Przetarg: Remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W OLEŚNICY
ul. Wojska Polskiego 13
56-400 Oleśnica
powiat: oleśnicki
sekretariat@zbk.olesnica.p
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Oleśnica
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej - Zadania: Zadanie nr 2 - Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 1 przy Ul. Jana Kilińskiego 9 w Oleśnicy
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej - Zadania: Zadanie nr 2 - Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 1 przy Ul. Jana Kilińskiego 9 w Oleśnicy.

CPV: 45332200-5, 45311200-2, 45332300-6, 45332400-7, 45431200-9, 45442180-2

Dokument nr: 2021/BZP 00091836, MT.481.20.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-08 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.bip.zbk.olesnica.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja elektroniczna między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) za pośrednictwem dedykowanego formularza (Formularza do komunikacjidostępnegonaePUAPhttps://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia orazudostępnionegoprzezminiPortalhttps://miniportal.uzp.gov.pl/ lub poczty elektronicznejprzetargi@zbk.olesnica.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korespondencja przesłana za pomocą Formularza do komunikacji nie może być szyfrowana. 2)Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.3)Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownikasystemuMiniportalhttps://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf orazRegulaminieePUAPhttps://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin 4) Dokumenty elektroniczne,oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.5) Za datę przekazania oferty, wniosków,zawiadomień,dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych w postępowaniu przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP; w pozostałych przypadkach na e-mail
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UEL119z04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy;Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia; 2)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy zdnia11września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej,,ustawa Pzp";3)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowyprzekracza4lata,okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;4) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bez pośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;6) posiada Pani/Pan:? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; ? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2RODO; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;7) nie przysługuje Pani/Panu:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowaw art.20RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. cRODO.2.Wykonawca winien wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względemosób fizycznych,których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba żema zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zaleca się zobowiązanie wykonawcy do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-08 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenialub wycofania oferty" dostępne na ePUAP i udostępnione również na miniPortalu. Sposób złożeniaoferty opisany został w Instrukcji użytkowniaka dostępnej na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-13

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: MT.481.20.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej - Zadania: Zadanie nr 2 - Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 1 przy ul. Jana Kilińskiego 9 w Oleśnicy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45431200-9 - Kładzenie glazury

45442180-2 - Powtórne malowanie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-13
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:Kryterium 1: Cena (C) - 60%;Kryterium 2: Okres gwarancji i rękojmi (G) -40%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 uPzp oraz Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca winien wykazać, że wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:o co najmniej dwie roboty budowlane spełniające poniższe warunki:- wartość nie mniejsza niż 40 000 zł brutto każda;- roboty obejmowały swym zakresem budowę, przebudowę lub remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach, odpowiadające swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty każdy Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - Załącznik nr 4 do SWZ.Oświadczenie to, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty każdy Wykonawca dołącza oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - Załącznik nr 4 do SWZ. Oświadczenie to, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,oświadczenie,o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.2)(jeżeli dotyczy)Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia,wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej , także oświadczenie podmiotu udostępniające go zasoby, potwierdzające brak podstawy wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.a) Wykonawca winien wykazać, że wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:o co najmniej dwie roboty budowlane spełniające poniższe warunki:- wartość nie mniejsza niż 40 000 zł brutto każda;- roboty obejmowały swym zakresem budowę, przebudowę lub remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach, odpowiadające swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Wykonawca jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane materiały równoważne do wskazanych w OPZ, w tym normy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.W przypadku, gdy są to materiały budowlane inne niż w przedmiocie zamówienia, Wykonawca w Załączniku nr 1 do SWZ -Formularz ofertowy winien wskazać równoważne produkty, a także normy, oceny techniczne,specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dołączyć do oferty przedmiotowe środki dowodowe,o których mowa w art. 104-107 uPzp, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia w szczególności: Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych, Krajową Ocenę Techniczną,Deklarację Właściwości Użytkowych, Atest higieniczny, Aprobatę techniczna,deklarację zgodności, certyfikat zgodności, Dokumentację Techniczno-Ruchowa,kartę techniczna doboru urządzenia
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Lista osób zatrudnionych na umowę o pracę. Oświadczenie o aktualności oświadczenia z art.125
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.Wykonawcy występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzpz obowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik. Dokument ten winien być opatrzony przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum. Ustęp 1 powyżej stosuje się.Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniem zamówienia,został określony w rozdziale VII ust. 1 SWZ, a w przypadku podmiotowych środków dowodowych, składanych na wezwanie Zamawiającego, określa rozdział VII ust. 5 SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane w granicach określonych w art. 455uPzp, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiany umowy możliwe są pod warunkiem wystąpienia następujących okoliczności i w niżej wskazanym zakresie: 1)zmiana osoby Wykonawcy w poniższych sytuacjach i na niżej określonych warunkach:a) w sytuacji, gdy Wykonawca zagrożony jest niewypłacalnością lub z innych ważnych przyczyn nie jest wstanie w sposób trwały wywiązać się ze swych zobowiązań umownych;b) w sytuacji,gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposób prawidłowy i terminowy dokonywać płatności na rzecz swoich podwykonawców, dostawców i usługodawców.c) zmiana osób, danych kontaktowych lub adresów Stron wskazanych w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem § 12 ust.7 niniejszej umowy;d)zmian przepisów prawa mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót; e) powstania konieczności dostosowania zapisów umowy do zmian w obowiązującej legislacji;f) zmiana danych teleadresowych lub zmiana nazwy Stron niniejszej umowy;g) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminu realizacji zamówienia i zakresu przedmiotowego zamówienia h) zmiana terminu realizacji robót budowlanych i/lub przedmiotu umowy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Pozostałe postanowienia dotyczące dopuszczalnych zmian w umowie znajdują się w załączniku nr 3 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:Kryterium 1: Cena (C) - 60%;Kryterium 2: Okres gwarancji i rękojmi (G) -40%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-06

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii