Przetarg: Zagospodarowanie terenu i docieplenie budynku wraz z izolacją

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Zagospodarowanie terenu i docieplenie budynku wraz z izolacją

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
Mariacka 25
70-546 Szczecin
powiat: Szczecin
914886353
wojciechowska@zbilk.szczecin.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/474634
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 914886353
Termin składania ofert: 2021-07-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zagospodarowanie terenu i docieplenie budynku wraz z izolacją przy Ul. Jagiellońskiej 33 w podziale na dwie części
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Docieplenie ścian i wykonanie izolacji pionowych i poziomych budynków zlokalizowanych na działce nr 105 z obrębu 2148 przy ul Jagiellońskiej 33 w Szczecinie

Remont częściowy nawierzchni działki 170/1; 170/2 oraz utwardzenie nawierzchni działki nr 105 z obrębu 2148 przy ul Jagiellońskiej 33 w Szczecinie

CPV: 45000000-7, 45261900-3, 45320000-6, 45321000-3, 45233200-1, 45233220-7

Dokument nr: 2021/BZP 00091584, ZBiLK.DZP.BW.171-25-TP/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-08 09:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/zbilk_szczecin
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści swz), zawiadomienia i informacje przekazywane są za pośrednictwem
Platformy Zakupowej, zwanej dalej ,,Platformą". Link do Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/zbilk_szczecin
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenia o jakich mowa w Rozdziale VI SWZ składa się, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują: a) poprzez Platformę, dostępną pod
adresem:www:https://platformazakupowa.pl/pn/zbilk_szczecin;b)
drogą elektroniczną: wojciechowska@zbilk.szczecin.pl ;- z zastrzeżeniem, iż oferta wraz z załącznikami oraz podmiotowe środki dowodowe mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy. 3. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a)akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone
w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce ,,Regulamin" oraz uznanego za wiążący, b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 4.Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z
"OBWIESZCZENIEMPREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych".5. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls.jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf6. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: a. .zip b. .7Z7. Wśród formatów
powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.8. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB
oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.9. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików
składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 10. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.11. Zamawiający
zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 12. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu
skrótu SHA2 zamiast SHA1. 13. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. 14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.15. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to
skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/474634
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-08 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zbilk_szczecin

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii