Przetarg: Opracowanie projektów budowlanych

Przedmiot:

Opracowanie projektów budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Połaniec
ul. Ruszczańska 27
28-230 Połaniec
powiat: staszowski
Tel. (15) 8650 305 Fax. (15) 8650 328
artur.maj@poczta.polaniec.eu
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Połaniec
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (15) 8650 305 F
Termin składania ofert: 2021-06-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe pn.
,,Opracowanie projektów budowlanych na budowę dwóch odcinków
oświetlenia ulicznego w miejscowości Winnica, gmina Połaniec"
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów budowlanych na budowę dwóch odcinków oświetlenia
ulicznego w miejscowości Winnica, gmina Połaniec:
b) Odcinek na działce nr 151/1 w Winnicy - ok. 100 m, (zał graficzny nr 1c)
c) Odcinek wzdłuż Ul. Akacjowej w Winnicy - ok. 130 m, (zał graficzny nr 1d)
Dokumentację należy zrealizować na podstawie warunków wraz z uzyskaniem zgód od właścicieli działek oraz niezbędnych uzgodnień w tym również branżowych. Wykonawca - projektant wystąpi również o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej do PGE Dystrybucja S.A.
Podane długości są wartościami orientacyjnymi odmierzone w linii istniejącej infrastruktury drogowej i nie odzwierciedlają rzeczywistej długości, którą należy zaprojektować. Rzeczywista długość oraz ostateczna lokalizacja oświetlenia będzie wynikiem zastosowanych przez projektanta rozwiązań. Z tytułu różnicy długości projektowanych odcinków oświetlenia w stosunku do szacowanych zamawiający nie przewiduje żadnych rekompensat finansowych.
Tereny objęte opracowaniem w miejscowości Winnica posiadają Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
Istnieje możliwość zasilania ze słupa 40 na Ul. Nadwiślańska oraz ze słupa 18 na Ul. Akacjowej.
1. Założenia do wykonania projektu:
- uzyskanie materiałów do projektowania oraz opracowanie map do celów projektowych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia,,
- uzyskanie wszystkich decyzji, uzgodnień, opinii itp. niezbędnych dla zatwierdzenia w/w dokumentacji,
- przygotowanie kompletnego wniosku niezbędnego do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nie objętym MPZP - jeżeli będzie wymagany,
- przygotowanie wykazów działek oraz oświadczeń o prawie dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
- przygotowanie i złożenie wniosku o uzyskanie zgłoszenia/pozwolenia na budowę wraz z wszelkimi niezbędnymi materiałami do Starostwa Powiatowego w Staszowie,
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia/ pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Staszowie
- opracowanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
- sporządzenie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
2.Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji:
- dokumentację należy opracować w formie papierowej każdą w 4 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej (rysunki w formacie DWG i PDF, teksty w formacie doc i PDF),
- przedmiar robót i kosztorys inwestorski w ilości 1 egz. w formie papierowej każdy oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików PDF i ath),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w ilości 1 egz. w formie papierowej każdą oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików PDF i doc),
Dokumentacja musi zawierać wszystkie wymagania określone przepisami prawa niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenia na budowę.
Dokumentacja powinna spełniać wymagania związane z dostępnością cyfrową, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
3.Oprócz wykonania w/w zakresu robót do obowiązków Wykonawcy należy:
- zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego oraz do stałej współpracy z Zamawiającym celem uzgadniania proponowanych rozwiązań projektowych i zastosowanych materiałów,
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość i kompletność wykonania dokumentacji i jej uzgodnienie z Zamawiającym,
- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione w okresie procedur administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do realizacji przedmiotu umowy. Odpowiada również za błędy i wady w przedmiarze robót, ujawnione podczas trwania procedury przetargowej na roboty budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia, zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zmawiającego terminie do udzielenia wyczerpujących wyjaśnień na zadawane pytania przez Oferentów w trakcie trwania procedury przetargowej na roboty budowlane bez dodatkowego wynagrodzenia,
- Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie obowiązującymi przepisami i normami oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
- w przypadku zmiany przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zmian prawnych i oddania dokumentacji projektowej z zachowaniem obowiązujących przepisów, na dzień przekazania Zamawiającemu,
- Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt, wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności uzyska warunki techniczne do projektowania, ekspertyzy, opinie, badania i pomiary (ewentualne inwentaryzacje), podkłady geodezyjne itp. a także wszelkie formalności administracyjne.
- uzyskanie warunków technicznych do projektowania, wytycznych odnośnie przebudów uzbrojenia (jeśli zajdzie taka potrzeba),
- uzupełnianie projektu zgodnie z zaleceniami Starostwa Powiatowego w Staszowie,
- przygotowanie kompletnego wniosku niezbędnego do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nie objętym MPZP.
- uzyskania pisemnych zgód właścicieli nieruchomości przez które przebiegać będą obiekty liniowe.
- powinien uwzględnić w zakresie i kosztorysie inwestorskim doprowadzenie terenu przyległego do stanu pierwotnego po wykonaniu zadania,
- oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.
- opracowanie wniosku i wystąpienie o pozwolenie na budowę (w imieniu Zamawiającego) oraz reprezentowania zamawiającego w tym postępowaniu do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie
wymagających pozwolenia na budowę tj. upływem terminu na wniesienie sprzeciwu lub uzyskaniu zaświadczenia, że nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
Uwaga:
Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej obejmującej tereny projektowanej inwestycji.
- Czynności nie opisane, a wnikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji, należy traktować jako oczywiste i należy uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.
- Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać przepisów ustawy PZP w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności zawartych w art. 99-103. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.
W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia ,,lub równoważny" należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.
Okres rękojmi na przedmiot zamówienia - 36 miesięcy. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru końcowego dokumentacji, potwierdzonej protokołem odbioru końcowego.

Dokument nr: TI.271.60.2021.TIB-3

Składanie ofert:
Oferty można składać pocztą na adres mail na adres: artur.maj@poczta.polaniec.eu , w terminie do dnia 25.06.2021r.
Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
do 30.09.2021 r. wraz z uzyskaniem zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę tj. upływem terminu na wniesienie sprzeciwu lub uzyskaniu zaświadczenia, że nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą że:
- dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj:
co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności:
? instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych
Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.
W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku Wykonawca złoży wraz z ofertą dokument potwierdzający posiadanie wskazanych uprawnień. Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem lub skan dokumentu.
OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERTY
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
VII. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA NA KAŻDYM ETAPIE BEZ PODANIA PRZYCZYNY.
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:
1. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę wraz ofertą wymaganych dokumentów Zamawiający wezwie takiego Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie.
2. Oferta powinna być sporządzona według Załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela firmy lub osobę fizyczną.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5. Wadium nie jest wymagane.
6. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą wśród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
7. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.
VI. ZAŁĄCZNIKI
Zał. nr 1 - formularz ofertowy
Zał. nr 2 - wzór umowy
VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, tel. 15 8650 305,
2) inspektorem danych osobowych w Gminie Połaniec jest Pan Andrzej Strycharz adres email: andrzej@e-direction.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i będą przetwarzane w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa,
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
7) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
Do obowiązków Wykonawcy, ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO).
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie w formularzu oferty.

Kontakt:
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia jest Artur Maj.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii