Przetarg: Modernizacja systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Modernizacja systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych

Data zamieszczenia: 2021-06-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
powiat: Kielce
Tel.: +48 413421749
dorota.bednarczyk@sejmik.kielce.pl
https://sejmik-kielce.logintrade.net/zapytania_email,49000,327cee8c73c4f192d62bd6e49d529c71.html
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 413421749
Termin składania ofert: 2021-07-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego

Numer referencyjny: OK-III.272.1.24.2021
II.1.2)Główny kod CPV
50220000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz podobne usługi dotyczące kolei i innego sprzętu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest instalacja i modernizacja systemu monitoringu (CCTV), dynamicznego rozkładu jazdy (SDRJ), informacji pasażerskiej (SIP), emisji reklam (SER), interkomu oraz aplikacji dyspozytorskiej znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego.

Zamawiający nie przewiduje:

-- zawarcia umowy ramowej,

-- zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,

-- aukcji elektronicznej,

-- udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,

-- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 261 ustawy Pzp,

-- wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp,

-- zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp

-- obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań o których mowa w art. 60 i 121 ustawy Pzp,

-- wymogu lub możliwości złożenia, o której mowa w art. 93 ustawy Pzp.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 193 550.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren województwa świętokrzyskiego

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest instalacja i modernizacja systemu monitoringu (CCTV), dynamicznego rozkładu jazdy (SDRJ), informacji pasażerskiej (SIP), emisji reklam (SER), interkomu oraz aplikacji dyspozytorskiej znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego.

2. Wykonawca w ramach zamówienia podstawowego zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia na następujących EZT (zwanych dalej pojazdami):

1) EN-81 (typ 308B) - 2 szt.;

2) EN-96 (typ 34WE) - 4 szt.;

3) EN-63a (typ 36WEa) - 6 szt.

3. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie do wykonania następujących czynności:

1) dostawa elementów wskazanych w załącznikach nr 1 - 4 do opisu przedmiotu zamówienia (OPZ);

2) dostawa elementów, które w toku wykonywanych czynności okażą się niezbędne do poprawnego funkcjonowania zmodernizowanych systemów, o których mowa w ppkt 1;

3) demontaż obecnie zabudowanych elementów, montaż, skonfigurowanie oraz uruchomienie dostarczonych elementów na pojazdach, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 oraz ppkt 3;

4) nadzór nad demontażem obecnie zabudowanych elementów oraz montażem dostarczonych elementów wykonywanym przez wykonawcę przeglądów P4, skonfigurowanie oraz uruchomienie elementów na pojazdach, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 oraz pkt 4;

5) dostawa nowej lub aktualizacja istniejącej aplikacji nadzorczej wraz z aktualizacją systemów operacyjnych i baz danych, obecnie zainstalowanych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego;

6) dostawa sprzętu IT niezbędnego do uruchomienia aplikacji serwerowych oraz umożliwiającego bieżące korzystanie z systemów SIP oraz aplikacji diagnostycznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Wykonawca w ramach prawa opcji zobowiązany będzie do realizacji zamówienia na następującym EZT: EN-64 (typ 40WE) - 1 szt.

5. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.

6. Szczegółowy opis zamówienia opcjonalnego wraz z informacjami o zasadach udzielenia zamówienia opcjonalnego określone zostały w postanowieniach umowy (dodatek nr 4 do SWZ paragraf 12).

7. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50220000-3 Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz podobne usługi dotyczące kolei i innego sprzętu.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej Pojazdów wymienionych w ust. 2 i 4 celem wstępnego oszacowania zakresu prac i kosztów z nim związanych przed złożeniem oferty. Termin oraz miejsce oględzin pojazdów wykonawca zobowiązany jest ustalić z naczelnikiem Działu Eksploatacji i Utrzymania Taboru, Polregio Sp. z o.o. Świętokrzyski Zakład w Kielcach, tel. +48 695315092, faks: +48 412521214.

9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zamówienia znajduje się z Załączniku nr 1 do SWZ.

10. Wszystkie wymagania określone w OPZ stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

11. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SWZ i/lub umowie, wykonawca złoży szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego, w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jedno-znaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Niezłożenie ww. szczegółowego opisu oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego, będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SWZ i umowie.

12. Zamawiający wymaga, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej jedną osobę do realizacji zamówienia przy wykonywaniu czynności wskazanych w dodatku nr 4 SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Wykonawca w ramach prawa opcji zobowiązany będzie do realizacji zamówienia na następującym EZT: EN-64 (typ 40WE) - 1 szt.

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.

3. Szczegółowy opis zamówienia opcjonalnego wraz z informacjami o zasadach udzielenia zamówienia opcjonalnego określone zostały w postanowieniach umowy (dodatek nr 4 do SWZ paragraf 12).

4. Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT - 3 193 550,00 PLN, w tym:

-- wartość zamówienia podstawowego - 2 935 550,00 PLN,

-- wartość opcji - 258 000,00 PLN.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 50220000

Dokument nr: 314578-2021, OK-III.272.1.24.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 23/07/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

1. Ofertę należy złożyć na platformie dostępnej pod adresem:

https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.

2. Zasady i sposób składania oferty w postaci elektronicznej określone zostały w rozdziale IX SWZ oraz w instrukcji użytkowników ,,Udział w przetargu nieograniczonym".

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://sejmik-kielce.logintrade.net/

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://sejmik-kielce.logintrade.net/zapytania_email,49000,327cee8c73c4f192d62bd6e49d529c71.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/07/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren województwa świętokrzyskiego

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/10/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2021

Kontakt:
Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3
Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
25-516
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Bednarczyk
E-mail: dorota.bednarczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421749

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii