Przetarg: Wymiana wewnętrznych linii zasilających

Przedmiot:

Wymiana wewnętrznych linii zasilających

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krośnie Odrzańskim
ul. Matejki 3B
66-600 Krosno Odrzańskie
powiat: krośnieński (odrzański)
505 149 356
smkr.o@wp.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Krosno Odrzańskie
Wadium: ---
Nr telefonu: 505 149 356
Termin składania ofert: 2021-07-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Wymiana wewnętrznych linii zasilających (WLZ) przed i za licznikowych, wyniesienie liczników energii elektrycznej z mieszkań do zgrupowanych szaf licznikowych w korytarzu piwnicy, wymiana rozdzielni administracyjnej wraz z zabezpieczeniami nadmiarowo prądowymi obwodów oświetlenia piwnic, klatki schodowej, instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- Wymiana instalacji elektrycznych obwodów przed i za licznikowych ( WLZ) LgY 5x16 mm2 i 3x6 mm2 z wyniesieniem do korytarzy piwnicy układów pomiarowych (liczników mieszkaniowych) i zgrupowanie w dwóch szafach licznikowych (2 x po 10 liczników), montaż wyłącznika głównego ppoż, wykonanie schematu powykonawczego, wykonanie kompletnych pomiarów elektrycznych, w lokalach mieszkalnych w których mogą jednostkowo wystąpić 3 fazowe zasilania należy również wykonać zasilanie mieszkaia 3 fazowe ( 5x6mm2), demontaż starej instalacji i rozdzielnic pod pionowych wraz z utylizacją. Wszelkie niezbędne uzgodnienia z Rejonem Energetycznym należą do wykonawcy robót wraz z zestawieniem nr liczników do rozplombowania i ponownego oplombowania. Koszt oplombowania jest po stronie inwestora,
3. w załączeniu wykaz budynków przewidzianych do wymiany instalacji w/w zakresie.
a- budynek W -70, przy ul Kopernika 11.1- klatkowy, 5- kondygnacyjny, 20 lokali mieszkalnych, 4 piony elektryczne w wyodrębnionych szachtach.
b- budynek W-70, przy Ul. Kopernika 13. 1 - klatkowy, 5 kondygnacyjny, 20 lokali mieszkalnych, 4 piony elektryczne w wyodrębnionych szachtach.
c- budynek W-70, przy Ul. Kopernika 8, 1 - klatkowy, 5 kondygnacyjny, 20 lokali mieszkalnych. 4 piony elektryczne w wyodrębnionych szachtach.
4. Zamawiający dopuszcza / nio dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.- dla każdego budynku osobno.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Dokument nr: 3/2021

Otwarcie ofert: 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 06.07.2021 r a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej

Specyfikacja:
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.smkro.pl

Składanie ofert:
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: smkr.o@wp.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krośnie Odrzańskim; Ul. Matejki 3B; 66-600 Krosno Odrzańskie do dnia.05.07.2021r wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: III kwartał 2021 r.

Wymagania:
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna bvć:
1
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
V. WYSOKOŚĆ ZABEZPIECZENIA NA POCZET WYKONANIA UMOWY
1. Na poczet zabezpieczenia należytego wykonania prac, zamawiający ustala wadium w wysokości
..............-............zł na okres.............-.........
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.smkro.pl
VII. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - cena
2 - termin wykonania
3- opinia o oferencie na rynku

Kontakt:
IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela się pod numerem telefonu 505 149 356 oraz adresem e mail: smkr.o@wp.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii