Przetarg: Budowa platform przystankowych

Przedmiot:

Budowa platform przystankowych

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o. o
ul. Głogowska 131/133
60-244 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 839 6221, fax: 61 839 6009
zamowienia_publiczne@mpk.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: 13.000,00 zł
Nr telefonu: tel. 61 839 6221, fa
Termin składania ofert: 2021-07-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa platform przystankowych, w skład której wchodzi:
1) Budowa autobusowej platformy przystankowej wraz z dojściem do istniejących ciągów pieszych, zlokalizowanych w pasie drogowym - Przystanek Podolany - Ul. Biskupińska (Platforma przystankowa nr 5).
2) Budowa platformy przystankowej wraz z dojściem do istniejących ciągów pieszych, zlokalizowanych w pasie drogowym - Przystanek Rycerska - Ul. Marcelińska (Platforma przystankowa nr 8).
3) Przebudowa peronu tramwajowego Ul. Sielska - kierunek Górczyn w ciągu Ul. Głogowskiej.
4) Zmiana organizacji ruchu na Ul. Głogowskiej od Ul. Palacza do Ul. Sielskiej.
Projekty budowlano-wykonawcze robót dla każdego z zadań zostaną przekazane Wykonawcy w formie papierowej po podpisaniu umowy.
2. Opis techniczny przedmiotu zamówienia oraz standard wykonania opisany został w załączonej Dokumentacji Projektowej (DP) dla każdego zadania, stanowiącej Załącznik nr 2 do WP oraz w Specyfikacji Technicznej (ST) wykonania i odbioru robót, stanowiącej Załącznik nr 3 do WP.
3. Na podstawie załączników do WP, określone zostaną załączniki do umowy.

Dokument nr: AL.0141.64.2021

Otwarcie ofert: 4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.07.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego. 5. Uczestnicy postępowania otrzymają od Zamawiającego drogą e-mailową informację z otwarcia ofert zawierającą zestawienie złożonych ofert i ceny ofertowe. 6. Wykonawcy, którzy nie złożyli ofert, mogą wystąpić do Zamawiającego o podanie informacji z otwarcia ofert. Zamawiające przekaże informacje drogą e-mailową.

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać do dnia 05.07.2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Dział Zamówień Publicznych - pokój nr 150, ulica Głogowska 131/133, 60-244 Poznań.
2. Oferty, które dotrą do Zamawiającego po terminie składania ofert, będą traktowane jako OFERTY ZŁOŻONE PO TERMINIE.
3. Oferty złożone po terminie, a oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

Wymagania:
WADIUM
1. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych),
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w jednej z poniższych form:
? w pieniądzu - (w walucie złoty polski),
? w gwarancjach bankowych,
? w gwarancjach ubezpieczeniowych,
3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wnieść na rachunek MPK Poznań Sp. z o.o. Santander Bank Polska S.A., oddział Poznań nr: 11 1090 2734 0000 0001 0102 7429 z dopiskiem ,,WADIUM - oferta na budowę platform przystankowych - AL.0141.64.2021, NIP Oferenta: .......".
4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do składania ofert (Rozdz. XII ust.1 WP) nastąpi uznanie rachunku Zamawiającego. Wykonawca załącza dowód wniesienia wadium do oferty.
5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie, niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w miejscu i przed upływem terminu określonego w Rozdz. XII WP ust. 1 oryginał dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego - wnosząc go w oddzielnej, trwale zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,WADIUM - oferta na budowę platform przystankowych - AL.0141.64.2021" lub w przypadku wnoszenia dokumentu gwarancji w formie elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest przesłać oryginał dokumentu podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, tj. wystawcę gwarancji poręczenia na adres: zamowienia_publiczne@mpk.poznan.pl, wpisując w tytule ,,WADIUM - oferta na budowę platform przystankowych - AL.0141.64.2021".
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),
2) nazwę Zamawiającego,
3) nazwę Gwaranta,
4) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,
5) sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie określonym przez Zamawiającego.
Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii