Przetarg: Opracowanie Projektu Osłon Stałych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Opracowanie Projektu Osłon Stałych

Data zamieszczenia: 2021-06-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
al. Warszawska 30
10-082 Olsztyn
powiat: Olsztyn
tel. 89 541 30 93, faks 89 524 53 80
przetargi@szpital.uwm.edu.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 89 541 30 93, f
Termin składania ofert: 2021-06-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Opracowanie Projektu Osłon Stałych dla Pracowni RTG w ramach projektu nr POIS.09.02.00-00-0164/19 pn.: ,,Onkoinnowacje". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do zapytania - Opis przedmiotu zamówienia.

Dokument nr: 26-2021

Składanie ofert:
OFERTĘ CENOWĄ NALEŻY ZŁOŻYĆ: do dnia 29 czerwca 2021 r. do godz. 12:00 elektronicznie na adres: przetargi@szpital.uwm.edu.pl na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zapytania, dołączyć do oferty należy również wypełniony Załącznik nr 2 do zapytania - Arkusz asortymentowo-cenowy.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania całego zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia w terminie do 7 dni od udzielenia zamówienia.

Wymagania:
KRYTERIA OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki dokonana zostanie ocena ofert na podstawie następującego kryterium: Cena- 100 %
W przypadku, gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą wadze kryterium. Przy ocenie ofert, wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1 % = 1 pkt).Wartość punktowa ceny będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, dokonana na podstawie matematycznego wyliczenia z następującego wzoru:

cena oferty najniższej
Wpc = ------------------------------------ x 100
cena oferty badanej

Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium cena wynosi 100 pkt. Wybór oferty zostanie przeprowadzony wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryterium, za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą ilość pkt. z pośród ofert ważnych. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
Zamawiający po dokonaniu czynności otwarcia ofert może przeprowadzić negocjacje dotyczące zaoferowanej ceny, przy czym Zamawiający ma obowiązek przeprowadzić negocjacje, co najmniej z dwoma Wykonawcami, których oferty przedstawiają najkorzystniejszą cenę o ile w postepowaniu uczestniczy więcej niż jeden Wykonawca.

DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ W OFERCIE:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Pełnomocnictwo w oryginale do podpisywania oferty o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty lub poświadczone notarialnie.

Uwagi:
Załączniki:
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 Arkusz asortymentowo-cenowy
Załącznik Nr 3 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 4 Projekt Umowy
Załącznik nr 5 RODO
Załącznik Nr 6 Rzut przyziemia - technologia - data opracowania 06.2013
Załącznik Nr 7 Rzut piwnicy - Projekt wykonawczy - data opracowania 02.2010
Załącznik Nr 8 Obliczenia osłon stałych przed promieniowaniem X w Szpitalu Uniwersyteckim z Przychodnią SP ZOZ
Załącznik Nr 9 Rzut posadzek - Przyziemie - Projekt wykonawczy, data opracowania 02.2010
Załącznik Nr 10 Rzut sufitów - Przyziemie - Projekt wykonawczy, data opracowania 02.2010

Kontakt:
OSOBY UPOWAŻNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Osoba upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest:
W sprawach merytorycznych - Monika Kempińska-Wróbel, Grzegorz Szczepański
W sprawach proceduralnych - Magdalena Grzelak, tel. 89/ 524 53 80

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii