Przetarg: Modernizacja Ośrodka Zdrowia

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Modernizacja Ośrodka Zdrowia

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA OSTROWITE
Lipowa 2
62-402 Ostrowite
powiat: słupecki
632765160, faks 632765160
ugmostrowite@post.pl
https://platformazakupowa.pl/
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Ostrowite
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 632765160, faks 6327
Termin składania ofert: 2021-07-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Ostrowitem
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja, remont budynku ośrodka zdrowia w Ostrowitem. Pomieszczenia objęte opracowaniem zajmują kondygnację parteru budynku. Na piętrze znajdują się lokale mieszkalne nie objęte opracowaniem. Zadanie będzie polegało na zmianie układu ścianek wewnętrznych w celu uzyskania niezbędnych do funkcjonowania ośrodka pomieszczeń, wyposażenia ich w potrzebne instalacje elektryczne, punkty wodno - kanalizacyjne, wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej oraz ogólnym odświeżeniu i remoncie okładzin ścian, sufitów i podłóg.
Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia powinny być wykonane zgodnie z:
- opracowaniem technicznym Remontu budynku ośrodka zdrowia w Ostrowitem z marca 2021r, w skład prac wchodzą roboty rozbiórkowe, sucha zabudowa, roboty murarskie, stolarka okienna i drzwiowa, roboty wykończeniowe ścian, sufitów i posadzek, wewnętrzna instalacja elektryczna, wewnętrzna instalacja sieci komputerowej, instalacje sanitarne, klimatyzacja, wentylacja
- przedmiarem robót.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej integralną część SWZ w tym:
o przedmiar robót- załącznik nr 10 do SWZ
o opis techniczny, mapy - załącznik nr 11 do SWZ

CPV: 45000000-7, 45215100-8, 45331100-7, 45331200-8, 45332400-7

Dokument nr: 2021/BZP 00091436, OO.ZP.271.12.2021.TP

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-09 10:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/ostrowite
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ostrowite
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/pn/ostrowite
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem 2 SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-09 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ostrowite

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OO.ZP.271.12.2021.TP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 154796,75 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja, remont budynku ośrodka zdrowia w Ostrowitem. Pomieszczenia objęte opracowaniem zajmują kondygnację parteru budynku. Na piętrze znajdują się lokale mieszkalne nie objęte opracowaniem. Zadanie będzie polegało na zmianie układu ścianek wewnętrznych w celu uzyskania niezbędnych do funkcjonowania ośrodka pomieszczeń, wyposażenia ich w potrzebne instalacje elektryczne, punkty wodno - kanalizacyjne, wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej oraz ogólnym odświeżeniu i remoncie okładzin ścian, sufitów i podłóg.
Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia powinny być wykonane zgodnie z:
- opracowaniem technicznym Remontu budynku ośrodka zdrowia w Ostrowitem z marca 2021r, w skład prac wchodzą roboty rozbiórkowe, sucha zabudowa, roboty murarskie, stolarka okienna i drzwiowa, roboty wykończeniowe ścian, sufitów i posadzek, wewnętrzna instalacja elektryczna, wewnętrzna instalacja sieci komputerowej, instalacje sanitarne, klimatyzacja, wentylacja
- przedmiarem robót.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej integralną część SWZ w tym:
o przedmiar robót- załącznik nr 10 do SWZ
o opis techniczny, mapy - załącznik nr 11 do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

L.p. Opis kryterium ceny Znaczenie w %
1. Cena (koszt) 60%
2. Termin gwarancji 40%
Razem 100%
Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.

CENA - 60%

Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:

Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60%
Cena oferty badanej

Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.
TERMIN GWARANCJI - 40%
Termin gwarancji zaoferowany
w ofercie badanej
Gwarancja TGR = -------------------------------- x 40% x 100
Najdłuższy zaoferowany
termin gwarancji

Kryterium Gwarancja będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty, przy czym :
- minimalny okres gwarancji na roboty budowlane, materiały wymagany przez Zamawiającego - 36 miesięcy
- maksymalny okres gwarancji na roboty budowlane i materiały wymagany przez Zamawiającego - 60 miesięcy. Zaoferowanie okresu dłuższego przez wykonawcę sprawi, że na potrzeby oceny kryterialnej przyjęty zostanie okres 60 miesięcy.
Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać wykonawca w kryterium Gwarancja to 40 pkt.
Oferta, która będzie zawierała okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostanie odrzucona.
Zamawiający wymaga na urządzenia minimalnego okres gwarancji 24 miesięcy nie krótszego jednak niż gwarancja producenta jeżeli producent przewiduje dłuższy okres gwarancji - licząc od daty odbioru końcowego.
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.

Opis sposobu obliczenia łącznej oceny ofert:
1) Łączna ocena punktowa (P) oferty zostanie obliczona według formuły
P = PC + TGR
Gdzie:
PC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena brutto zamówienia,
TGR - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium termin gwarancji.
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium ,,CENA" oraz ilości punktów przyznanych w kryterium ,,TERMIN GWARANCJI". Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
3. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 2, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń w tym zaoferowanej ceny.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1 . O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 11 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1 ) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegające na modernizacji lub remoncie budynku lub prac o podobnym charakterze o wartości 150 000,00 zł, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
b. Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej jedna? osoba? w następujących branżach:
1) Konstrukcyjno-budowlanej pełniącego funkcję kierownika robót
2) posiadająca uprawnienia w ograniczonym zakresie w sprawach budowlanych do kierowania robotami o specjalności instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i wentylacyjnej
W wykazie osób (załącznik nr 6 do SWZ) należy wskazać w/w osoby.
Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 ze zm).
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:
1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
10. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -- w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -- inne odpowiednie dokumenty -- załącznik nr 7 do SWZ;
4) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -- załącznik nr 8 do SWZ.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 2 pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 2 pkt 2 powyżej.

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 P.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość aktualność.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej -- załącznik nr 6 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, tj. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Mianowicie wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (należy wypełnić treść oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym).
5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową zmiany treści umowy dokonywane będą za zgodą obu Stron aneksem do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, pod warunkiem, że Strony umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

3. Zmiana postanowień umowy jest możliwa w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących przypadków:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana:

a) siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową,
b) koniecznością dokonania zmian w dokumentacji, za co nie można przypisać winy Wykonawcy,
c) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne tj. zbyt niskie temperatury, nagłe i intensywne opady śniegu, deszczu, gradu, porywiste wiatry, zanieczyszczenie powietrza, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy,
d) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,

4. Każda ze Stron powołując się na okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1 zobowiązana jest poinformować drugą Stronę o zaistniałym fakcie w terminie 3 dni od dnia jego zaistnienia.

5. Zmiana terminu realizacji umowy będzie skutkowała obowiązkiem przedłużenia umowy ubezpieczenia.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy tj. nie mogą zmieniać celu umowy, rodzaju świadczenia, istotnie nie mogą zmieniać sposobu realizacji zobowiązań.

7. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany Umowy z przyczyn, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy. Wniosek ten musi być uzasadniony, a okoliczności powodujące zmianę Umowy udokumentowane.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

L.p. Opis kryterium ceny Znaczenie w %
1. Cena (koszt) 60%
2. Termin gwarancji 40%
Razem 100%
Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.

CENA - 60%

Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:

Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60%
Cena oferty badanej

Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.
TERMIN GWARANCJI - 40%
Termin gwarancji zaoferowany
w ofercie badanej
Gwarancja TGR = -------------------------------- x 40% x 100
Najdłuższy zaoferowany
termin gwarancji

Kryterium Gwarancja będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty, przy czym :
- minimalny okres gwarancji na roboty budowlane, materiały wymagany przez Zamawiającego - 36 miesięcy
- maksymalny okres gwarancji na roboty budowlane i materiały wymagany przez Zamawiającego - 60 miesięcy. Zaoferowanie okresu dłuższego przez wykonawcę sprawi, że na potrzeby oceny kryterialnej przyjęty zostanie okres 60 miesięcy.
Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać wykonawca w kryterium Gwarancja to 40 pkt.
Oferta, która będzie zawierała okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostanie odrzucona.
Zamawiający wymaga na urządzenia minimalnego okres gwarancji 24 miesięcy nie krótszego jednak niż gwarancja producenta jeżeli producent przewiduje dłuższy okres gwarancji - licząc od daty odbioru końcowego.
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.

Opis sposobu obliczenia łącznej oceny ofert:
1) Łączna ocena punktowa (P) oferty zostanie obliczona według formuły
P = PC + TGR
Gdzie:
PC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena brutto zamówienia,
TGR - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium termin gwarancji.
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium ,,CENA" oraz ilości punktów przyznanych w kryterium ,,TERMIN GWARANCJI". Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
3. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 2, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń w tym zaoferowanej ceny.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii