Przetarg: Dostawa systemu wzywania pomocy

Przedmiot:

Dostawa systemu wzywania pomocy

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18
21-040 Świdnik
powiat: świdnicki (lubelski)
tel. 081 46 48 701
jacek.kowalski@lublin-wschod.sr.gov.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Świdnik
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 081 46 48 701
Termin składania ofert: 2021-06-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie Ofertowe
na dostawę systemu wzywania pomocy
prowadzone w trybie konkurencyjnym uproszczonym
V. Nazwa przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu wzywania pomocy przeznaczonego dla osób
niepełnosprawnych.
2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nienoszący znamion użytkowania, wolny od
wad, pełnowartościowy. Zaoferowany przedmiot zamówienia nie może być obciążony prawami
osób lub podmiotów trzecich
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zapytania.
VI. Inne wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia:
1) w cenie dostawy powinny zostać ujęte wszystkie koszty mające wpływ na realizację
1LWOG-2402-53/21
przedmiotowego zamówienia m.in. koszty dostawy, opakowania, ubezpieczenia na czas
transportu i rozładunku;
2) przedmiot zamówienia musi być dostarczony do budynku Sądu przy Ul. Kard. S. Wyszyńskiego
18. Obowiązkiem Wykonawcy będzie wcześniejsze ustalenie terminu planowanej dostawy.
3) Wykonawca odpowiedzialny będzie za należyte, w szczególności terminowe wykonanie
obowiązków w okresie gwarancji.
4) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
określonymi dla przedmiotu zamówienia.

CPV: 30.19.00.00 - 7

Dokument nr: LWOG-2402-53/21

Składanie ofert:
VII. Ofertę należy:
złożyć w formie pisemnej w terminie do 30 czerwca 2021 r. do godz. 12:00 (osobiście -
pok.117 (pierwsze piętro) lub e-mailem: jacek.kowalski@lublin-wschod.sr.gov.pl według wzoru
Oferty stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia ma być dostarczony do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 16 lipca
2021 r.

Wymagania:
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 1/21 Dyrektora Sądu z dnia 05
stycznia 2021 r. dotyczącego zasad gospodarowania środkami publicznymi, których wartość
szacunkowa netto nie przekracza kwoty 130 000 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy zł 00/100).
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a) zmiany postanowień Zapytania ofertowego przed terminem składania ofert,
b) odwołania niniejszego postępowania bez podania przyczyny - tzw. ,,unieważnienie
postępowania" w każdym czasie do momentu rozstrzygnięcia postępowania.
3. Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
VIII. Kryterium oceny ofert
1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Zamawiający wybierze ofertę najtańszą spośród ofert
nieodrzuconych.
2. Cena stanowi 100 % kryterium wyboru. Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Wykonawca,
który zaoferuje najniższą cenę przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich innych wymagań
określonych w niniejszym zapytaniu.
3. Oferty budzące wątpliwości mogą być przedmiotem zapytania Zamawiającego o wyjaśnienie ich
treści. Zamawiający ma prawo wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty, a
w przypadku braku złożenia wyjaśnień do odrzucenia oferty.
4. W toku oceny ofert Zamawiający może poprawiać w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i
rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne
omyłki polegające na niezgodności oferty z zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,
z zastrzeżeniem, że ww. czynności Zamawiający wykona przed ustaleniem rankingu ofert.
5. Zamawiający ustali ranking ofert i udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymogom określonym w niniejszym Zaproszeniu oraz w Załącznikach i która została
oceniona zgodnie z postanowieniem ppkt 1 jako najkorzystniejsza. W przypadku uchylenia się
przez tego Wykonawcę od zawarcia umowy - zostanie wybrana oferta Wykonawcy następnemu
w kolejności oferującemu najniższą cenę.
6. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyskała taka sama liczbę punktów, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7. Oferty nie spełniające wymogów określonych w postępowaniu będą odrzucane.
8. W przypadku nie złożenia żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, Zamawiający zamyka
postępowanie bez wyboru oferty.
2LWOG-2402-53/21
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Pod pojęciem ceny rozumieć należy cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia, o którym
mowa w pkt. V i pkt VI.
2. W cenie winny być uwzględnione wszystkie inne koszty, jakie powstaną w związku z
wykonywaniem dostawy w tym m. in. gwarancji oraz koszty transportu.
X. Postanowienia końcowe.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Sądem właściwym dla rozpoznawania wszelkich sporów wynikających z niniejszego
postępowania jest Rejonowy Lublin - Zachód z siedzibą w Lublinie albo Sąd Okręgowy w Lublinie.

Uwagi:
XI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO",
informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, reprezentowany
przez Prezesa lub Dyrektora Sądu w zakresie realizowanych zadań.
b) Może się z Pani/Pan z nami kontaktować poprzez numer telefonu 81 464 87 22.
c) Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych Kamilem Kamińskim
w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@lublin-wschod.s.r.gov.pl;
b) za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+
urzedu&idPodmiotu=SRLublinWschod
c) pisemnie na adres siedziby Administratora.
d) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Dostawę systemu
wzywania pomocy przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych" prowadzonym w trybie
Zapytania Ofertowego.
e) Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w zakresie
obsługi administracyjnej i informatycznej Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku.
f) Zebrane dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa przez okres niezbędny do
realizacji celu dla którego zostały pozyskane i przechowywane w sposób wskazany w instrukcji
archiwalnej.
g) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
3LWOG-2402-53/21
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp", związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
h) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
i) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
j) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Jacek Kowalski.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii