Przetarg: Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej wariantowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej wariantowej

Data zamieszczenia: 2021-06-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia
ul. Wały Gen. Sikorskiego 10
87-100 Toruń
powiat: Toruń
telefon: 56 611 88 40 fax: 56 611 88 42
wiir@um.torun.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: 56 611 88 4
Termin składania ofert: 2021-07-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej wariantowej dla zadania pn.: ,,Budowa nowej sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych przy Ul. Św. Józefa 26"

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektów koncepcyjnych dla zadania pn.: ,,Budowa nowej sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych przy Ul. Św. Józefa 26" w następujących wariantach:
o Wariant I - budowa sali w miejscu istniejącego budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy Ul. Św. Józefa 26a,
o Wariant II - budowa sali w miejscu istniejącej infrastruktury sportowej Zespołu Szkół Ekonomicznych przy Ul. Grunwaldzkiej 39.

2. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie projektu:
o koncepcyjnego w zakresie określenia możliwości budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem i siłownią,
o koncepcyjnego zagospodarowania terenu przyległego do projektowanej sali,
o koncepcyjnego powiązania funkcjonalno-użytkowego z istniejącą zabudową szkoły i zagospodarowaniem terenu wraz z określeniem zakresu niezbędnej przebudowy istniejącej szkoły.

2.1. Wytyczne do realizacji przedmiotu umowy
Tereny, na których zlokalizowane są zespoły szkół i CKP, objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała RMT z dnia 30 września 1999 r. - załącznik nr 3).
Szkoła ZSMEiE (dz. nr 50/6, 48/4, 89/4, 93/2 z obrębu 2) jest obiektem zbudowanym na planie litery C i składa się z 5 modułów połączonych ze sobą (część administracyjna dwukondygnacyjna, część dydaktyczna parterowa, dwukondygnacyjna i trzykondygnacyjna z częściowym podpiwniczeniem, część sportowa parterowa) - dokumentacja archiwalna w załączniku nr 4.
Centrum Kształcenia Praktycznego (dz. nr 50/3 obręb 2) jest budynkiem parterowym, złożonym z trzech segmentów połączonych łącznikiem (na planie litery E). Segment środkowy obiektu jest podpiwniczony - dokumentacja archiwalna w załączniku nr 4.
Zespół Szkół Ekonomicznych (dz. nr 48/3 z obrębu 2) jest obiektem w części czterokondygnacyjnym (parter niski, parter wysoki, I i II piętro), w części dwukondygnacyjnym oraz jednokondygnacyjnym (sala gimnastyczna) - dokumentacja archiwalna w załączniku nr 4.
Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:
a) w wariancie nr I:
o budowę sali gimnastycznej o wymiarach wewnętrznych ok. 31x19m,
o budowę siłowni o powierzchni ok. 100m2,
o budowę zaplecza socjalnego składającego się z 4 szatni z węzłami sanitarnymi, magazynu sprzętu, pokoju dla nauczycieli wraz z węzłem sanitarnym,
o budowę 7 sal lekcyjnych - warsztatowych o pow. ok. 60m2 wraz z zapleczami o pow. ok. 15m2 (obecnie warsztaty znajdują się w środkowym skrzydle budynku CKP),
o powiązanie funkcjonalno-użytkowe z istniejącą zabudową wraz z określeniem zakresu niezbędnej przebudowy istniejącego obiektu szkolnego,
o zagospodarowanie i powiązanie funkcjonalno-użytkowe przyległego terenu szkoły,
o szacunkowe koszty inwestycji wraz z wyposażeniem pomieszczeń oraz rozbiórką istniejącego budynku CKP.
b) w wariancie nr II:
o budowę sali gimnastycznej o wymiarach wewnętrznych ok. 31x19m,
o budowę siłowni o powierzchni ok. 100m2,
o budowę zaplecza socjalnego składającego się z 4 szatni z węzłami sanitarnymi, magazynu sprzętu, pokoju dla nauczycieli wraz z węzłem sanitarnym,
o powiązanie funkcjonalno-użytkowe z istniejącą zabudową ZSE i ZSMEiE wraz z określeniem zakresu niezbędnej przebudowy istniejących obiektów szkolnych,
o zagospodarowanie i powiązanie funkcjonalno-użytkowe przyległego terenu szkół wraz z budową nowego boiska wielofunkcyjnego,
o szacunkowe koszty inwestycji wraz z wyposażeniem pomieszczeń, rozbiórką istniejącej infrastruktury sportowej i wykonaniem nowego boiska wielofunkcyjnego.

2.2. W ramach prac projektowych należy przewidzieć konieczność wykonania inwentaryzacji do celów projektowych w niezbędnym zakresie do wykonania przedmiotu zamówienia.

2.3. Do wszystkich projektowanych robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. Materiały i technologie przyjęte przez projektanta powinny mieć określone szczegółowe wymagane parametry techniczne oraz podane warunki, jakie należy spełnić dla zapewnienia równoważności materiałów, bez podawania nazw własnych oraz nazw producenta.

3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:
1) projekt koncepcyjny zawierający zagospodarowanie terenu, rzuty kondygnacji, przekroje, elewacje i opis techniczny wielobranżowy,
2) szacunkowa wycena robót wynikająca z projektu koncepcyjnego i wyposażenia budynku,
3) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf, doc, dwg (AutoCAD 2008). Dokumentację projektową należy wykonać w 4 egzemplarzach, wycenę w 2 egz.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
1) pozyskanie mapy syt.-wys. w skali 1:500,
2) do obowiązków oferenta należy też sprawdzenie i weryfikacja wszystkich otrzymanych materiałów, dokonanie wizji w terenie oraz ewentualne uzupełnienie w zakresie wymaganym do wykonania koncepcji,
3) inwentaryzację zieleni,
4) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową,

W trakcie trwania prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany do przybycia i osobistej obecności w siedzibie Zamawiającego (w osobie właściwego projektanta lub osoby upoważnionej posiadającej odpowiednie uprawnienia) drugiego dnia roboczego od powiadomienia przez Zamawiającego o takiej konieczności (z tym, że za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1920). Zawiadomienie będzie wskazywać dzień, godzinę i miejsce wymaganego przybycia.

5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami oraz na podstawie oględzin terenu inwestycji.

6. Opracowany przedmiot zamówienia powinien w szczególności:
1) spełniać wszystkie warunki określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym w ustawie Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz. 1609, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293), z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz pomocniczo czynniki cenotwórcze określone w aktualnej w okresie sporządzania informacji w systemie Sekocenbud; wszelkie materiały, urządzenia lub produkty wskazane w dokumentacji projektowej muszą być opisane poprzez podanie odpowiednich granicznych parametrów, cech technicznych, jakościowych nawet w przypadku uprawnionego posługiwania się określeniem ,,lub równoważny", nazwy własne materiałów, urządzeń lub produktów mogą być stosowane jedynie pomocniczo w przypadku dopuszczenia materiałów, urządzeń lub produktów równoważnych.
2) nazwa i rodzaj zadania zostanie przez Wykonawcę ustalona na podstawie zakresu wykonanej koncepcji zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym,
3) posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, a także uzgodnienie projektu z użytkownikiem ZSMEiE.

7. Do obowiązków Wykonawcy należy też weryfikacja wszystkich otrzymanych materiałów, w tym także wydanych decyzji administracyjnych, dokonanie wizji w terenie oraz wykonanie ewentualnych uzupełnień w zakresie wymaganym do wykonania przedmiotu zamówienia.

Dokument nr: PZP 188/2021, WIiR.271.21.1.2021.MKi

Składanie ofert:
8. Oferty na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy składać listownie lub osobiście w siedzibie Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, Ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń w zamkniętych kopertach z opisem na kopercie:

,,Oferta na zadanie pn.: Budowa nowej sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych przy Ul. Św. Józefa 26"

w terminie do dnia 14.07.2021 r. do godz. 10.00

(liczy się data i godz. wpływu oferty do WIiR UMT a nie data nadania w UP lub u kuriera)

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej:
Wykonanie koncepcji
o 14 tygodni od dnia podpisania umowy

Wymagania:
III. Kryteria wyboru oferty:
Cena - 100%

IV. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca zobowiązany jest posiadać doświadczenie w realizacji projektów budowlanych z zakresu obiektów kubaturowych użyteczności publicznej.

V. Wymagania i warunki Zamawiającego:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub jego części bez podania uzasadnienia lub do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

VI. Warunki płatności:
1. 100% wynagrodzenia określonego w umowie - po bezusterkowym odbiorze dokumentacji
2. Rozliczenie za prace stanowiące przedmiot umowy będzie następować na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, po skutecznym dostarczeniu faktury do WIiR oraz po wykonaniu i protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia, płatną w terminie 30 dni od otrzymania faktury.
3. W niniejszej procedurze przyjęto wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego, wymaganego niniejszą dokumentacją ,,zapytania ofertowego", przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Wykonawca sporządzając kalkulację własną kosztów wykonania zamówienia zobowiązany jest do zachowania w tym względzie szczególnej staranności. W kalkulacji własnej należy uwzględnić wszelkie koszty pośrednie i bezpośrednie związane z realizacją przedmiotu zamówienia, np.: koszty wszelkich dojazdów, koszty związane z dokonaniem oględzin stanu istniejącego, wszelkie koszty wynagrodzenia pracowników, koszty materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia, itp. koszty. Wykonawca oblicza cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia z dokładnością do 1 grosza (2 miejsc po przecinku). Tak obliczoną łączną wartość wykonania całego przedmiotu zamówienia Wykonawca wpisuje w druk formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Cena ofertowa jest ceną brutto, uwzględniającą obowiązującą stawkę podatku VAT.
VII. Opis sposobu przygotowania oferty, trybu i formy:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być czytelna i sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę/ osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. Oferta i wszystkie załączniki, winny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem.
4. Treść oferty (formularza ofertowego) musi być zgodna z niniejszym Zapytaniem i nie może zawierać modyfikacji w stosunku do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1.
5. Cenę ofertową należy podać w złotych polskich (PLN) brutto z uwzględnieniem należnego podatku jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do Wykonawcy.
6. Cena ofertowa brutto, która jest ceną ryczałtową musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obwiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia obejmującego wszystkie prace i czynności wynikające z projektu umowy oraz dokumentów załączonych do niniejszego Zapytania ofertowego.
7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Kontakt:
Więcej informacji odnośnie zapytania ofertowego można uzyskać w siedzibie Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, osoba do kontaktu: Monika Kiestrzyn, tel. (56) 611 88 45, email: m.kiestrzyn@um.torun.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii