Przetarg: Remont pokrycia dachowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont pokrycia dachowego

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE
ul. Zacisze Boczna 3
43-600 Jaworzno
powiat: Jaworzno
32 6181800
remonty@mzopow.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Jaworzno
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 32 6181800
Termin składania ofert: 2021-07-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont pokrycia dachowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Remont dachu o pow. 574,2 m2 obejmuje zerwanie istniejącego pokrycia z pianki poliuretanowej, zerwanie papy, naprawę wylewki cementowej, wykonanie pokrycia z dwóch warstw papy podkładowej i wierzchniego krycia, wymianę obróbek blacharskich, naprawę kominów, wymianę rynien i rur spustowych oraz wymianę instalacji odgromowej na budynku W-3 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie przy ulicy Promiennej 65, zgodnie z:
1.1. Przedmiarem robót na remont dachu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie nad budynkiem W-3, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ,
1.2. Przedmiarem na wykonanie instalacji odgromowej dla budynku Nr 1 (W-3) w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ,
1.3. Projektem budowlano-wykonawczym na wykonanie instalacji odgromowej dla
budynku Nr 1 (W3) w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, stanowiącą Załącznik Nr 3 do SIWZ,
1.4. Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczącą wykonania remontu pokrycia dachowego obejmującego wymianę pokrycia, obróbek blacharskich rynien i rur spustowych budynku W-3 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Jaworznie, stanowiącą Załącznik Nr 4 do SIWZ,
1.5. Specyfikacją techniczną wykonania instalacji odgromowej na budynku Nr 1 (W-3)
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, stanowiącą
Załącznik Nr 5 do SIWZ,

CPV: 45000000-7, 45261910-6

Dokument nr: 2021/BZP 00091123, OW.VII.260.2.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-08 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
- http://mzopow.bip.jaworzno.pl/strony/menu/19.dhtml
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: a) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/
b) ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal - adres skrzynki:
/Mzopow/SkrytkaESP za pomocą dostępnego: ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku"
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w:
1) Instrukcji użytkownika systemu miniPortal, dostępnej pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
2) Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP, dostępnych pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (dotyczy miniPortalu i ePUAP) oraz 70 MB (poczta elektroniczna zamawiającego).
4. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument /informację z serwera pocztowego zamawiającego.
5. Identyfikator postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu w zakładce ,,Dla Wykonawców" lub na stronie głównej w zakładce Postępowania na miniPortalu.
6. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: http://mzopow.bip.jaworzno.pl/strony/menu/19.dhtml
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie jest Pan Mateusz Jakubik, adres e-mail; iod@mzopow.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-08 09:00
Miejsce składania ofert: Oferty należy za pośrednictwem: a) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ b) ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal - adres skrzynki: /Mzopow/SkrytkaESP za pomocą dostępnego: ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku"

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Wymagania:
1. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca wniesie wadium w wysokości
2.000,00 PLN w jednej lub kilku następujących formach:
1.1. pieniądzu,
1.2. gwarancjach bankowych,
1.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
1.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836, 1572).
2. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 pkt 1-3
Prawa zamówień publicznych.
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej musi zostać uznane na rachunku bankowym zamawiającego przed terminem składania ofert, określonym w Dziale XXIV pkt 1 SWZ.
Wskazane jest dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu potwierdzonej przez Wykonawcę.
4. W przypadku składania wadium w formie innej niż pieniężna, o której mowa w ust. 1 pkt 1.2- 1.4 ustawy uPzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Jaworznie, Bank Handlowy w Warszawie S.A.
r-k nr 46 1030 1159 0000 0000 9200 1032. Wadium wnoszone w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało
rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego
wniesienia.
7. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 7, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej,
o których mowa w dziale XXI.
9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OW.VII.260.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Remont dachu o pow. 574,2 m2 obejmuje zerwanie istniejącego pokrycia z pianki poliuretanowej, zerwanie papy, naprawę wylewki cementowej, wykonanie pokrycia z dwóch warstw papy podkładowej i wierzchniego krycia, wymianę obróbek blacharskich, naprawę kominów, wymianę rynien i rur spustowych oraz wymianę instalacji odgromowej na budynku W-3 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie przy ulicy Promiennej 65, zgodnie z:
1.1. Przedmiarem robót na remont dachu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie nad budynkiem W-3, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ,
1.2. Przedmiarem na wykonanie instalacji odgromowej dla budynku Nr 1 (W-3) w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ,
1.3. Projektem budowlano-wykonawczym na wykonanie instalacji odgromowej dla
budynku Nr 1 (W3) w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, stanowiącą Załącznik Nr 3 do SIWZ,
1.4. Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczącą wykonania remontu pokrycia dachowego obejmującego wymianę pokrycia, obróbek blacharskich rynien i rur spustowych budynku W-3 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Jaworznie, stanowiącą Załącznik Nr 4 do SIWZ,
1.5. Specyfikacją techniczną wykonania instalacji odgromowej na budynku Nr 1 (W-3)
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, stanowiącą
Załącznik Nr 5 do SIWZ,
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261910-6 - Naprawa dachów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert i ich wagi procentowe:
cena brutto oferty - 100% ( max. 100 pkt.),

Cena brutto oferty z najniższą ceną (zł)
2. Ocena punktowa = ------------------------------------------------------ x 100 pkt.
Cena brutto badanej oferty (zł)

Uwaga
Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106, z późn.zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

Uwaga
Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

Uwaga
Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy, zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, czyli w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót. Dokumenty te wskazują parametry wszystkich materiałów i urządzeń, które będą musiały być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia, jak również zasady wiedzy technicznej wymagane do wykonania robót. Uwzględniają także wszystkie elementy, które mają wpływ na koszty związane z eksploatacją oraz utylizacją przedmiotu zamówienia. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są na tyle precyzyjne, że bez względu na fakt, kto będzie wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany, niezależnie od tego, który z wykonawców go wykona).
W związku z powyższym Zamawiający jest uprawniony do zastosowania ceny jako jednego
z kryteriów wyboru oferty o wadze przekraczającej 60 % pkt.
3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty
o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu oraz w ust. 5 niniejszego rozdziału SWZ.

3. Podstawy wykluczenia:
3.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108. 1. pkt 1-6 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia):
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo,
o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 109 ustawy Pzp.

4. Wykonawca może zostać wykluczony na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków,
o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy:

5.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

5.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

5.3 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

5.4 Zdolność techniczna lub zawodowa:
5.4.1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzającego wykonanie minimum dwie roboty budowlane o wartości min. 110.000,00 zł brutto każda, polegające na remoncie/wykonaniu pokrycia papowego.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
Za wykonanie jednej roboty budowlanej uznaje się wykonanie roboty na jednym obiekcie budowlanym w ramach różnych umów (zamówień, zleceń) lub na różnych obiektach budowlanych w ramach jednej umowy (zamówienia, zlecenia).

6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu tj:

6.1. Oświadczenie wykonawcy, o aktualności informacji zawartych we wstępnym
oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez zamawiającego w SWZ (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 9 od SWZ), w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców, oświadczenie to składa każdy z wykonawców; w przypadku podlegania na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawi,
także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.

6.2.Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego
w ust. 5 niniejszego rozdziału SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):

- w celu wykazania spełniania warunku z ust. 5.4.1
wg Załącznika Nr 10, wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzającego wykonanie minimum dwie roboty budowlane o wartości min. 110.000,00 zł brutto każda, polegające na remoncie/wykonaniu pokrycia papowego, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu tj:

1. Oświadczenie wykonawcy, o aktualności informacji zawartych we wstępnym
oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez zamawiającego w SWZ (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 9 od SWZ), w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców, oświadczenie to składa każdy z wykonawców; w przypadku podlegania na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawi,
także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.

2.Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego
w ust. 5 niniejszego rozdziału SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):

- w celu wykazania spełniania warunku
wg Załącznika Nr 10, wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzającego wykonanie minimum dwie roboty budowlane o wartości min. 110.000,00 zł brutto każda, polegające na remoncie/wykonaniu pokrycia papowego, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca wniesie wadium w wysokości
2.000,00 PLN w jednej lub kilku następujących formach:
1.1. pieniądzu,
1.2. gwarancjach bankowych,
1.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
1.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836, 1572).
2. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 pkt 1-3
Prawa zamówień publicznych.
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej musi zostać uznane na rachunku bankowym zamawiającego przed terminem składania ofert, określonym w Dziale XXIV pkt 1 SWZ.
Wskazane jest dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu potwierdzonej przez Wykonawcę.
4. W przypadku składania wadium w formie innej niż pieniężna, o której mowa w ust. 1 pkt 1.2- 1.4 ustawy uPzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Jaworznie, Bank Handlowy w Warszawie S.A.
r-k nr 46 1030 1159 0000 0000 9200 1032. Wadium wnoszone w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało
rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego
wniesienia.
7. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 7, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej,
o których mowa w dziale XXI.
9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą), zobowiązany jest przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa
w art. 450 ust. 2 ustawy.
5. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na konto: na rachunek bankowy Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Jaworznie, Bank Handlowy w Warszawie S.A. r-k nr 46 1030 1159 0000 0000 9200 1032.
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w ustawie oraz w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (załącznik nr 7 do SWZ).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1.Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą,
które mogą dotyczyć:
1) terminu wykonania zamówienia w przypadku:
a) działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się
unikać nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia
Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony
umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań, w celu ograniczenia do minimum
opóźnienia w wykonaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na wskutek
działania siły wyższej (pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności
zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, epidemie, działania wojenne,
rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany
przez inne osoby - nie związane z realizacją przedmiotu umowy),
b) przerwy w robotach spowodowanej niesprzyjającymi, niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonanie robót, co wymaga potwierdzenia przez
inspektora nadzoru, stosownym wpisem do Dziennika Budowy(nie dotyczy warunków
atmosferycznych typowych dla pory roku) tj. intensywnymi opadami deszczu, ulewami,
nawałnicami o wysokości opadów powyżej 50 mm/m? w okresie 1 tygodnia,
c) wystąpienia robót dodatkowych zamiennych, które wstrzymują lub opóźniają
realizację przedmiotu umowy,
d) konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej mających wpływ na termin
zakończenia inwestycji,
e) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, których Zamawiający działając
z należytą starannością nie mógł przewidzieć (uzasadnione wstrzymanie,
zawieszenie robót, przerwa w realizacji inwestycji z przyczyn technicznych) i nie
wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
f) wystąpienia przeszkód i utrudnień formalnoprawnych, nie wynikających z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy,
g) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nią konieczne będzie
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
2) w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, który nie był wcześniej wykazany w zawartej umowie.
2.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej
zgody.
3.Zamawiający zastrzega także możliwość zmiany stawki podatku VAT z chwilą wejścia
w życie stosownych przepisów, dotyczących zmian wysokości podatku od towarów
i usług oraz związanej z tym faktem zmiany wartości umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert i ich wagi procentowe:
cena brutto oferty - 100% ( max. 100 pkt.),

Cena brutto oferty z najniższą ceną (zł)
2. Ocena punktowa = ------------------------------------------------------ x 100 pkt.
Cena brutto badanej oferty (zł)

Uwaga
Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106, z późn.zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

Uwaga
Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

Uwaga
Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy, zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, czyli w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót. Dokumenty te wskazują parametry wszystkich materiałów i urządzeń, które będą musiały być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia, jak również zasady wiedzy technicznej wymagane do wykonania robót. Uwzględniają także wszystkie elementy, które mają wpływ na koszty związane z eksploatacją oraz utylizacją przedmiotu zamówienia. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są na tyle precyzyjne, że bez względu na fakt, kto będzie wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany, niezależnie od tego, który z wykonawców go wykona).
W związku z powyższym Zamawiający jest uprawniony do zastosowania ceny jako jednego
z kryteriów wyboru oferty o wadze przekraczającej 60 % pkt.
3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty
o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-06

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii