontaż fragmentu trybuny tj. demontaż siedzisk i nawierzchni trybuny w miejscu wskazanym na załączniku graficznym do odtworzenia po montażu masztów oświetleniowych;
7) Wykonanie niezbędnych prób i pomiarów (m.in. samoczynnego wyłączania zasilania, badanie linii kablowej);
8) Wykonanie wszelkich innych robót towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach;
9) Wykonanie dokumentacji powykonawczej;
10) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanego przedmiotu zamówienia w myśl przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.).

Część II ,,Budowa oświetlenia ulicznego w m. Buków Parcel" obejmuje m.in.:
1) Budowę linii napowietrznej o długości 676 m;
2) Montaż 8 słupów oświetleniowych;
3) Montaż 8 szt. opraw oświetleniowych LED o mocy 64 W wg lokalizacji wskazanej w dokumentacji projektowej;
4) Wykonanie niezbędnych prób i pomiarów (m.in. badanie linii kablowej, pomiary skuteczności zerowania, pomiar rezystencji uziemienia);
5) Wykonanie wszelkich innych robót towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze;
6) Wykonanie dokumentacji powykonawczej;
7) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanego przedmiotu zamówienia w myśl przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.).

Część III ,,Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niewiadów" obejmuje m.in.:
1) Budowę linii napowietrznej o długości 349 m,
2) Montaż 8 słupów oświetleniowych,
3) Montaż 4 szt. opraw oświetleniowych LED o mocy 64 W wg lokalizacji wskazanej w dokumentacji projektowej,
4) Wykonanie niezbędnych prób i pomiarów (m.in. badanie linii kablowej, pomiary skuteczności zerowania, pomiar rezystencji uziemienia),
5) Wykonanie wszelkich innych robót towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze.
6) Wykonanie dokumentacji powykonawczej;
7) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanego przedmiotu zamówienia w myśl przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.).

CPV: 45315300-1, 31520000-7, 45111200-0, 45231400-9, 45316110-9

Dokument nr: 2021/BZP 00090767, RIR.271.1.8.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-09 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.bip.ug.ujazd.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej pod adresem: inwestycje@ujazd.com.pl, z.janeczek@ujazd.com.pl, m.duzik@ujazd.com.pl z tym, że ofertę wraz z załącznikami (a także oświadczenie o zmianie bądź wycofaniu oferty) można złożyć tylko za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany i wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), że:
1) Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Gmina Ujazd, Urząd Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Żaneta Bykowska-Winkiel, kontakt e-mail iod@ujazd.com.pl tel.: 44 719-21-29, wew. 24;
2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
3) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, bankom, operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym dla Administratora usługi prawne, doradcze, podatkowe oraz podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne oraz innym podmiotom uprawnionym na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 74) przez określony czas (art. 78);
4) Dane osobowe przechowywane są przez Administratora dla celów archiwizacyjnych, zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami, jak również do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami;
5) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu z zastrzeżeniem, że:
a) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
b) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
c) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.)), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 2016/679", w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w SWZ, do upływu terminu na ich wniesienie,
6) W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
8) Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych,
9) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-09 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii