Przetarg: Dostawa wraz z instalacją systemu telewizji hotelowej

Przedmiot:

Dostawa wraz z instalacją systemu telewizji hotelowej

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: MED BUD Karina Elias
Stefana Batorego 19
41-506 Chorzów
powiat: Chorzów
887885700
s.strzelecka@gemed.info.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/54987
Województwo: śląskie
Miasto: Chorzów
Wadium: ---
Nr telefonu: 887885700
Termin składania ofert: 2021-06-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Podniesienie konkurencyjności firmy na rynku poprzez uruchomienie Domu seniora i dostosowanie firmy do świadczenia aktualnych usług w okresie rozprzestrzeniania się pandemii"
Powstaje w kontekście projektu
RPSL.03.02.00-24-07E0/20 - Podniesienie konkurencyjności firmy na rynku poprzez uruchomienie Domu seniora i dostosowanie firmy do świadczenia aktualnych usług w okresie rozprzestrzeniania się pandemii

Część 1
DOSTAWA wraz z instalacją systemu telewizji hotelowej

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
DOSTAWA wraz z instalacją systemu telewizji hotelowej
Okres gwarancji
min. 24 miesiące

CPV: 32324300-3

Dokument nr: 2021-13331-54987, 01/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-06-30

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Chorzów
Gmina
Chorzów
Miejscowość
Chorzów

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
nie
Warunki zmiany umowy
Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia jest możliwa, jeżeli dotrzymanie dotychczasowego terminu jest niemożliwe z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy. W tej sytuacji składa on do zamawiającego na minimum 2dni przed upływem terminu odpowiedni wniosek o jego zmianę wraz z udokumentowaniem przyczyn.
Wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalne na następujących warunkach:
-jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
-zmiana umownego terminu wykonania Umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
-zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy -maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;
-zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy -maksymalnie o czas jej występowania, a w szczególności:
Siła Wyższa oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec. W szczególności za Siłę Wyższą uznaje się wojnę, stany wyjątkowe, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki. Nie uznaje się za siłę wyższą braku siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to spowodowane Siłą Wyższą.
Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony
o wystąpieniu Siły Wyższej;
-zmiana umownego terminu wykonania Umowy na skutek działania organów administracji, a w szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
-w przypadku zmiany numerów i/lub nazw katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian ceny na wyższą.
Zmiany do Umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i będą mogły być wprowadzone za zgodą Stron. Zmawiający może wyrazić zgodę albo nie, co zależeć będzie od uwarunkowań projektowych (projekt unijny).
Zmiana Umowy wymaga podpisania przez Strony Aneksu.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
o Wykonawca zobowiązany jest wykazać zdolność techniczną lub zawodową. Wykonawcy spełnią warunek, jeśli wykażą, że wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują:
-dla przedmiotu zamówienia określonego niniejszym postępowaniem - nie mniej niż 2 dostawy odpowiadającej swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia na kwotę min. 80 000, 00 zł każda
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:
a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) do pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-06-23
Data ostatniej zmiany
2021-06-23

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
cena 100%

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Sylwia Strzelecka
tel.: 887885700
e-mail: s.strzelecka@gemed.info.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii