Przetarg: Modernizacja oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Żelechów
ul. Rynek 1
08-430 Żelechów
powiat: garwoliński
tel./fax (25) 75-41-144, 691 426 899, (25) 754 12 44
urzad@zelechow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Żelechów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax (25) 75-41-
Termin składania ofert: 2021-07-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego
pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żelechów".
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części.
Cześć I - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kebłowie
W ramach niniejszego zadania należy wykonać m.in:
a) Montaż i stawianie słupa pojedynczego o długości do 10,5m z żerdzi wirowanych linii
napowietrznej NN El0,5/4,3 - 2 kpl
b) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN pojedynczych ZN-10 z ustojami - 5 kpl
c) Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 2x25mm2 linii napowietrznej - 279 m
d) Montaż ogranicznika przepiec w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych - 2 kpl
e) Montaż uziemienia stanowiska słupowego -2 kpi
f) Montaż wysięgników rurowych o masie do 15kg mocowanych na slupie - 7 kpl (wysięgnik
stalowy ocynkowany ogniowo, długość wysięgu 1,5m wysokość punktu świetlnego 8,5m nad
drogą)
g) Montaż opraw oświetlenia drogowego zewnętrznego na wysięgniku LED 61501m/55 W - 7 kpi
(wysokość punktu świetlnego 8,5m, kąt nachylenia oprawy lOst)
h) Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych 7
kpi
i) Inwentaryzacja powykonawcza, dokumentacja powykonawcza - kpi
Parametry techniczne opraw oświetleniowych:
1. Korpus oprawy z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego o gładkiej górnej powierzchni,
malowany proszkowo,
2. Klosz wykonany z płaskiego szkła hartowanego, stopień odporności klosza na uderzenia
mechaniczne IK08,
3. Szczelność komory optycznej i elektrycznej IP66,
4. Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i
bezpośrednio na słupie, pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie od OO do 150,
uchwyt posiadający zabezpieczenie przed przypadkowym obróceniem oprawy na wysięgniku,
5. Temperatura barwowa użytych diod z zakresu 3800K - 4200K (neutralny biały),
6. Wymagany wskaźnik oddawania barw źródeł LED Ra > 70,
7. Odporność oprawy na przepięcia 10 kV
8. Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie zasilania
230V/50Hz, współczynnik mocy oprawy > 0,9 dla znamionowego obciążenia,
9. Oprawa wyposażona w zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi ESD,
10. Zakres temperatury otoczenia podczas pracy opraw: od - 40C do + 40C,
11. Gwarancja na całą oprawę (panel LED, zasilacz, obudowa) 60 miesięcy, wystawiona przez
producenta lub upoważnionego przedstawiciela,
12. Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat
akredytowanego ośrodka badawczego, potwierdzający spełnienie deklarowanych parametrów i
procesów produkcji - certyfikat ENEC lub równoważny,
13. Wymaga się, aby ze względów serwisowych oprawy drogowe pochodziły od jednego
producenta,
14. Strumień oprawy [Im] > 61501m
15. Skuteczność oprawy > 122 lm/W Zaproponowane urządzenia powinny być zgodne z normą PN-
EN 13201-2, 3 i 4 Oświetlenie dróg.
Cena oferty obejmuje kompleksową usługę polegającą na dostawie, montażu i uruchomieniu urządzeń.
W ofercie uwzględnić należy wszelkie materiały oraz sprzęt niezbędny do prawidłowego montażu i
podłączenia opraw oświetleniowych.
Zakres robót, technologia oraz warunki realizacji określone zostały w przedmiarze stanowiącym
załącznik nr 4, oraz projekcie budowlano - wykonawczym stanowiącym załącznik nr 5 do
niniejszego zapytania ofertowego.
,,Zadanie pn. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kebłowie współfinansowano przy
pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021"
Cześć II - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kotłówka
Zakres niniejszego zadania obejmuje m.in.:
1. demontaż istniejących opraw oświetleniowych z wysięgnikiem (Oprawy wraz z wysięgnikami
pozostają własnością Zamawiającego, należy je odwieść we wskazane przez Zamawiającego miejsce
na terenie miasta Żelechów)
2. wciąganie przewodów w wysięgnik w ilości 22 szt.
3. Montaż wysięgników na istniejących słupach zgodnie z załącznikami graficznymi nr 1, nr 2, nr 3.
4. Montaż opraw na zamontowanych wysięgnikach oprawy Typu LED BRP102 Led 55/740 39W
w ilości 22 szt.
5. montaż skrzynki bezpiecznikowej w linii napowietrznej NN z przewodów izolowanych w ilości 22
szt. ....
6. montaż ogranicznika przepięciowego w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych
w ilości 6 szt. z godnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2, Nr 3
7. ułożenie uziomów prętowych w gruncie kat I-II na długości 36,00 m,
8. ułożenie na słupach przewodów uziemiających z bednarki o przekroju 200 mm2,
9. Dokonać pomiarów rezystancji uziemienia słupa linii elektroenergetycznej,
10. wykonać przycinkę gałęzi wpływających na jakość oświetlenia i uporządkować teren budowy.
Zakres robót, technologia oraz warunki realizacji określone są w przedmiarze oraz mapach
poglądowych stanowiących załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.
,,Zadanie pn. Modernizacja oświetlenia uliczne20 w miejscowości Kotłówka współfinansowano
przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021""

Dokument nr: WP.ZPI.271.6.2021

Otwarcie ofert: Termin Otwarcia ofert:
07.07.2021 r. o godz. 12;00 w Urzędzie Miejskim w Żelechowie.

Składanie ofert:
Miejsce oraz termin składania ofert
1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miejski w
Żelechowie Ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów, nie później niż do dnia 07.07.2021 r. do godz. 10;00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 31 sierpnia 2021 r.

Wymagania:
Tryb postępowania
Postępowanie prowadzone w trybie zaproszenia do składania ofert z wyłączeniem przepisów ustawy z
dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.2019 ze zm.) na
podstawie art. 2 ust.l pkt 1 tejże ustawy.
Rozwiązania równoważne.
1. W każdym przypadku, gdy dokumentacja opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie
znaków towarowych (marek), patentów lub pochodzenia (producenta), to przyjmuje się, że
wskazaniom takim towarzyszą wyrazy ,.lub równoważne".
2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych.
2.1 Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych
materiałów i urządzeń wskazanych w przedmiarach robót. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga
złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów oraz przedłożenia
listy referencyjnej z obiektami, w których wbudowane zostały zaproponowane zamienniki.
W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza zastosować inne materiały niż podane w przedmiarach i
niniejszym zapytaniu (materiały równoważne) winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały
zawarte w przedmiarach i zapytaniu oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów
zaproponowanych w ofercie).
Do wykazu należy wówczas dołączyć stosowne dokumenty zawierające parametry techniczne
zaproponowanych równoważnych materiałów i urządzeń.
2.2 Ciężar udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez
Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.
2.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów potwierdzających równoważność
łącznie z wizytą na obiekcie, na którym są one użytkowane.
Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów;
1.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
1.3. zdolności technicznej lub zawodowej;
2. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków o których mowa w ust. 1.
1. W celu wykazania spełnienia warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia stanowiącego
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
2. W celu wykazania spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia stanowiącego
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
3. W celu wykazania spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże iż dysponuje następującymi
osobami:
Kierownik robót branży elektrycznej - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz do kierowania
robotami (zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2014, póz. 1278) lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub
innych obowiązujących przepisów, potwierdzone zaświadczeniem o wpisie, w drodze decyzji do
centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, prowadzonego przez Głównego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez te izbę, z określonym w nim
terminem ważności - minimum 1 osoba.
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu, w języku polskim, na druku formularza
ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania, poprzez jego odpowiednie wypełnienie.
2. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w Zapytaniu.
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
4. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
5. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej (Pod sformułowaniem forma pisemna - Zamawiający
rozumie dokumenty złożone w oryginale opatrzone czytelnym podpisem lub parafą z pieczątką
umożliwiającą identyfikację osoby, kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem).
6. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być umieszczona w zapieczętowanej kopercie
opatrzonej danymi wykonawcy oraz napisami:
Zapytanie ofertowe nr WP.ZPI.271.6.2021
Oferta na ,,Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Żelechów część...."
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM: 07.07.2021 r. do GODZ. 12.00 !!!
Ilość kartek.....................................................
(określić ile kart znajduje się w kopercie)
7. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
8. Zaleca się, aby Wykonawcy do sporządzenia oferty wykorzystali załączniki stanowiące
integralną część zapytania ofertowego.
9. Na ofertę składa się formularz oferty oraz wszystkie załączniki do niego dołączone.
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
11. Dokumenty wymagane od Wykonawcy na etapie składania oferty:
- druk oferty
-wykaz osób skierowanych do realizacji zadania
- Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Przesłanki odrzucenia ofert.
Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Oferenta:
1) gdy oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu,
2) gdy oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
3) gdy treść oferty jest niezgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach
zamówienia,
4) który pomimo wezwania do uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu nie złożył:
a) poprawnych dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu (jeżeli zostały
wyznaczone),
b) wymaganych pełnomocnictw lub albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
5) oferta zawiera omyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić jako oczywiste omyłki
rachunkowe,
6) oferta została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub niewłaściwej
formie,
Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający ogłosi wybór oferty na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Żelechowie pod adresem: http://www.bip.zelechow.akcessnet.net
X. Kryterium wyboru oferty
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium cena - 100%
2. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty i
składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego (m.in.
transport).
Dodatkowe informacje
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie
wybraną ilość części. Oferta częściowa musi obejmować wszystkie pozycje określone w danej części.
2. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający dopuszcza unieważnienie niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez
podania przyczyny.

Kontakt:
W sprawach ewentualnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia oraz procedury
postępowania należy kontaktować się z:
o Michał Szymaniuk -
Tel. 691 426 899
e-mail - michal.szymaniuk@zelechow.pl
W sprawach przedmiotu zamówienia
o Marek Jaroń
Tel. (25) 754 12 44
e-mail: marek.jaron@zelechow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii