Przetarg: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej i cyrkulacji

Przedmiot:

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej i cyrkulacji

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim
ul. Studziwodzka 37
17-100 Bielsk Podlaski
powiat: bielski (podlaski)
tel. 85 730 23 22, 85 730 27 87
zgm@pkbielsk.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Bielsk Podlaski
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 85 730 23 22, 8
Termin składania ofert: 2021-07-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE CENOWE
Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy Ul. Dąbrowskiego 4 w Bielsku Podlaskim za
pośrednictwem Zarządcy - Administratora Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku
Podlaskim ogłasza przetarg na wykonanie zadania pn:
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej i cyrkulacji
w budynku wspólnoty Mieszkaniowej
przy Ul. Dąbrowskiego 4 w Bielsku Podlaskim
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji
centralnego ogrzewania, wody zimnej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym w zabudowie
wielorodzinnej, zlokalizowanym w Bielsku Podlaskim przy Ul. Dąbrowskiego 4.
2. Szczegółowy opis przedmiotu oraz zakres robót objętych przedmiotem zamówienia został
określony w dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik nr 5.
3. Podane w opisach nazwy własne rozwiążąń/produktów mają za zadanie sprecyzowanie
oczekiwań jakościowych Zamawiającego. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej
zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy,
aprobaty, specyfikacje czy systemy odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie
materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.
4. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę, która zawiera opis przedmiotu
zamówienia o takich samych parametrach lub lepszych od rozwiązań/produktów, które
zostały przedstawione w przedmiarze, ale jest oznaczony innym znakiem towarowym,
patentem lub pochodzeniem. Musi to być oferta odpowiadająca lub lepsza pod względem
jakości rozwiązaniom/ produktom wskazanym przez Zamawiającego w wyżej wymienionym
opisie. Równoważność złożonej oferty oznacza, że jest ona pod względem parametrów
technicznych lub jakościowych taka sama lub lepsza od rozwiązań/ produktów
przedstawionych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązania/ produktu
równoważnego, na Wykonawcy spoczywa obowiązek, udowodnienia zachowania cech
określonych przez Zamawiającego. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do
norm, parametrów oraz standardów i dokonać porównania z rozwiązaniami/ produktami
wskazanymi przez Zamawiającego. Z porównania musi jednoznacznie wynikać, iż
rozwiązanie/ produkt oferowany jako równoważny jest identyczny lub lepszy od
rozwiązania/ produktu wskazanego przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca
powinien precyzyjnie - w dokumentach załączonych do oferty - nazwę rozwiązania/
produktu, producenta oraz załączyć do oferty, specyfikacje techniczne oferowanych
rozwiązań/ produktów, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty zawierające dane
techniczne oferowanych rozwiązań/ produktów. Brak jakichkolwiek informacji o ofercie
równoważnej oznaczać będzie, że Wykonawca oferuje rozwiązania/ produkty według
wymagań Zamawiającego przedstawionych w Dokumentacji projektowej.
5. Wymagania Zamawiającego:
a) Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie
ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami
nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego.
b) Wykonawca ustawi tablicę informacyjną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
c) Materiały wykorzystane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmioty zamówienia
powinny:
- odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r., póz. 215 t.j. ze zm.) oraz specyfikacją
techniczną,
- posiadać odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty
techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,
- być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
- być przeznaczone i przydatne dla celów, jakim zostały użyte przy wykonywaniu
robót,
- być wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich w dacie ich wybudowania na terenie
budowy.
d) Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób
postronnych terenu budowy i przechowywanych tam materiałów budowlanych.
e) Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją
przedmiotu zamówienia.
f) Prace porządkowe wykonawca będzie wykonywał na bieżąco. Po zakończeniu prac
należy teren doprowadzić do należytego stanu i porządku.
g) Postępowanie z odpadami powstałymi w toku wykonywania robót budowlanych należy
prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 797 t.j. ze zm.).
7. Zamawiający ustanowi Nadzór Inwestorski, który winien być informowany na bieżąco
o czynnościach Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem
robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub
zniszczenie własności prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności nie może być gorszy niż przed
powstaniem uszkodzenia.
9. Zamawiający proponuje dokonanie wizji lokalnej budynku przeznaczonego do
termomodernizacji przez przystąpieniem do przygotowania oferty (nie jest to warunek
uczestnictwa w tym postępowaniu).

Otwarcie ofert: 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie PK Sp. z o.o. (jak w pkt 1) w pokoju Nr 8 w dniu
02.07.2021 r. o godz. 12:10.

Składanie ofert:
1. Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Ul. Studziwodzka 37, 17-
100 Bielsk Podlaski, pokój Nr 12 (sekretariat).
2. Zmawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej na adres poczty:
zgm@pkbielsk.pl
3. Termin złożenia ofert: do dnia 02.07.2021 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: nie później niż do dnia 30 września 2021 r.

Wymagania:
I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ MIEJSCA, W KTÓRYCH ZOSTAŁO
ZAMIESZCZONE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1. Do udzjelenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. z póź. zm.).
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania cenowego.
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
- strona internetowa www.pkbielsk.pl/ogłoszenia
III. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
a) wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane
polegające na wykonaniu instalacji ogrzewania / wykonaniu instalacji wody
zimnej i ciepłej / wykonaniu instalacji cyrkulacji wody w budynku
wielorodzinnym o wartości każdej z robót co najmniej 100 000,00 zł brutto.
b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania:
? co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy,
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności sanitarnej bez ograniczeń, wydane na podstawie ustawy - Prawo
budowlane oraz rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia
2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2020 r., póz. 831 ze zm.) lub
odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia
c) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na kwotę co najmniej 200 000,00 zł.
Wyżej wymienione dokumenty należy przedstawić na piśmie w formie oryginału lub kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy.
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ze złożoną ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Oferta przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty
bez wybrania którejkolwiek z ofert.
VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona wg lub na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do
zapytania cenowego.
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy.
5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę.
6. Do oferty załączone zostaną dokumenty wymagane w pkt IX niniejszego zapytania
cenowego.
7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty obciążają Wykonawcę.
8. Ofertę należy złożyć w kopercie, szczelnie zamkniętej w sposób uniemożliwiający
zapoznanie się z jej treścią. Kopertę należy zaadresować:
Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy
(ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego)
- dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci.
Oferta na: ,,Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, ciepłej
cyrkulacji w budynku wspólnoty Mieszkaniowej
przy ul. Dąbrowskiego 4 w Bielsku Podlaskim"
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
(data i godzina)
IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY WRAZ Z OFERTĄ
1. Wypełniony formularz oferty (wg Załącznika Nr 1).
2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania (wg Załącznika Nr 2)
3. Dokumenty (referencje) potwierdzające, że wskazane w w/w wykazie roboty, zostały
wykonane z należytą starannością.
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (wg
Załącznika Nr 3).
5. Kopię uprawnień budowlanych oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego, osób wskazanych w w/w wykazie.
6. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia (w przypadku braku polisy) potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności.
7. Uproszczony kosztorys ofertowy.
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Cena ofertowa określona przez Wykonawcę zawiera wszystkie koszty i składniki określone
w opisie przedmiotu zamówienia oraz inne składniki skalkulowane przez Wykonawcę
konieczne do należytego i zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu
zamówienia. Cena oferty uwzględnia wszystkie wymagania niniejszego zapytania
cenowego.
2. Ceną oferty jest cena brutto, wymieniona w Formularzu ofertowym.
3. Wynagrodzeniem Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia jest wynagrodzenie
ryczałtowe.
4. Wykonawca w Formularzu oferty poda:
- cenę brutto za wykonanie danego zadania,
- należny podatek VAT oraz stawkę podatku VAT,
- cenę netto za wykonanie danego zadania.
5. Zamawiający wymaga sporządzenia i załączenia do oferty uproszczonego kosztorysu
ofertowego.
6. W związku z przyjętym wynagrodzeniem ryczałtowym, przedmiar robót udostępniony przez
Zamawiającego ma jedynie charakter informacyjny, podstawą oszacowania ceny ofertowej
oraz określenia zakresu robót budowlanych jest dokumentacja projektowa.
7. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
8. Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY
1. Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie, wyłącznie na podstawie poniższych
kryteriów:
1.1. Cena brutto - waga 70 % = 70 pkt
1.2. Okres gwarancji - waga 30 % = 30 pkt -
Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy i dłuższy niż 60 miesięcy
2. Ocena punktowa zostanie przyznana w oparciu o przeliczenie wg poniższych wzorów:
2.1. Kryterium cena brutto liczone według następującego wzoru:
Cn
C = --- x 70pkt
gdzie:
C - liczba punktów z kryterium cenowego
Cn - najniższa cena brutto spośród ofert ważnych
Cb - cena brutto wynikająca z badanej oferty spośród ofert ważnych
Uwaga:
max. ilość punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium to 70 punktów
Wykonawca podaje cenę brutto w pkt 1 Formularza oferty
2.2. Kryterium okres gwarancji liczone według wzoru:
Gb
G = -- x 30pkt
Gn K
gdzie:
G - liczba punktów z kryterium okres gwarancji
Gn - najdłuższy okres gwarancji spośród ofert ważnych
Gb - okres gwarancji badanej oferty
Uwaga:
max. ilość punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium to 30 punktów
Wykonawca podaje okres gwarancji w pkt 2 Formularza oferty
okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy i dłuższy niż 60 miesięcy
w przypadku podania przez Wykonawcę w Formularzu oferty okresu gwarancji
dłuższego niż 60 miesięcy, do oceny oferty zostanie przyjęty okres gwarancji
60 miesięcy
w przypadku podania przez Wykonawcę w Formularzu oferty okresu gwarancji
krótszego niż 36 miesięcy, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną
liczbę punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.
5. Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji ceny i okresu gwarancji z wybranymi
Wykonawcami.
XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY.
1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pokrycie
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca
jest równocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu
gwarancji jakości i rękojmi za wady.
2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 2% wartości zamówienia brutto;
3. Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu;
4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w 15
dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy z wybranym
Wykonawcą w przypadku nie przyznania przez Bank Gospodarstwa Krajowego premii
termomodernizacyjnej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez
podania przyczyny.
3. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania ofert, gdy żadna ze złożonych
ofert nie odpowiada warunkom zamówienia.
4. Istotne dla stron postanowienia zostały wprowadzone do umowy stanowiącej Załącznik Nr
4.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający w każdym czasie przez upływem
terminu składania ofert, może zmodyfikować treść dokumentów. Dokonane w ten sposób
zmiany lub uzupełnienia zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim oferentom oraz
zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.pkbielsk.pl i będą dla nich wiążące.
6. Po zakończeniu postępowania Wykonawca, który wygrał postępowanie zawrze umowę w
terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

Kontakt:
VI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
w sprawach merytorycznych - Kierownik ZGM Katarzyna Koc - tel. 572 351 788, majster
Jerzy Szczygoł tel. 574 701 805
w sprawach formalnych - Anna Bazyluk 85 7318227
Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 8:00 -15:00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii