Przetarg: Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gdańskie Nieruchomości
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. 58 524 10 16 tel. 58 341 76 83
nz@nieruchomoscigda.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 58 524 10 16 te
Termin składania ofert: 2021-06-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 130 000,00 zł na opracowania
dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę budynku gminnego
mieszczącego się przy Ul. Równej 14 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad
robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.
1. Przedmiot zamówienia:
Szczegółowy zakres robót/prac zgodny z:
1) Opisem przedmiotu zamówienia- zał. nr 1,
2) Kartą informacyjną obiektu Równa 14- zał. nr 2,
3) Schematem rzutu budynku- Równa 14- zał. nr 3,
4) Z założeniami wyjściowymi do kosztorysów autorskich- zał. nr 4,
5) Wytycznymi do przebudowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej- zał. nr 5.
6) Projektem umowy z załącznikami.

Dokument nr: TZ.2510.58.2021.MD, TZ.2510.58.2021.MD

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA oferty:
25.06.2021 r. do godz. 10:00.
Miejsce i sposób składania ofert:
Ofertę, sporządzoną zgodnie z załączonym wzorem należy przesłać drogą elektroniczną na adres:
nz@nieruchomoscigda.pl -w temacie wiadomości należy wpisać: TZ.2510.58.2021.MD

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wielobranżowej w terminie 160 dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Wymagania:
Termin i forma płatności:
Przelew 30 dni od daty wpływu faktury do kancelarii Gdańskich Nieruchomości.
Kryteria oceny ofert:
1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i ich wagami:
a) Cena (dokumentacja techniczna + nadzór autorski- waga 60% (0,60)- odpowiada
maksymalnej wartości 60 pkt,
b) termin wykonania prac projektowych- waga 15 % (0,15) - odpowiada maksymalnej
wartości 15 pkt,
c) Doświadczenie projektanta posiadającego uprawnienia do projektowanie
w specjalności sanitarnej- waga 15 % (0,15) - odpowiada maksymalnej wartości 15 pkt,
d) Doświadczenie projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej- waga 10 % (0,10) - odpowiada maksymalnej
wartości 10 pkt,
Oferty oceniane będą punktowo.
Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
Punkty będą przyznawane według następujących zasad:
1) KRYTERIUM - cena
Cena oferowana minimalna brutto
Cena = ------------------------------------------x100 pkt. x 60% (0,60) - odpowiada maksymalnej wartości 60 pkt.
Cena badanej oferty brutto
2) KRYTERIUM - termin wykonania zamówienia
Tmax - Tof
T = ------------------------ x 100 pkt x 15% (0,15)- odpowiada maksymalnej wartości 15 pkt
Tmax - Tmin
gdzie:
T - ilość punktów w kryterium,
Tmin - minimalny termin wykonania robót określony przez Zamawiającego, tj. 130 dni
Tmax - maksymalny termin wykonania robót określony przez Zamawiającego, tj. 160 dni
Tof - termin wykonania robót badanej oferty,
Jeżeli wykonawca określi termin wykonania robót powyżej 160 dni od dnia podpisania umowy, to
wówczas Wykonawca nie spełnia postawionego przez Zamawiającego wymagania dotyczącego
maksymalnego terminu na zrealizowanie robót, czyli treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji
Warunków Zamówienia i jego oferta zostanie odrzucona.
W przypadku określenia wartości w niepełnych dniach Zamawiający zaokrągli wartość do pełnego
dnia zgodnie z zasadami matematycznymi i punktacja zostanie przyznana zgodnie z
zaokrąglonym terminem wykonania robót. Tak określony termin zostanie wpisany do umowy, jako
termin wykonania robót.
Zamawiający przyjmuje minimalny termin wykonania robót na poziomie 130 dni. Jeżeli
Wykonawca wskaże termin wykonania poniżej tego terminu, tj. 130 dni, Zamawiający,
zgodnie z art. 387 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.) uzna,
o niemożliwości świadczenia umowy przez Wykonawcę i jego oferta zostanie odrzucona.
Jeżeli Wykonawca nie wskaże w treści oferty terminu wykonania robót, Zamawiający uzna,
że Wykonawca zaoferował maksymalny termin wykonania robót wymagany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, tj. 160 dni.
3) KRYTERIUM- Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania
w specjalności sanitarnej, skierowanej do realizacji zamówienia
Doświadczenie dotyczy ilości projektów* w branży sanitarnej dotyczącej budowy lub
przebudowy zarówno instalacji zewnętrznych i wewnętrznych, dla budynków o kubaturze nie
mniejszej niż 5500 m3 , wykonanych przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.
Ilość punktów w w/w kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:
Dof - Dmin
D = -------------- x 100 pkt. x 15%
Dmax - Dmin
gdzie:
D - ilość punktów w kryterium,
Dmax - maksymalna ilość projektów wskazana w ofertach,
Dof - ilość projektów wskazana w badanej ofercie,
Dmin - minimalna ilość projektów wskazana w ofertach.
Jeżeli Wykonawca nie wskaże w druku ,,Zdolność zawodowa - wykaz osób" doświadczenia
osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, skierowanej do
realizacji zamówienia (ilość wykonanych projektów), oraz w przypadku nie wykazania osoby
z uprawnieniami spełniającymi wymagania Zamawiającego, Zamawiający przyzna 0 pkt.
Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta i:
1) Wykonawca nie wskaże ilości projektów, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca
wskazał 0 projektów i przyzna Wykonawcy 0 pkt.
2) Wykonawca wskaże 0 projektów, wówczas Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt.
W przypadku, jeżeli minimalna ilość projektów wskazanych w ofertach będzie równa
maksymalnej ilości projektów wskazanych w ofertach Zamawiający przyzna Wykonawcom
maksymalną ilość tj. 15 pkt.
4) KRYTERIUM- Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, skierowanej do realizacji zamówienia
Doświadczenie dotyczy ilości projektów* w branży konstrukcyjno-budowlanej dotyczącej
remontu lub przebudowy obiektu zamieszkania zbiorowego (np. pensjonat, hotel, schronisko,
dom studencki itp.) o kubaturze co najmniej 5500 m3, wykonanych przez osobę posiadającą
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Ilość punktów w w/w kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:
Dof - Dmin
D = -------------- x 100 pkt. x 10%
Dmax - Dmin
gdzie:
D - ilość punktów w kryterium,
Dmax - maksymalna ilość projektów wskazana w ofertach,
Dof - ilość projektów wskazana w badanej ofercie,
Dmin - minimalna ilość projektów wskazana w ofertach.
Jeżeli Wykonawca nie wskaże w druku ,,Zdolność zawodowa - wykaz osób"
doświadczenia osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej skierowanej do realizacji zamówienia (ilość wykonanych
projektów), oraz w przypadku nie wykazania osoby z uprawnieniami spełniającymi wymagania
Zamawiającego, Zamawiający przyzna 0 pkt.
Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta i:
1) Wykonawca nie wskaże ilości projektów, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca
wskazał 0 projektów i przyzna Wykonawcy 0 pkt.
2) Wykonawca wskaże 0 projektów, wówczas Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt.
W przypadku, jeżeli minimalna ilość projektów wskazanych w ofertach będzie równa maksymalnej
ilości projektów wskazanych w ofertach Zamawiający przyzna Wykonawcom maksymalną ilość tj.
10 pkt.
* Ilość projektów- Zamawiający do punktacji będzie brał te obiekty wskazane przez
Wykonawcę, które są obiektami zamieszkania zbiorowego (np. pensjonat, hotel, schronisko,
dom studencki itp.) o kubaturze co najmniej 5500 m3, wykonane przez osobę posiadającą
uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej
wraz z podaniem nazwy i adresu obiektu- miejscowość, ulica, nr administracyjny).
Punkty z ww. kryteriów zostaną zsumowane.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów zsumowaniu
wszystkich składowych- maksymalnie 100 pkt.
7. Pozostałe warunki:
1) Przy sprawdzaniu ofert zostanie zastosowany art. 223 § 2 Ustawy Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 oraz z 2020 e. poz. 1086),
2) Spełnienie warunków udziału w postepowaniu:
a) w celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca
musi wykazać minimum 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej,
każda z nich obejmująca branżę architektoniczną, konstrukcyjną i instalacyjną w zakresie
instalacji elektrycznych, sanitarnych i teletechnicznych remontu lub przebudowy budynku
kategorii obiektów budowlanych IX, XI lub XIV według załącznika do ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414) i każda z nich o wartości
minimum 30 000 zł brutto.
b) w celu potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia Wykonawca będzie musiał wykazać, że dysponuje:
? 1 osobą posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, tj. posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do
projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.
? 1 osobą posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, tj. posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do
projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.
? 1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, tj. posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów,
? 1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, tj. posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.
3) Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w ciągu 3 dni od przekazania
informacji przez Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty. Po upływie wskazanego
terminu Zamawiający ma prawo do wybrania oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych
ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

Kontakt:
Kontakt:
- insp. zamówień publicznych Małgorzata Dołaszyńska
mail: nz@nieruchomoscigda.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii