Przetarg: Wykonanie projektu aranżacji i wykończenia wnętrz

Przedmiot:

Wykonanie projektu aranżacji i wykończenia wnętrz

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ministerstwo Finansów
Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. +48 (22) 694 55 55 fax: +48 (22) 694 36 84
marta.kozlowska@mf.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 (22) 694 55
Termin składania ofert: 2021-06-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Ministerstwo Finansów zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu aranżacji
i wykończenia wnętrz w budynku Ministerstwa Finansów przy Ul. Świętokrzyskiej 12
w Warszawie dla pomieszczenia nr 2204 ( Sala kolegialna o powierzchni 130,86 m2).
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu aranżacji i wykończenia wnętrz w budynku
Ministerstwa Finansów przy Ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie dla pomieszczenia nr 2204;
2. Projekt aranżacji i wykończenia wnętrz musi w szczególności zawierać:
? kompletną, wykonaną w kolorze wizualizację wnętrza pomieszczenia (również 3D)
obejmującą: układ ścian, drzwi, okien, urządzenia, punkty dostępowe instalacji,
wyposażenie, umeblowanie,
? projekt sufitów wraz z doborem materiałów i zestawieniem parametrów,
? projekt podłóg wraz z doborem materiałów i zestawieniem parametrów,
? projekt wykończenia ścian - wraz z doborem materiałów i zestawieniem parametrów,
? projekt rozmieszczenia mebli i ich dobór wraz zestawieniem parametrów,
? widoki wszystkich ścian z zaznaczeniem: kolorystyki ścian, mebli stałych i ruchomych,
elementów dekoracyjnych,
? zestawienie proponowanych w projekcie aranżacji materiałów, mebli, wyposażenia itp.,
zawierające: typ/nazwę produktu, nazwy i adresy producentów lub dostawców oraz ceny,
? spis zawartości.
3. Opracowane co najmniej trzy aranżacje wstępne zostaną przekazane do Zamawiającego
w formie papierowej w 1 egzemplarzu z zachowaniem projektowanej kolorystyki oraz
w 1 komplecie w formie elektronicznej (akceptowane rozszerzenia plików: pdf, jpg, doc, docx,
xls, xlsx, dwg, lub inne po uzgodnieniu z Zamawiającym).
4. Docelowy projekt aranżacji i wykończenia wnętrz zostanie przekazany do Zamawiającego
w formie papierowej z zachowaniem projektowanej kolorystyki w 3 egzemplarzach oraz
w formie elektronicznej w 1 komplecie (akceptowane rozszerzenia plików: pdf, jpg, doc, docx,
xls, xlsx, dwg lub inne po uzgodnieniu z Zamawiającym).
5. Zamawiający informuje, że projekty aranżacyjne wnętrz muszą utrzymywać architektoniczny
styl i klimat budynku. Gmach Ministerstwa Finansów znajduje się na obszarze Pomnika
Historii ,,Warszawa - historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem".
W zakresie elewacji i dachu został wpisany w 2012 roku do rejestru zabytków. Budynek jest
przykładem architektury socrealistycznej, w której wykorzystano rozwiązania pałacowe
z epoki renesansu i baroku. Został zbudowany w latach 50-tych. Z tego okresu we wnętrzach
zachowały się jeszcze meble, żyrandole, kamienne posadzki, sztukaterie w ścianach i stropach
oraz elementy boazerii stolarskiej, które są przykładem rzemiosła artystycznego lat
pięćdziesiątych.
6. Gmach Ministerstwa Finansów zbudowany jest w technologii tradycyjnej, w konstrukcji
szkieletu żelbetowego o układzie poprzecznym, trzytraktowym, zewnętrzne ściany
wypełniające z cegły dziurawki grubości 41 cm, licowane kamieniem i (cykliną) tynkiem.
Wewnętrzne ścianki działowe z cegły dziurawki grubości 6 cm i 13 cm oraz z konstrukcji
drewnianych. Fundamenty stanowią stopy żelbetowe. Przy dylatacjach dwa słupy ustawiono
na jednej stopie. Konstrukcja budynku składa się:
- z podciągów podłużnych, liczonych jako belki trójprzęsłowe z uwzględnieniem momentów
zamocowania w słupach skrajnych,
- stropów typu Akermana o pustakach wysokości 20 cm i płytce grubości 5 cm, liczonych
jako trójprzęsłowe,
- żeber poprzecznych (obliczonych jako rygle ram poprzecznych), ukrytych w stropach, pod
ścianki działowe,
- słupów.
Budynek otoczony jest z trzech stron ulicami: Świętokrzyską, Czackiego i Traugutta,
a z czwartej strony od Ul. Krakowskiego Przedmieścia budynkiem Uniwersytetu i składa się
z 7 bloków oznaczonych umownie literami A1, A2, B, C1, C2, D i E, tworzących kształt
niepełnej litery H; z wewnętrznym patio, dziedzińcem, parkingiem i dwoma bramami
przejazdowymi. Budynek zaliczany jest do średniowysokich w części najwyższej ma
6 kondygnacji nadziemnych, w pozostałej 5 kondygnacji. Wysokość budynku liczona od
posadzki na kondygnacji podziemnej (-1) zawiera się w przedziale 23-27 m. Wysokość
kondygnacji w świetle zawiera się w przedziale 3,3 - 4,1 m. W części podziemnej znajdują się
pomieszczenia techniczne warsztatowe, magazynowe, archiwa oraz garaż. Całkowita
powierzchnia użytkowa budynku wynosi 46 046 m2, kubatura 225 844 m3.

Składanie ofert:
VI. DATA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 28 czerwca 2021 r.
Ofertę należy przesłać drogą mailową na adres: marta.kozlowska@mf.gov.pl oraz do wiadomości
na adres: malgorzata.zawadzka6@mf.gov.pl.
W sprawie dodatkowych informacji i wyjaśnień należy kontaktować się pocztą elektroniczną
na adresy podane powyżej.

Wymagania:
II. WARUNKI FINANSOWE / ROZLICZENIA / PŁATNOŚCI:
1. Wynagrodzenie za wykonanie Umowy będzie płatne w terminie 14 dni od dnia dostarczenia
do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru.
2. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru.
3. Płatność będzie realizowana przez Zamawiającego bez zaliczek, przelewem bankowym
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
4. Cena jest ceną ryczałtową i musi obejmować wszelkie koszty, opłaty i zobowiązania pieniężne
wynikające z realizacji przedmiotu umowy, również te, których konieczność można było
przewidzieć na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz wiedzy technicznej, a także
udzieloną gwarancję, podatki, wynagrodzenie przysługujące z tytułu przeniesienia autorskich
praw majątkowych. Cena ryczałtowa musi obejmować również inne czynności związane
z procesem projektowania np.: niezbędne inwentaryzacje i odkrywki wraz z przywróceniem
do stanu pierwotnego. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania odrębnie zwrotu
poniesionych wydatków lub podwyższania wynagrodzenia.
5. Cena, o której mowa wyżej, musi być wyrażona w złotych polskich - rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, wg wartości nominalnej
przedmiotu zamówienia.
6. Szczegółowe warunki zawiera załączony Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4
do niniejszego Zaproszenia.
7. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata od daty odbioru końcowego.
III. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:
1. W ramach udzielonej 3-letniej gwarancji Wykonawca projektu aranżacji i wykończenia wnętrz
będzie zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, do wykonania między innymi
następujących czynności:
a) usuwania wszelkich usterek w projekcie aranżacji i wykończenia wnętrz,
b) pisemnego wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu aranżacji i wykończenia
wnętrz i zawartych w nim rozwiązań,
c) wykonania, w formie nie gorszej niż forma projektu aranżacji i wykończenia wnętrz,
uaktualnień, uzupełnień oraz uszczegółowień projektu aranżacji i wykończenia wnętrz
w zakresie niezbędnym do możliwości prawidłowego przeprowadzenia prac
wykończeniowych, których projekt dotyczy oraz innych robót związanych
bezpośrednio z realizacją tego projektu, przy czym dotyczy to także sytuacji, w
których dokonanie zmian, uaktualnień, uzupełnień lub uszczegółowień spowodowane
jest okolicznościami nie leżącymi po stronie Wykonawcy, w szczególności
koniecznością dokonania zmian w pomieszczeniach, których dotyczy Projekt
związanych z wykonanymi ekspertyzami technicznymi.
2. Szczegółowe postanowienia są przedstawione w załączonym projekcie umowy stanowiącym
Załącznik nr 4 do niniejszego Zaproszenia.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
OFERTY:
1. Udział w postępowaniu mogą wziąć Wykonawcy którzy:
a) posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie;
b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
2. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków, o których mowa w pkt 1 lit. a, dołączając
do oferty:
? wykaz dwóch zrealizowanych projektów aranżacji i wyposażenia wnętrz pomieszczeń
(w tym min. jedno o powierzchni co najmniej 30 m2 w budynku biurowym), z podaniem
rodzaju pomieszczeń, wartości, daty i miejsca wykonania; umowna wartość każdego
z przedstawionych w wykazie projektów nie może być niższa niż 5000,00 zł; dokument
bądź dokumenty (np. referencje, protokół odbioru), potwierdzający/e, że projekty zostały
wykonane z należytą starannością i prawidłowo ukończona/e. Wzór wykazu określa
Załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia.
3. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków, o których mowa w pkt 1 lit. b wykazując
się dysponowaniem co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalności architektonicznej wystarczające do realizacji przedmiotu
zamówienia, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, co
potwierdzone będzie zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w nim
terminem ważności w branży architektonicznej.
4. W celu wykazania spełnienia warunku Wykonawca dołączy do oferty wykaz osób
posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wpisanych na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzone zaświadczeniem
wydanym przez tę izbę z określonym terminem ważności w branży architektonicznej.
Wzór wykazu osób określa Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
5. Oferta musi zawierać:
? pełną nazwę Wykonawcy;
? adres siedziby Wykonawcy;
? NIP, REGON oraz informacje niezbędne do kontaktów zgodnie z Załącznikiem nr 1;
? numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub KRS;
? ryczałtową cenę brutto;
? projekt aranżacji powierzchni biurowej o wielkości co najmniej 30 m2 wraz z wizualizacją,
w formie elektronicznej na płycie CD (pliki typu: pdf, jpg, bmp, ppt, doc, docx).
5. Wymagane dokumenty:
? aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej - dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
? wypełniony i podpisany formularz ofertowy - Załącznik nr 1,
? wypełniony i podpisany wykaz osób - Załącznik nr 2,
? wypełniony i podpisany wykaz zrealizowanych projektów aranżacji wnętrz pomieszczeń
- Załącznik nr 3.
V. SPOSÓB WYBORU I OCENY OFERT:
1. Wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta, która uzyska największą liczbę punktów
w podanych poniżej kryteriach.
2. O wyborze oferty decydować będzie:
a) Ocena oferty w ramach kryterium Ceny (Kc), dotycząca ceny za wykonanie projektu
aranżacji, podanej na formularzu ofertowym - z wagą 80%;
b) Ocena oferty w ramach kryterium Jakości (Kj), dotycząca projektu aranżacji powierzchni
biurowej o wielkości co najmniej 30 m2 wraz z wizualizacją, dostarczonego przez
Wykonawcę wraz z ofertą - z wagą 20%.
Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie Oceny oferty wyznaczonej
wg poniższego wzoru:
Ocena oferty = 80% *Kc + 20% *Kj [pkt]
gdzie:
Kc - ocena oferty w ramach kryterium Ceny wyliczona wg wzoru
Kj - ocena oferty w ramach kryterium Jakości, dokonana przez Zamawiającego
Ocena oferty w ramach kryterium Ceny zostanie obliczona za pomocą następującego wzoru:
100* min [ pkt]
Cena
Kc ? Cena
gdzie:
Cenamin - to najniższa zaoferowana cena spośród ofert podlegających ocenie.
Cena - to cena badanej oferty.
Ocena oferty w ramach kryterium Jakości, zostanie dokonana przez Zamawiającego według
następującej zasady:
- ocena oferty dostateczna, Wykonawca otrzyma 0 pkt,
- ocena oferty dobra, Wykonawca otrzyma 50 pkt,
- ocena oferty bardzo dobra, Wykonawca otrzyma 100 pkt.
Przy ocenie w ramach kryterium jakości będą brane pod uwagę następujące kwestie: wrażenie
estetyczne, ergonomia, funkcjonalność, energooszczędność, rodzaj zastosowanych materiałów.
Formularz ofertowy do wypełnienia przez Wykonawcę określa Załącznik nr 1 do niniejszego
Zaproszenia.
VII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Niniejsze Zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego
do dokonania zakupu.
2. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnienia treści
złożonych ofert. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste
omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
oraz inne omyłki, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych
w Zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zakupu.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się
od podpisania umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę, spośród ofert złożonych
w postępowaniu i spełniających wymagania Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na
każdym etapie prowadzenia procedury zakupu. Oferentom nie przysługuje z tego tytułu
roszczenie o zwrot poniesionych kosztów, w szczególności związanych z przygotowaniem
oferty.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii