Przetarg: Realizacji robót budowlanych

Przedmiot:

Realizacji robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: eatfit24.pl Jadwiga Małgorzata Mieszkowicz
Stefana Żeromskiego 24H
10-354 Olsztyn
powiat: Olsztyn
jm.mieszkowicz@wp.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/55350
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPWM.01.03.05-28-0123/20 - ,, Utworzenie nowej gałęzi w firmie: sklep internetowy : ,,delikatesy na zdrowie"

Część 1
roboty budowlane

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Realizacji robót budowlanych.
Szczegółowo opisano w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.
Okres gwarancji
min. 2 lata

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2021-21467-55350, 3

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-07

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
Olsztyn
Gmina
Olsztyn
Miejscowość
Olsztyn

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Wpisano w treści zapytania ofertowego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Ofertę mogą złożyć podmioty spełniające następujące warunki:
o Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Ofertę mogą złożyć podmioty spełniające następujące warunki:
o Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Ofertę mogą złożyć podmioty spełniające następujące warunki:
o Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Ofertę mogą złożyć podmioty spełniające następujące warunki:
o Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Ofertę mogą złożyć podmioty spełniające następujące warunki:
o Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy zamówienia dotyczące braku powiazań oraz spełniania kryteriów dostępu.
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Ofertę mogą złożyć podmioty spełniające następujące warunki:
o Nie są osobowo ani kapitałowo powiązane z Zamawiającym.
o Zapewnią na roboty budowlane objęte zapytaniem ofertowym okres gwarancji wynoszący minimum 2 lata od momentu końcowego odbioru prac.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-06-22
Data ostatniej zmiany
2021-06-22

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium nr 1 - cena: maksymalnie 60 punktów, liczone od ceny netto według następującego wzoru:
P=(Cn/Cb) x 60 punktów.
gdzie: Cn - cena netto najtańszej oferty; Cb - cena netto badanej oferty
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium nr 2 - gwarancja: maksymalnie 40 punktów, liczone w następujący sposób:
o 2 lata - 0 punktów
o Pow. 2 do 3 lat gwarancji - 20 punktów
o Pow. 3 do 4 lat gwarancji - 30 punktów
o Pow. 4 lat gwarancji - 40 punktów

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Jadwiga Małgorzata Mieszkowicz
tel.:
e-mail: jm.mieszkowicz@wp.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii